Torna

Participació ciutadana

 

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm.160 de 29 de desembre de 2017)

 

Article 12

Participació ciutadana i accés a la informació

1. Les administracions competents han de fomentar i, en qualsevol cas, assegurar la participació de la ciutadania i de les entitats constituïdes per defensar els seus interessos en la gestió i el desenvolupament de l’activitat d’ordenació urbanística, vetllar pels drets d’informació i iniciativa, i promoure actuacions que garanteixin o ampliïn aquests drets.

2. De la mateixa manera, els ciutadans tenen dret a participar efectivament en els procediments d’elaboració i aprovació dels instruments d’ordenació territorial i urbanística, i d’execució en els períodes d’informació pública. Durant aquests períodes, tots els ciutadans tenen dret a:

a) Consultar la documentació escrita i gràfica, tant en paper com de forma telemàtica, que integra l’instrument o l’expedient i obtenir-ne una còpia. A aquests efectes, les administracions competents estan obligades a garantir, des del principi del període d’informació pública, la possibilitat de consultar la documentació i d’obtenir-ne còpies.

La documentació exposada al públic ha de constar d’un resum que inclogui, com a mínim, una explicació detallada de les modificacions que planteja i, si s’escau, els àmbits i l’abast de la suspensió que comporti.

b) Presentar al·legacions, suggeriments, informes o documents que considerin oportuns en relació amb l’instrument o l’expedient sotmès a informació pública.

Així mateix, en els procediments de tramitació dels instruments de planejament urbanístic tothom té dret a consultar els instruments que hagin estat objecte d’aprovació provisional i a obtenir-ne còpies.

3. En la resta de procediments en matèria urbanística, les persones interessades tenen dret a conèixer l’estat de tramitació de l’expedient i a obtenir còpies dels documents que l’integren, d’acord amb el que estableix la legislació en matèria de procediment administratiu. Així mateix, la ciutadania té dret a accedir als arxius, als registres i als expedients administratius corresponents a procediments d’ordenació territorial i urbanística finalitzats en els termes i les condicions que disposa la legislació en matèria de procediment administratiu.

4. El contingut dels instruments de planejament urbanístic i dels instruments de gestió urbanística, inclosos els convenis, estan sotmesos al principi de publicitat. Les administracions públiques competents han de tenir a disposició dels ciutadans còpies completes d’aquests instruments i dels convenis que siguin vigents en l’àmbit territorial respectiu, i n’han de publicar el contingut actualitzat en els termes que preveu aquesta llei.

A aquest efecte, els ajuntaments tenen els deures següents:

a) Tenir un exemplar complet i diligenciat degudament de cada un dels instruments de planejament territorial, urbanístic o de gestió urbanística vigents, incloses les resolucions administratives o judicials que n’afectin l’eficàcia, a disposició del públic durant l’horari d’oficina.

b) Facilitar còpies dels instruments de planejament i gestió urbanístics vigents a qui les sol·liciti.

c) Adoptar les mesures organitzatives necessàries per garantir que s’atenguin les sol·licituds d’informació que formuli qualsevol persona, per escrit o verbalment, sobre les determinacions dels instruments de planejament i gestió urbanístics vigents.

d) Adoptar les mesures necessàries per consultar de manera actualitzada els instruments de planejament i gestió urbanístics per mitjans telemàtics.

5. Tothom té dret a obtenir dels organismes de l’administració competent les dades certificades que els permetin assumir les obligacions i l’exercici de les activitats urbanístiques.

6. Els organismes públics, les persones concessionàries de serveis públics i les particulars han de facilitar la documentació i la informació necessàries per redactar els instruments d’ordenació urbanístics.

7. En matèria de planejament i de gestió urbanístics, els poders públics han de respectar la iniciativa privada, promoure-la en la mesura més àmplia possible i substituir-la en els casos d’insuficiència o d’incompliment, sens perjudici dels supòsits d’actuació pública directa.

