Torna

Participació ciutadana

Normativa

Regulació normativa de la participació ciutadana

 

Maig  2022

Constitució espanyola

Estatut d'autonomia de les Illes Balears i posteriors modificacions

Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (artícle 133) i posteriors modificacions

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern i posteriors modificacions

Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE) BOE 171/de 19/07/2006

Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes Baleares

Decret 46/2008, d'11 d'abril, de creació de la Comissió Interdepartamental de Participació ciutadana i Decret 84/2009, de 20 de novembre, de modificació del decret 46/2008

Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Ordre de la consellera d'Administracions Públiques d'1 d'agost de 2014 per la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears (BOIB núm. 88 de 28 de juny)i posteriors modificacions

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm.160 de 29 de desembre de 2017) i posteriors modificacions

Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears (BOIB núm 156 de 13 de novembre) i posteriors modificacions

Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa (BOIB 53 de 14 d'abril) i posteriors modificacions

Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 47 de 31 de març) i posteriors modificacions

Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears (BOIB núm.  2 de 4 gener) i posteriors modificacions

Llei 4/2009, d'11 de juny de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny) i posteriors modificacions

Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears (BOIB núm. 45 de 24 de març) i posteriors modificacions

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre) i posteriors modificacions

Llei 10/2006, de26 de juliol integral de la joventut (BOIB núm. 109 de 3 d'agost) i posteriors modificacions

Llei 4/2006 de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 50 de 6 d'abril)

Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44 de 3 d'abril) i posteriors modificacions