Torna

Pla Forestal de les Illes Balears

 

Fonaments i requeriments per a la correcta redacció i aprovació del Pla Forestal de les Illes Balears

La redacció i posterior aprovació del Pla Forestal de les Illes Balears es fonamenta amb els criteris internacionals per a la bona governança forestal. La Declaració de Principis Forestals establerta per les Nacions Unides a la Cimera Mediambiental Mundial de Rio de Janeiro de l'any 1992, va instar als governs al desenvolupament de capacitats en els països per a la formulació de polítiques forestals sostenibles en el marc de Plans o Programes Forestals Nacionals PFN) i subnacionals o regionals.

A partir de llavors s'han emès recomanacions, decisions i resolucions per tal de procurar l'exercici de l'ordenació i gestió forestal sostenible en tots els boscos i altres terres forestals del món. Segons l'últim compendi de Nacions Unides (Guia FAO, 2010) de directrius per a la formulació d'una política forestal legítima, eficaç i sostenible en qualsevol país o regió, vénen a recomanar que l'exercici de la política, la planificació i la gestió forestal sostenible s'ha de desenvolupar en un adequat marc planificat, compromès i consensuat, de manera que pugui ser verificable.

  • Un marc planificat significa que la política forestal no ha de ser fruit de la improvisació sinó respondre a una estratègia planificada, en el context d'un pla establert que s'apliqui de manera compromesa pels governs i administracions competents a partir dels seus pressuposts adequats.
  • Un marc consensuat implica que la política, la planificació i la gestió forestal sostenible no poden ser imposats pels governs o les administracions forestals, ni tan sols pels tècnics competents, sinó que han de ser fruit del diàleg i la negociació entre els sectors i agents econòmics , ambientals i socials implicats o interessats, de manera que permeti arribar a un consens entre les parts sobre propòsits i aspiracions comunes, i aconsegueixi un gran pacte social negociat entre tots els involucrats.
  • Que sigui verificable significa que es disposin els mecanismes de control, avaluació i seguiment del desenvolupament de la planificació i execució de la política forestal dissenyada, mitjançant criteris i indicadors homologables, contrastables i fiables.


Aquests criteris internacionals per a l'adequada ordenació i gestió sostenible dels espais i recursos forestals es traslladen a Europa a través de les decisions i resolucions adoptades en la sèrie de Conferències Ministerials de Protecció de Boscos celebrades a l'efecte (Estrasburg, 1990; Hèlsinki, 1993; Lisboa, 1998, Viena, 2003; Varsòvia 2007 i Oslo 2011), conegudes amb la denominació de Procés Paneuropeu "Forest Europe", que han establert Directrius, criteris E Indicadors paneuropeus de Gestió Forestal Sostenible i, en particular l'"Enfocament Paneuropeu PFN" dels plans forestals estratègics segons les directrius de Nacions Unides (UNFF, FAO). Les resolucions han estat signades per més de quaranta països del vell continent, inclòs l'Estat Espanyol i la pròpia Unió Europea.

D'acord amb aquests principis universals de sostenibilitat o bona governança per a la formulació d'una política forestal legítima, eficaç i sostenible, en aplicació dels criteris de multifuncionalitat i de biodiversitat, es desenvolupa el Pla Forestal de les Illes Balears.