8. La gestió urbanística es pot encomanar tant a la iniciativa privada com a organismes de caràcter públic i a entitats, societats o empreses mixtes, en els termes que preveu aquesta llei.

 

Article 13

Iniciativa privada de l’activitat urbanística

1. Les administracions amb competència en matèria d’ordenació urbanística tenen el deure de facilitar i promoure la iniciativa privada, en l’àmbit de les competències respectives i en les formes i amb l’abast que preveu aquesta llei. Amb aquesta finalitat es poden subscriure convenis urbanístics amb particulars per tal d’establir els termes de col·laboració per dur a terme l’activitat urbanística de la manera millor i més eficaç.

2. Les persones particulars, siguin o no titulars del dret de propietat o de qualsevol altre dret sobre el sòl o béns immobles, intervenen en l’activitat urbanística en la forma i en els termes de la legislació general aplicable i d’aquesta llei.

 

Article 14

Acció pública

1. D’acord amb la legislació aplicable, l’acció per exigir davant els òrgans administratius i els tribunals de la jurisdicció contenciosa el compliment del que disposen aquesta llei i els instruments d’ordenació urbanística que es regulen és pública, mitjançant els recursos o les accions que corresponguin.

Si l’exercici de l’acció ve motivat per l’execució d’obres que es considerin il·legals, es pot exercir mentre en duri l’execució i, posteriorment, fins al venciment dels terminis de prescripció que determina aquesta llei, sens perjudici dels supòsits de no-prescripció.

2. Si com a conseqüència de l’exercici de l’acció pública s’incoa un expedient sancionador, l’administració competent té per personada en el procediment la persona que l’hagi exercida i li ha de comunicar l’acord d’incoació i la resolució que posi fi al procediment.

3. Als efectes de l’acció pública, i amb excepció dels expedients sancionadors i disciplinaris, es considera persona interessada en un procediment, a més de qui el promogui o qui tengui drets que puguin resultar afectats per la resolució que s’adopti, qui s’hi personi.

 

Article 39

Contingut de la memòria del pla general

1. La memòria informativa i justificativa del pla general ha d’establir les conclusions derivades de la informació urbanística que siguin rellevants per a la fixació de les determinacions de l’ordenació estructural del territori, analitzar les alternatives possibles i justificar el model elegit, així com les disposicions de caràcter general i les disposicions corresponents a les diverses classes de sòl.

 

2. La memòria informativa i justificativa del pla general s’ha de referir als punts següents:

a) La integració del programa de participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat durant el procés de formulació i tramitació del pla per garantir l’efectivitat dels drets de participació que reconeix la legislació aplicable.

 

(...)

 

Article 52

Avanç del pla

1. En els procediments de primera formulació o de revisió del pla general i prèviament a la seva aprovació inicial s’ha de formular un avanç del pla en què s’exposin els criteris, els objectius i les solucions generals adoptades. L’avanç s’ha de sotmetre a informació pública per un termini mínim d’un mes per tal que es puguin formular suggeriments o altres alternatives de planejament.

2. També es pot formular un avanç d’una modificació del pla general o de la primera formulació, revisió o modificació de qualsevol altre instrument de planejament, que s’ha de sotmetre a una tramitació idèntica.

 

Article 55

Tramitació del planejament

1. El termini per adoptar l’acord d’aprovació inicial d’instruments de planejament d’iniciativa particular és de tres mesos des de la recepció de la documentació completa, inclosa la relativa a la tramitació ambiental que fos preceptiva.

2. Una vegada que s’ha aprovat inicialment l’instrument de planejament urbanístic, tota la documentació, incloses les memòries de viabilitat i els informes de sostenibilitat econòmica preceptius, s’ha de sotmetre a informació pública juntament, si s’escau, amb la documentació corresponent a la tramitació ambiental.

