La nova PAC 2023-2027

El reconeixement de la insularitat, una oportunitat per al sector primari illenc

La nova Política Agrícola Comuna (PAC) 2023-2027 reconeix, per primera vegada, de manera contundent les característiques especials de la producció agrària de les Illes Balears i els sobrecosts de la insularitat que el sector primari suporta. Es  tracta d’un nou període d’ajudes que persegueix assolir objectius molt clars com el foment d’un sector agrícola competitiu, resilient i diversificat, reforçar la protecció del medi ambient i l’acció pel clima, i enfortir el teixit socioeconòmic de les zones rurals. 

En aquest nou període d’ajudes, les Illes Balears són considerades una regió socioeconòmica independent i, per tant, automàticament totes les illes i totes les ajudes compten amb el mateix tractament com a regió especial.

El valor del dret a les Balears serà, de mitjana, 188,64 euros, un 50,38 % més que a la Península. A més, es tracta d’un 60 % més, de mitjana, del que rebien fins ara. En el cas de Mallorca, els pagesos i ramaders percebran, de mitjana, un 53 % més que fins ara; en el cas de Menorca, un 64 %, i en el cas d’Eivissa i Formentera, un 103 % més.

La nova PAC també preveu una ajuda redistributiva per a les petites i mitjanes explotacions, que es rebran en dos trams: el primer per a les primeres 5,5 hectàrees, i el segon, de les 5 a les 23,5 hectàrees. D’aquesta manera, es dona suport a aquest model d’explotació, majoritari i dominant a les Illes. En aquestes ajudes de la PAC, els joves percebran un pagament extra, d’un 100 %, per al foment del relleu generacional. Les dones, en el seu cas, rebran un 15 % extra.

La nova PAC millora el reconeixement de les pastures arbustives mediterrànies, que caracteritzen el nostre territori, i amb el reconeixement d’aquest nou coeficient de pastures, les explotacions podran augmentar la superfície reconeguda. Milloren també les ajudes associades als cultius i a la ramaderia, i les noves ajudes, anomenades ecoesquemes, pràctiques voluntàries que premien la sostenibilitat en el camp, que comporten imports més elevats en el cas de les Illes.

 

Quan es poden sol·licitar les ajudes de la nova PAC?

Nou termini per a sol·licitar-les ajudes de la nova PAC fins a 30 de juny de 2023.

 

Quines ajudes es poden sol·licitar?

- Ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat.

- Pagament complementari de joves.

- Pagament redistributiu (explotacions petites i mitjanes).

- Ajudes associades a determinades produccions agrícoles i ramaderes:

 • Ajudes associades a les vaques dides i a les vaques dides de races autòctones.
 • Ajudes associades al vacum en extensiu i per als ramaders que engreixen les vedelles a l’explotació de naixement.
 • Ajuda associada a l’engreix sostenible de vedells.
 • Ajuda associada al vacum de llet.
 • Ajuda associada a l’oví i al caprí (de producció de carn en extensiu i semi extensiu, i també de llet).
 • Ajuda associada de fruita seca i garrover.
 • Ajuda associada a la producció de proteïnes d’origen vegetal (de gra, per aprofitament de farratges, plurianual i oleaginoses).
 • Ajuda a la producció sostenible d’arròs.
 • Ajuda a l’olivar de baix rendiment, amb especial reconeixement al de la Serra de Tramuntana.
   

- Ecoesquemes (bones pràctiques ambientals voluntàries):

 • Pasturatge extensiu.
 • Illes de biodiversitat i sega sostenible.
 • Rotació de cultius.
 • Sembra directa.
 • Espais de biodiversitat.
 • Cobertes vegetals vives.
 • Cobertes vegetals inertes.
   

- Ajudes agroambientals SIG:

 • Ajudes per al foment de l’agricultura ecològica.
 • Ajudes per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica.
 • Ajudes destinades al pagament compensatori de zones de muntanya
 • Ajudes destinades al pagament compensatori de zones amb limitacions específiques.
 • Ajudes per al foment de la producció integrada.
 • Ajudes per al foment d’ús de varietats amb risc d’erosió genètica.
 • Ajudes per al foment de la cria de races autòctones.
 • Ajudes per al foment de la lluita biològica contra organismes nocius en l’agricultura.
 • Ajudes per al foment d’ús d’aigües regenerades en l’agricultura.
 • Ajudes per al foment de la solarització i biosolarització com a mètode alternatiu en la lluita contra determinats organismes nocius en l’agricultura.
 • Ajudes per al foment del benestar animal en explotacions ramaderes.

Requisits per a sol·licitar les ajudes PAC:

- Agricultor actiu: Estar afiliat a la Seguretat Social agrària per compte propi o que almanco un 25 % dels ingressos provenguin de l’activitat agrària, incloent en els ingressos agraris les quantitats que es reben en concepte d’ajudes.

Els agricultors que en la campanya de la PAC anterior hagin rebut menys de 5.000 euros d’ajuda, no hauran de demostrar la condició d’agricultor actiu.

- Condicionalitat reforçada: 10 bones condicions agrícoles i mediambientals (BCAM) i 11 requisits legals de gestió (RLG).

Com es poden sol·licitar les ajudes PAC?

La tramitació es fa de manera telemàtica a través de les entitats següents:

 

- Delegacions comarcals FOGAIBA

 

-Altres entitats: 

 • Organitzacions professionals agràries: ASAJA Balears, Unió de Pagesos de Mallorca, Unió de Pagesos de Menorca, UPA-AIA Balears, AGRAME i FAGME.
 • Cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears.
 • Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca.
 • La resta d’entitats col·laboradores que hagin subscrit convenis amb la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Documents relacionats:

- Taula resum de bones condicions Agràries i ambientals (BCAM)

- Taula resum de ecoesquemes