Torna

Participació ciutadana

 

Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears (BOIB núm.  2 de 4 gener)

 

Article 2. Definicions

 

Als efectes d'aquesta llei s'entén per

 

d) Participació per a la salut: El foment de les relacions i els vincles entre els organismes, les persones i els agents de la societat civil que poden facilitar l'accés o la mobilització del suport social a favor de la salut.

 

Article 3. Principis rectors

Les actuacions, les prestacions i els serveis en matèria de salut pública són un dret individual i social que els poders públics han de garantir y mantenir, d'acord amb els principis següents:

 

k) Dret a la participació ciutadana en l'assessorament, la consulta, la  supervisió i el seguiment de les polítiques de salut pública.

 

Article 12. Sistema de formació, recerca i innovació

 

1. La formació, la recerca i la innovació en salut pública és el sistema organitzat de formació de professionals, de foment, de recerca i d'innovació en salut pública, que constitueix una activitat essencial del sistema sanitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

2. Són actuacions del Sistema de formació, recerca i innovació en salut pública:

 

a) Procurar formació als professionals de la salut pública i, en general, del sector sanitari, en funció de les especificitats de la feina que ocupin, perquè tenguin capacitats, coneixements i habilitats per desenvolupar algunes o totes les competències següents:

 

9ª) Fomentar la participació per a la salut