Portal de transparència

 

COMPTES DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC AUTONÒMIC 

 

Es poden consultar els comptes dels ens del sector públic autonòmic  en els apartats corresponents (Servei de Salut de les Illes Balears, Agència Tributària de les Illes Balears, o les entitats públiques empresarials, societats mercantils, fundacions o consorcis) del Compte General de cada any.

L'últim compte aprovat és el  Compte General 2016:

Servei de salut de les Illes Balears

Certificat d'aprovació del compte general

Resultats de l'execici

Memòries d'objectius

Modificacions de crèdit

Execució del pressupost de despeses

Execució del pressupost d'ingressos

Agència Tributària de les Illes Balears

Certificat d'aprovació dels comptes anuals

Resultats de l'execici

Memòries d'objectius

Modificacions de crèdit

Execució del pressupost de despeses

Execució del pressupost d'ingressos

Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils Públiques

Fundacions

Consorcis

Annex

Índex compte general

Podeu consultar de la mateixa forma en els Comptes aprovats d'anys anteriors:

- Compte general 2015

- Compte general 2014

- Compte general 2013

- Compte general 2012

- Compte general 2011

- Compte general 2010

- Compte general 2009

- Compte general 2008

 

Data d'actualització: 05/09/2017