3. Aquest tràmit d’informació pública té un període mínim de quaranta-cinc dies per a aquells instruments que comportin avaluació ambiental estratègica ordinària i de trenta dies per a aquells que no la comportin, i s’ha d’anunciar, almenys, en el Butlletí Oficial de les Illes, en un dels diaris de major circulació a l’illa corresponent i a la seu electrònica de l’administració que tramita el procediment, Balears i hi ha de constar la documentació completa que integra l’instrument.

La publicació de l’anunci d’informació pública, tant en el diari com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, ha de fer constar de manera clara el localitzador uniforme de recursos de la seu electrònica per accedir a la documentació.

Durant el termini d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe de les administracions o els ens estatals, autonòmics o insulars, les competències dels quals es puguin veure afectades. En tot cas, s’ha de sol·licitar un informe preceptiu a l’òrgan que exerceixi les competències en matèria d’urbanisme del consell insular corresponent.

4. En vista del resultat de la informació pública, dels informes emesos i de la tramitació ambiental, s’han d’introduir les modificacions que siguin procedents i s’han de sotmetre a una nova informació pública si aquestes eren substancials. Si no ho eren, o un cop resolt el nou tràmit d’informació pública, s’ha de demanar l’emissió dels informes preceptius previs, si s’escau, i, una vegada introduïdes les modificacions que en resultin, s’han d’aprovar provisionalment o definitivament, segons escaigui.

 (...)

 

Article 61

Adaptació a la normativa sobrevinguda

Sens perjudici de l’aplicació directa de les determinacions de la normativa sobrevinguda que tenguin aquest caràcter i quan aquesta no fixi un règim transitori específic:

a) La plena adaptació dels instruments de planejament a aquesta normativa únicament és exigible en els procediments de primera formulació o revisió d’aquells que encara no hagin iniciat el seu tràmit d’informació pública a l’entrada en vigor.

b) La resta de modificacions dels instruments de planejament només s’ha d’adaptar a les determinacions de la normativa sobrevinguda que afectin el seu contingut específic, el que només és exigible quan aquesta normativa hagi entrat en vigor amb anterioritat a l’inici del tràmit d’informació pública d’aquelles.

 

Article 62

Suspensió de la vigència del planejament

1. Els consells insulars, per raons justificades d’interès públic, amb audiència prèvia al municipi o als municipis afectats, poden suspendre la vigència dels instruments de planejament urbanístic a què es refereix aquesta llei, amb els efectes assenyalats a l’article 51 anterior, en tot el seu àmbit o en part d’aquest, i acordar-ne la modificació o la revisió.

2. En el cas de suspensió de la vigència d’un instrument de planejament a què es refereix l’apartat anterior, el consell insular corresponent ha de determinar en l’acord adoptat, de forma simultània, l’aprovació inicial d’unes normes provisionals de planejament que supleixin el pla objecte de suspensió, fins que no se n’aprovi la modificació o la revisió.

3. Les normes provisionals a què es refereix l’apartat anterior, que han d’incorporar una memòria anàlisi quant als possibles efectes significatius sobre el medi ambient, són objecte d’informació pública mitjançant la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes i en l’adreça o el punt d’accés electrònic del consell insular, per un termini de vint dies hàbils; no és necessària Balears una aprovació provisional d’aquestes normes.

Abans de l’aprovació definitiva, que s’ha de produir en un termini de sis mesos des de l’acord d’aprovació inicial, s’han de sotmetre a la decisió de l’òrgan ambiental.

4. Les facultats atribuïdes als consells insulars en virtut d’aquest article s’apliquen igualment a instància dels municipis interessats quan acreditin les raons justificades d’interès públic, i, en particular, en el cas d’anul·lació judicial de plans per evitar els efectes negatius derivats de la recuperació de la vigència del planejament anterior a l’anul·lat. En aquest cas, les normes provisionals poden incloure les determinacions del pla anul·lat no afectades per la declaració de nul·litat. Durant la tramitació és aplicable el règim previst en l’article 51.3

d’aquesta llei.

