Torna

Participació ciutadana

 

Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears (BOIB núm 156 de 13 de novembre)

 

Exposició de Motius

 

IV La conservació i la gestió dels recursos marins vius es regula en el títol II, en el qual trobam novetats com ara els plans de gestió, insulars o pluriinsulars, anuals o pluriennals; els plans de recuperació per a espècies en situació de conservació desfavorable, o els plans experimentals. S'hi reforça la figura de la reserva marina, eina fonamental de la política pesquera balear en la qual hi ha una tradició de participació pública d'entitats i organitzacions vinculades al món de la pesca que la llei preveu. També s'hi crea la Xarxa Balear d'Àrees Marines Protegides amb funcions de coordinació i creació de sinergies.

 

Article5. Objectius

1. La política de les administracions pesqueres, en relació amb la conservació i la gestió dels recursos marins, té els objectius següents:

a

c) El foment de la participació de la societat, i en particular del sector pesquer, en l'adopció de mesures de conservació.

 

Article 8. Reserves marines

 

7. La participació pública en les reserves marines es garanteix mitjançant la creació de comissions de seguiment amb funcions informatives i consultives, en les quals han d'estar representades totes les administracions, entitats i organitzacions vinculades al món de la pesca. El règim jurídic d'organització i funcionament d'aquestes comissions ha de ser el previst en la legislació reguladora dels òrgans col·legiats de la comunitat autònoma de les Illes Balear

 

Article 11. Gestió de la Xarxa Balear d'Àrees Marines Protegides

 

Per aconseguir els objectius anteriors, l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha d'exercir les funcions següents:

 

f) Contribuir a la implicació dels agents socials i a la participació de la societat en l'assoliment dels objectius de les àrees marines protegides.

 

 

SECCIÓ 3ª.Consell Pesquer

 

Article 44. Consell Pesquer de les Illes Balears

 

1. El Consell Pesquer de les Illes Balears és l'òrgan col·legiat d'assessorament, consulta i informació pública en matèria de pesca marítima, recursos marins, ordenació pesquera, aqüicultura i marisqueig, adscrit a la conselleria de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears competent en la matèria.

 

2. S'habilita l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears perquè estableixi l'estatut jurídic, el funcionament i la composició del Consell Pesquer, que ha de comptar amb representació del sector pesquer professional, dels consells insulars i de la resta d'administracions públiques competents.

 

3. També poden formar part del Consell Pesquer representants del sector recreatiu, científics, entitats conservacionistes i experts independents.

 

4. El Consell Pesquer ha de tenir una comissió permanent formada per representants dels consells insulars i de la conselleria de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears competent en la matèria.