Torna

Participació ciutadana

Proposta de projecte del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears (tercer cicle 2022-2027) i del seu Estudi Ambiental Estratègic

És objecte del Pla hidrològic de les Illes Balears (PHIB), d’acord amb el que preveu l’article 40 del Text refós de la Llei d’Aigües (TRLA) aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juny, aconseguir el bon estat i la protecció adequada del domini públic hidràulic i de les aigües incloses a la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears. Mitjançant el Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol es va aprovar el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears segon cicle (2015- 2021) (BOE nº 171 de 18 de juliol de 2015) el qual fou objecte de revisió anticipada aprovat mitjançant el Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer i publicat el BOE nº 47 de 23 de febrer de 2019. L’article 89.2 del Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, d’aprovació del Reglament de Planificació Hidrològica, disposa que es realitzarà una revisió completa i periòdica del Pla Hidrològic cada sis anys des de la data d’entrada en vigor. Per la qual cosa, i de conformitat amb l’article esmentat, s’ha de procedir a la revisió completa del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears corresponent al tercer cicle (2022-2027).

L’anunci pel qual se sotmet a informació pública de la ciutadania la Proposta de projecte del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears (tercer cicle 2022-2027) i del seu Estudi Ambiental Estratègic que es publica en el BOIB núm. 089, de 6 de juliol de 2021.

Podeu consultar tota la informació clicant a la portal de l'Aigua de les Illes Balears de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Aquest procés d’informació pública està obert durant 6 mesos (128 dies hàbils). Des del dia 7 de juliol de 2021 fins al dia 7 de gener de 2022 (inclòs).

Cliqueu AQUI per a accedir al formulari per a realitzar al·legacions.