Torna

Participació ciutadana

Llei 4/2006 de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 50 de 6 d'abril)

Extracte de l'exposició de Motius

El concepte i la necessitat d'educació al llarg de tota la vida són definits a la Cinquena conferència internacional d'educació de les persones adultes d'Hamburg del 1997, que la conceptualitza com a conseqüència d'una ciutadania activa i una condició per a la participació en societat. És un concepte totalment útil per fomentar el desenvolupament ecològicament sostenible; per promoure la democràcia, la justícia i la igualtat entre dones i homes; per al desenvolupament científic, econòmic i social; per construir un món on els conflictes violents siguin substituïts pel diàleg; per assolir una cultura de pau basada en la justicia. (...)

La participació en la vida social, cultural, política i econòmica de la població de les Illes Balears exigeix desenvolupar aquells aspectes formatius que permetin promoure entre les persones adultes una ciutadania activa, el raonament crític, el comportament cívic, la participació democràtica i la producción cultural i artística per transformar reflexivament la realitat social i construir un projecte col·lectiu de progres. (...)

Per això, les administracions públiques de les Illes Balears hauran de col·laborar perquè l'educació i la formació permanents de les persones adultes tinguin com a prioritats:

(...)

c) Desenvolupar la seva capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica

El títol IV delimita les competències de les administracions públiques que hi intervenen i fixa fórmules per a l'acció institucional coordinada y determina els òrgans i mecanismes de participació i de coordinació que han d'intervenir en la planificació i l'execució dels plans de formació de les persones adultes. Correspondrà al Govern de les Illes Balears la planificació i el desenvolupament de l'educació i la formació permanents de les persones adultes en l'àmbit de la comunitat autònoma. Es crea la Comissió d'Educació Permanent, com a òrgan de coordinació general, i el Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, com a òrgan assessor, consultiu i de participación dels sectors educatius, econòmics i socials.

 

Article 5. De la finalitat i els objectius de l'educació i la formació permanents

1. La present llei té per finalitat garantir el dret que totes les persones tenen a l'educació. L'educació i la formació de les persones adultes han de servir per poder adquirir, actualitzar, completar o ampliar les seves capacitats; per promoure l'accés als diversos nivells del sistema educatiu i al món laboral; per afavorir la participació en la vida social, cultural i econòmica; i, a més, per posibilitar que les persones adultes puguin participar activament en el disseny del seu propi procés formatiu.

2. Són objectius d'aquesta llei:

f) Propiciar la igualtat d'oportunitats, mitjançant l'educació i la formació permanents i el desenvolupament de polítiques educatives actives contra la discriminació, l'exclusió, les diferents manifestacions de desigualtats socials afavorint el principi de ciutadania activa, la cohesió social i l'ocupació

o) Fomentar el desenvolupament d'actituds de ciutadania activa, per a una participació crítica i responsable en la vida social, econòmica, política i cultural.

TÍTOL III. De la participació

Article 16. De la participació

1. Les persones adultes han de ser partícips dels seus propis procesos d'aprenentatge. Aquesta participació, així com la dels educadors, s'ha de ferefectiva en el procés educatiu.

2. Les administracions públiques promouran que les persones adultes i el personal formador participin activament en el govern, l'organització i la gestió dels centres autoritzats a realitzar accions d'educació i formació permanents de persones adultes. Per a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics, es regularà aquesta participació als consells escolars de centre que tindran, com a mínim, les competències que permeti la legislació per a tots els consells escolars de centres. Així mateix es garantirà la participació equilibrada del professorat, de l'alumnat i de les associacions empresarials, socials o culturals més significatives del municipi.

3. Les persones adultes podran formar associacions per fomentar la defensa del dret a l'educació i a la formació, la participació en el desenvolupament de la normativa legal que reguli les ofertes formatives, fomentar la seva pròpia formació i participar en els centres, en les actuacions i en els processos formatius d'acord amb les normes que s'estableixen.

 

Article 19. De l'assessorament, la participació i la cooperació

1. Es crea el Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears com a òrgan assessor, consultiu, de participació i cooperació entre les diferents administracions públiques i els agents econòmics i socials més representatius implicats en l'educació i la formació permanents de les persones adultes.

2. El Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears serà presidit pel conseller competent en matèria d'educació o persona de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació de persones adultes nomenada a tal efecte. La composició, l'estructura i el funcionament d'aquest consell seran determinats reglamentàriament.

3. La composició del consell haurà de comptar amb la presència de representants de les conselleries implicades en la formació de persones adultes, dels consells insulars i de l'administració municipal, un/a director/a de centre per cada una de les Illes, de representants de les associacions d'educació d'adults, de representants dels sindicats més representatius d'educació, de representants dels sindicats més representatius del món laboral, de representants de les associacions d'empresaris més representatives, de persones de reconegut prestigi en el món de l'educació d'adults, d'un representant del Consell Escolar de les Illes Balears, i d'un representant de la UIB. En tot cas la representativitat de la comunitat educativa no podrà ser inferior al 50%.

4. Si les circumstàncies així ho aconsellen, es crearan comissions insulars de l'esmentat consell, amb composició i funcions idèntiques a l'àmbit de cada illa.

5. Les funcions del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, sens perjudici de les competències que estableix la Llei de consells escolars de les Illes Balears, seran les següents:

a) Assessorar i proposar mesures, iniciatives i actuacions relatives als plans de formació de persones adultes a les administracions corresponents.

b) Realitzar, fomentar i divulgar estudis sobre la situació de l'educació i la formació permanents de persones adultes a les Illes Balears.

c) Avaluar periòdicament el programa general de l'educació i la formació de les persones adultes de les Illes Balears i emetre informes i recomanacions sobre els resultats d'aquestes avaluacions.

d) Ser informat de les disposicions normatives de caràcter general que desenvolupin aquesta llei.

e) Informar les disposicions de caràcter general a què es refereix l'article 17.

f) Qualssevol altres que li siguin assignades en les disposicions que desenvolupin aquesta llei.

g) Aportar iniciatives per a l'elaboració dels plans de formació de les persones adultes