Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

NORMATIVA

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

 • Reial Decret llei 20/2012: Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària (BOE núm. 168, de 14/7/2012) (correcció d'errors al BOE núm. 172, DE 19/7/2012).
 • Llei 3/2007: Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (versió consolidada per l'Institut d'Estudis Autonòmics)
 • Decret llei 5/2012: Decret llei 5/2012, de d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques (BOIB núm. 79 EXT., d'1/6/12) (versió consolidada per l'Institut d'Estudis Autonòmics).
 • V Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm 174, de 19/12/2013).
 • Acord del Consell de Govern sobre jornada de treball i horari general: Acord de Consell de Govern d'1 de juny de 2012 pel qual s'aprova la jornada de treball i l'horari general del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.
 • Acord del Consell de Govern de data 4 de desembre de 2015 pel qual es modifica l'Acord del Consell de Govern d'1 de juny de 2012 pel qual s'aprova la jornada de treball i l'horari general del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.
 • Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016 pel qual es modifica l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas.
 • Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 29 de juny de 2012 pel qual es ratifica l'Acord de dia 15 de juny de 2012, de la Comissió Paritària per a la interpretació, l'estudi, la vigilància, la conciliació i l'arbitratge del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre jornada de treball i flexibilitat horària
 • Decret 36/2013: Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Decret 35/2014: Decret 35/2014, d'1 d'agost, mitjançant el qual es regulen la jornada i els horaris general i especials del personal funcionari al servei de l'Adminisració de la comunitat autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.
 • Decret 7/2020: Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Llei Orgànica 3/2007: Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23/3/2007).
 • Instrucció 1/2013: Instrucció 1/2013 de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis adreçada a les secretaries generals i als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris de compliment de l'horari en els supòsits de reducció de jornada voluntària i reducció de jornada i flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la vida familiar i laboral
 • Instrucció 1/2017: Instrucció 1/2017 per la qual es fixen criteris sobre control horari, compliment horari i justificacions absències.
 • Circular del director general de Funció Pública per la qual es determinen les pautes d'actuació en la concessió del permís de paternitat previst en l'article 49.c de la Llei 7/2007 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), i la tramitació del subsidi de paternitat corresponent regulat pel Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural
 • Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l'adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari