Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

1. Introducció
2. Normativa
3. Permisos - Mort del cònjuge, parella de fet o familiar
- Accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari
- Trasllat de domicili
- Realització de funcions sindicals o de representació de personal
- Concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d'aptitud
- Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les funcionàries embarassades
- Obtenció de la declaració d’idoneïtat en els casos d’adopció, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció
- Tractaments de fecundació assistida
- Lactància de fill menor de 12 mesos (gaudi diari)
- Lactància de fill menor de 12 mesos (gaudi acumulat)
- Naixement de fills prematurs o que han de romandre hospitalitzats a continuació del part
- Deure inexcusable de caràcter públic o personal i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral
- Assumptes particulars / propis 
- Matrimoni o registre o constitució formalitzada per document públic de parella de fet
- Permís dona gestant
- Per naixement per a la mare biològica
- Permís parental
- Per adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment
- Permís progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla
- Víctimes de la violència de gènere, de violència sexual o de terrorisme
4. Llicències - Llicència per assumptes propis
- Llicència especial per assumptes propis
- Llicència per estudis
- Llicència per malaltia greu de llarga durada o defunció de familiars (només personal laboral)
- Llicència sense sou per a la realització de missions en països en via de desenvolupament o no desenvolupats (només personal laboral)
5. Vacances - Vacances
6. Reduccions de jornada - Lactància de fill menor de 12 mesos (gaudi diari)
- Naixement de fills prematurs o que han de romandre hospitalitzats a continuació del part
- Reducció de jornada per guarda legal o atenció directa
- Reducció de jornada per atendre un familiar de 1r grau per malaltia molt greu
- Reducció de jornada pel personal funcionari de més de seixanta anys
-Reducció de jornada per problemes de salut que no donin lloc a incapacitat temporal o permanent
- Víctimes de la violència de gènere, de violència sexual o de terrorisme
- Cura de fills menors afectats de malaltia greu
- Reducció voluntària de jornada
7. Jornada i horari - Teletreball
- Jornada i Horari
- Control d'entrades i sortides i de compliment horari
- Borsa d'hores de fins a un 5 % de la jornada anual
- Flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la vida personal,familiar i laboral
- Flexibilitat horària addicional per motius de l'inici escalonat de les activitats lectives de les filles i fills
- Flexibilitat horària addicional per malaltia de filles o fills menors de 14 anys que els impedeixi assistir al seu centre escolar, segons prescripció mèdica
- Flexibilitat de jornada en còmput anual pels períodes de vacances escolars
- Adaptació progressiva de jornada després de tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d'incapacitat temporal per malalties greus i que requereixen adaptació
- Indisposició
- Incapacitat temporal
- Treball extern
- Serveis extraordinaris
- Assistència a cursos, seminaris, jornades i altres activitats formatives
- Hores extraordinàries