Torna

Participació ciutadana

 

Llei 4/2009, d'11 de juny de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny)

 

El títol IV, denominat 'La participació en els serveis socials i els òrgans de participació', s'ocupa d'un altre dels principis rectors d'aquesta llei, el de la participació cívica, considerada fonamentalment en l'àmbit dels serveis socials, fins al punt d'establir com a principi general que, sempre que sigui possible, les decisions relatives al sistema de serveis socials s'han d'adoptar comptant amb la participació ciutadana. Per fer-ho, s'estableixen canals de participació i els consells de serveis socials dels tres àmbits administrativopolítics que configuren la comunitat autònoma, i que són el Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, els consells de serveis socials insulars i els consells de serveis socials locals. Al llarg del títol, se'n regulen les funcions, l'organització, el funcionament i l'estructura. S'estableixen els processos de participació, i es fa especial esment del voluntariat, regulat per la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears.

 

Article 36. Competències de la conselleria que té assignades les funcions en materia de serveis socials

 

Correspon a la conselleria competent en matèria de serveis socials:

 

l) Fomentar la participació ciutadana, l'associacionisme, el voluntariat i altres fórmules d'ajuda mútua, d'acord amb les administracions locals, quan siguin d'àmbit suprainsular.

 

TÍTOL IV

LA PARTICIPACIÓ EN ELS SERVEIS SOCIALS I ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

 

Article 50. Principis generals

1. El sistema de serveis socials, per a la consecució dels seus fins, compta amb la participació de la ciutadania al llarg de tot el cicle comprès entre la planificació, la gestió i l'avaluació de la seva actuació. Sempre que sigui possible, les decisions relatives al sistema de serveis socials s'han de prendre amb la participació de la ciutadania.

 

2. La finalitat de la participació és integrar la deliberació entre les administracions i els diversos actors de la societat civil en els processos de presa de decisions, per tal de millorar el sistema de serveis socials i enfortir el capital social.

 

3. Els objectius de la participació són la implicació de tota la societat en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la prestació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport, com també aconseguir l'autonomia, la llibertat i l'apoderament de la ciutadania, aquest darrer entès com el procés pel qual una persona o un grup social adquireix o rep els mitjans per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials.

 

Article 51. Els canals de participación

 

1. La participació en el sistema de serveis socials s'articula mitjançant els òrgans de participació que estableix aquesta llei, els processos participatius o qualsevol altra acció que sigui pertinent.

 

2. La forma habitual de participar en els òrgans de participació és mitjançant entitats associatives.

 

3. La composició dels òrgans de participació s'ha d'establir per reglament prenent com a base criteris objectius i procurant que hi siguin presents les administracions competents en el territori, les organitzacions sindicals i patronals, els col·legis professionals, les persones usuàries dels serveis socials i les entitats socials més representatives, tant de tipus general, de caràcter cívic, ciutadà i veïnal, com específiques de dones, de gent gran, de persones amb discapacitat o d'altres col·lectius ciutadans, i també les entitats d'iniciativa social i mercantil del sector dels serveis socials.

4. Per aconseguir la paritat de gènere, els òrgans de participació cívica que estableix aquesta llei han de procurar que els membres representin dones i homes, de manera que cap dels dos sexes no tengui una representació inferior al 40% sobre el total de membres de cada òrgan de participació.

 

 

Article 52. Òrgans de participació ciutadana i associativa

 

S'estableixen els òrgans de participació següents:

 

a) El Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.

b) Els consells de serveis socials insulars.

c) Els consells de serveis socials locals

 

Article 59

Processos de participació

1. Les administracions competents en matèria de serveis socials han d'establir processos de participació que assegurin el debat ciutadà des de l'accés a tota la informació pertinent i amb el compromís de retorn de l'administració.

 

2. En els centres públics on es prestin serveis socials o s'acompleixin activitats socials i en els privats que rebin finançament públic, s'hi han d'establir processos de participació democràtica de les persones usuàries o de les seves famílies així com ho estableixi el reglament de règim intern.

 

3. La ciutadania i les entitats que intervenen en processos de participación tenen dret a accedir a la informació necessària per complir les seves funcions.

 

4. Els membres dels òrgans consultius poden accedir a la documentació de la qual disposa l'administració, d'acord amb la legislació.

 

Article 60. El voluntariat social

 

1. Les administracions públiques han de promoure i fomentar la participación solidària i altruista de la ciutadania en actuacions de voluntariat a través d'entitats públiques o d'iniciativa social.

 

2. L'activitat voluntària no implica en cap cas relació de caràcter laboral o mercantil o contraprestació econòmica, i té sempre un caràcter complementari de l'atenció professional. Consegüentment, no pot substituir la tasca que correspongui a una funció professional d'acord amb l'ordenament jurídic i, a aquest efecte, l'Administració ha d'establir els mecanismes de control adequats.

 

3. El règim jurídic d'actuació del voluntariat social és el que estableix la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears, i les disposicions que la substitueixin, modifiquin o complementin.