Portal de transparència

 

 

DÈFICIT/SUPERÀVIT SOBRE EL PIB

 

La Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques publica en la seva web "Finances del Sector Públic"  informació estadística referida, entre d'altres qüestions, als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, elaborada amb la finalitat de garantir l'accés a totes les dades de caràcter pressupostari, estructurades d'una manera homogènia que permet comparacions temporals i presentades en un format tractable per mitjans electrònics.

 En aquestes dades, presentades de forma consolidada, corresponents als pressuposts de 2016 de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms, a l'Agència Tributària de les Illes Balears i al Servei de Salut de les Illes Balears, s'inclou un arxiu amb les principals magnituds pressupostàries; és a dir, el superàvit/dèficit no financer, el superàvit/dèficit pressupostari, els ajustaments de comptabilitat nacional i la capacitat/necessitat de finançament a efectes de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Podeu consultar l'estimació del superàvit/dèficit dels pressuposts consolidats d'altres anys:

-2015

-2014

-2013

    Dèficit/Superàvit per Comunitats Autònomes, exclòs el saldo de la liquidació del sistema de finançament. Evolució per CCAA i exercicis (xlsx)

       

      Data d'actualització: 03/04/2017