Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

10/01/2022

Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023

El Pla Estratègic de Subvencions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'estructura en 4 grans objectius estratègics que agrupen un total de 221 línies de subvencions, la informació de les quals està individualitzada en l'annex que s'adjunta al Pla, en què es determinen l'òrgan gestor, els objectius i efectes que es pretenen amb cada línia, el termini per a la seva consecució, les fonts de finançament, els costos previsibles, els indicadors que serviran com a criteri d'avaluació de cada una de les línies i la seva incidència sobre el mercat.

Links d'interés: