Torna

Plans i programes

Plans i programes

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

01/06/2020 Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Palma 2011-2015
Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Palma 2011-2015 Direcció General de Energia i canvi climatic
01/06/2020 Pla de Mitigació Canvi Climàtic 2013-2020  (secció atmosfera)
Pla de Mitigació Canvi Climàtic 2013-2020 (secció atmosfera) Direcció General de Energia i canvi climatic
01/06/2020 Pla  Marc de la Qualitat de l'Aire (secció atmòsfera)
Pla Marc de la Qualitat de l'Aire (secció atmòsfera) Direcció General de Energia i canvi climatic
04/10/2018 Estratègia RIS3 Balears
Estratègia RIS3 Balears Direcció General d'Innovació
28/09/2018 Pla d’Indústria de les Illes Balears 2018-2025
Pla d’Indústria de les Illes Balears 2018-2025 Direcció General de Política Industrial
23/03/2018  El Pla d'Autoocupació i Foment de l'Emprenedoria de les Illes Balears 2017-2020
El Pla d'Autoocupació i Foment de l'Emprenedoria de les Illes Balears 2017-2020 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plans i programes

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

23/10/2019 Pla d'actuació de l'ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears per a l'any 2018
23/10/2019  Pla de Cultura de les Illes Balears
24/07/2019 Programa Viu la Cultura 2019-2020
10/12/2018 Pla 2019 de Publicitat institucional del Govern de les Illes Balears
02/08/2018 Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears _Cap a la Igualtat de tracte i no-discriminació de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI)_ 2017-2019
03/12/2015 Pla estratègic d'Igualtat Oportunitats entre Dones i Homes 2015-2020 (Institut Balear de la Dona)

Plans i programes

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

04/10/2018 Programa Operatiu FSE 2014-2020
Programa Operatiu FSE 2014-2020 Direcció General de Fons Europeus
04/10/2018 Programa Operatiu FEDER 2014-2020
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 Direcció General de Fons Europeus

Plans i programes

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

18/06/2018 Pla d'Equilibri Ambiental i Turístic 2017-2020
Pla d'Equilibri Ambiental i Turístic 2017-2020 Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
09/05/2019 Programa Anual d’Estadística 2019 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021(Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2019 – BOIB núm. 41 de 30 de març)
19/06/2019 Pla d'Ocupació de Qualitat 2017-2020
Pla d'Ocupació de Qualitat 2017-2020 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
04/10/2018 Estratègia de Turisme Sostenible 2017-2020
Estratègia de Turisme Sostenible 2017-2020 Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
21/03/2019 Pla d'acció 2019
Pla d'acció 2019 Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
14/07/2020 Programa Anual d’Estadística 2020 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021(Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, BOIB núm. 122 d'11 de juliol de 2020)
04/10/2018 Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 2015-2025
Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 2015-2025 Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Plans i programes

Conselleria d'Afers Socials i Esports

23/10/2019 PLA D’ACTIVITATS ANUAL 2018
PLA D’ACTIVITATS ANUAL 2018 Fundació Socioeducatiu S'Estel
23/10/2019 Pla d'actuacions 2018
Pla d'actuacions 2018 Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears
23/10/2019 PLA D'ACTUACIÓ 2018 DE LA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA
PLA D'ACTUACIÓ 2018 DE LA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA
16/04/2019 Pla Anual de Cooperació de les Illes Balears 2019
Pla Anual de Cooperació de les Illes Balears 2019 Direcció General de Cooperació
19/06/2018  Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 2017
19/06/2018  Pla Director de Cooperació de les Illes Balears 2016-2019

Plans i programes

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

26/03/2019 Programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” 2019-2020
26/03/2019 Programa "Cap a la coeducació als centres educatius curs 2019/20"
Programa "Cap a la coeducació als centres educatius curs 2019/20" Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
18/03/2019 Programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears
18/03/2019 Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020
Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
18/03/2019 Programes de formació en els centres i per als centres o intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020
18/03/2019 Programa de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020
18/03/2019 Pla d’Èxit Educatiu 2015-2019
Pla d’Èxit Educatiu 2015-2019 Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
27/09/2018 Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23

Plans i programes

Conselleria de Salut i Consum

21/11/2018 Pla Estratègic de Salut Mental
02/08/2018 Pla estratègic Conselleria de Salut de les Illes Balears 2016-2020
18/06/2018 Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte
18/06/2018 Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama
Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama Direcció General de Salut Pública
18/06/2018 Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) - (Ib-Salut)

Plans i programes

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

19/06/2018 Programa de Rehabilitació d'Habitatge Lliure per a Destinar-lo a Lloguer Social (IBAVI)

Plans i programes

Conselleria de Medi Ambient i Territori

26/11/2019 Pla hidrològic de les Illes Balears
Pla hidrològic de les Illes Balears Direcció General de Recursos Hídrics
26/11/2019 Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.
26/11/2019 Pla especial d’actuacions en situació d’alerta i eventual sequera a les Illes Balears
09/01/2019 Pla d'Inspecció de trasllats transfronterers de residus de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017 – 2019
19/06/2018 Pla Forestal de les Illes Balears 2015-2035
Pla Forestal de les Illes Balears 2015-2035 Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Plans i programes

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació


Plans i programes

Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

23/10/2019 Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2013-2017
Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2013-2017 Direcció General d'Innovació i Recerca
11/12/2018 Programa Policia Tutor de les Illes Balears
Programa Policia Tutor de les Illes Balears Direcció General d'Emergències i Interior
04/10/2018 Pla Director Sectorial de Telecomunicacions
Pla Director Sectorial de Telecomunicacions Direcció General de Modernització i Administració Digital
22/08/2018  I Pla Estratègic de l'EBAP 2015-2019
I Pla Estratègic de l'EBAP 2015-2019 Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
19/06/2018 Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
19/06/2018  Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears