Torna

Participació ciutadana

Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears (BOIB núm. 45 de 24 de març)

 

Article 5. Principis de l'actuació pública i d'informació

 

2. Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per:

 

f) Obrir vies de diàleg i de participació entre les administracions públiques, els agents econòmics i socials i la ciutadania, que tendeixin a minimitzar el renou.

 

3. Les administracions públiques competents han d'informar el públic sobre la contaminació acústica i, en particular, sobre els mapes de renou i els plans d'acció en matèria de contaminació acústica. És aplicable a la información a la qual fa referència aquest apartat la Directiva 2003/04/CE del Parlament i del Consell, de 28 de gener del 2003, i la normativa que la desplegui.

 

4. Sense perjudici del que preveu l'apartat anterior, les administracions públiques competents han d'inserir en els diaris oficials corresponents anuncis en què s'informi de l'aprovació dels mapes de renou i dels plans d'acció en matèria de contaminació acústica i en què s'indiquin les condicions en què el contingut íntegre és accessible a la ciutadania.

 

 Article 27 Procediment

1. Els ajuntaments han d'elaborar els plans acústics sobre la base d'un projecte subscrit pel personal tècnic competent.

 

La tramitació del pla assegurarà la participació de la ciutadania de conformitat amb l'establert al present article.

 

2. El projecte del Pla acústic d'acció municipal s'ha de sotmetre a información pública durant un mes, mitjançant la publicació de sengles anuncis al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a dos diaris d'informació general de major difusió a la província. Així mateix, es donarà audiència al públic d'acord en l'establert a la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regula el dret a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

 

3. Transcorregut el període d'informació pública i en un termini màxim de dos mesos, l'ajuntament ha d'aprovar el pla mitjançant acord.

 

4. L'acord d'aprovació del Pla acústic d'acció municipal s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i ha d'entrar en vigor, tret que s'hi disposi el contrari, l'endemà d'haver-lo publicat.

 

5. Una vegada l'ajuntament hagi aprovat el Pla acústic d'acció municipal, l'ha de trametre al consell insular corresponent.

 

Article 28. Relació amb els instruments de planejament urbanístic

 

1. En els instruments de planejament urbanístic s'han de preveure la información i les propostes que contenen els plans acústics municipals. Si no n'hi ha, els instruments de planejament urbanístic o territorial han d'incorporar un estudi acústic en el seu àmbit d'ordenació que permeti avaluar-ne l'impacte acústic i adoptar les mesures adequades per reduir-lo.

 

(...)