5. Justificadament, es poden reduir els terminis a la meitat excepte el corresponent a la informació pública.

 

Article 63

Plans d’iniciativa particular

1. Sens perjudici del que disposa l’article 53.3 d’aquesta llei, les entitats públiques i les persones particulars poden redactar i elevar a l’administració competent per a la seva tramitació els instruments de planejament urbanístic de desenvolupament del pla general quan aquest així ho prevegi i en els terminis que fixi.

2. Per a la formulació d’instruments de planejament d’iniciativa particular, amb l’autorització municipal prèvia, es pot sol·licitar la informació necessària als organismes públics, que l’han de facilitar, i ocupar les finques particulars necessàries per a aquesta formulació, d’acord amb la Llei estatal d’expropiació forçosa.

3. Els instruments de planejament d’iniciativa particular han de contenir, a més de la documentació que amb caràcter general sigui necessària, la següent:

a) Memòria justificativa de la seva necessitat o conveniència.

b) Nom, cognoms i adreça de les persones propietàries afectades.

c) Modalitat d’execució de les obres d’urbanització i previsió sobre la futura conservació d’aquestes.

d) Compromisos que s’hagin de contreure entre la persona urbanitzadora i l’ajuntament, i entre aquella i les persones futures propietàries de solars.

e) Garanties de l’exacte compliment dels compromisos.

f) Mitjans econòmics de tota mena amb justificació de la viabilitat econòmica de la promoció.

g) Terminis prevists per a l’inici i l’acabament de les obres d’urbanització, així com dels referents a l’edificació a partir de la terminació i la recepció de les obres d’urbanització, en els termes establerts en l’article 114 d’aquesta llei.

4. En aquests casos, amb ocasió del tràmit d’informació pública i per termini idèntic, s’ha de fer notificació personal a les persones propietàries dels terrenys compresos en el seu àmbit i l’acte d’aprovació definitiva pot imposar les condicions, les modalitats i els terminis que siguin convenients.

 

Article 64

Publicitat dels plans

1. El contingut complet dels instruments de planejament urbanístic és públic i qualsevol persona pot en tot moment consultar-lo i informar-se’n, de forma presencial, a l’ajuntament del terme a què es refereix o al consell insular corresponent, o en l’adreça o el punt d’accés electrònic corresponent, o bé en l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears.

2. Les persones interessades poden sol·licitar a l’ajuntament competent l’emissió de certificats d’aprofitament urbanístic de finques concretes.

El certificat, subscrit pel secretari o la secretària de l’ajuntament, s’ha d’expedir en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la sol·licitud, ha d’expressar el règim urbanístic aplicable a la finca o les finques en aquest moment, i ha d’indicar si és o no edificable. El certificat té una vigència de sis mesos des de la seva notificació a la persona que l’ha sol·licitat.

3. La publicitat relativa a urbanitzacions d’iniciativa particular ha d’expressar la data d’aprovació del pla corresponent i no pot contenir cap indicació en contra de les seves clàusules.

 

Article 65

Executivitat dels instruments de planejament urbanístic i resposta al procés de participació

1. Els instruments de planejament urbanístic són executius a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents.

2. Als efectes prevists en la legislació estatal de sòl, l’administració que hagi duit a terme el tràmit d’informació pública de l’instrument de planejament ha de comunicar una resposta motivada als ciutadans que hagin efectuat al·legacions durant el tràmit esmentat. En el cas dels procediments de primera formulació o revisió de l’instrument de planejament, aquesta comunicació es pot realitzar de forma conjunta mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el diari de major difusió a les Illes Balears i en el punt d’accés electrònic de

l’administració que hagi sotmès l’instrument al tràmit d’informació pública, mitjançant el qual s’ha d’indicar que es posen a disposició dels ciutadans el document de memòria de participació i els informes que han analitzat les al·legacions respectives.