Torna

Pla Forestal de les Illes Balears

 

Antecedents normatius

El Pla Forestal de les Illes Balears (PFIB) té com a antecedents importants:

  • L'Estratègia Forestal Espanyola (EFE, 1999), que sorgeix com a complement nacional a l'Estratègia Europea, i com a punt de partida del Programa Forestal Nacional Espanyol i per articular el model a seguir en la política forestal espanyola . Es va elaborar i va aprovar el 17 de març de 1999 per la Conferència Sectorial de Medi Ambient.
  • El Pla Forestal Espanyol (PFN, 2002), aprovat per Consell de Ministres i informat favorablement pel Consell Nacional de Boscos, òrgan institucional de consulta i representació.
  • Així mateix, té l'empar normatiu de l'actual i vigent Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forest (modificada per la llei 10/2006), de caràcter bàsic i estatal, on en el seu article 29 i 30 defineix l'estratègia forestal espanyola i el Pla Forestal Espanyol.