Torna

Participació ciutadana

 

Constitució espanyola

Article 9.2.

Correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de I'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Article 23.1.

Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament per mitjà de representants lliurament elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.