Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Venda de medicaments veterinaris sense prescripció

La venda al públic de medicaments veterinaris sense prescripció està sotmesa a la vigilància i inspecció de les autoritats de la comunitat autònoma corresponent que podran establir el procediment per a l'autorització d'aquestes activitats.
A aquest efecte, les persones físiques o jurídiques que es dediquin a aquestes activitats han de comunicar-ho prèviament a les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma on realitzin aquestes activitats.


Procediment

  1. Presentació de la comunicació de funcionament i documentació requerida
  2. Revisió de la documentació
  3. Termini d’esmena, si s’escau
  4. Inspecció de l'establiment, si s’escau
  5. Inscripció de l'establiment en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris

Documentació a presentar

1. Comunicació de venda de medicaments veterinaris sense prescripció adreçada a la Direcció General de Prestacions i Farmàcia.

2. En cas de titularitat de persona física: còpia del DNI.

3. En cas de titularitat de persona jurídica: còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Si no ho és, l'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de realitzar mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el qual han de constar les normes per les quals se’n regula l'activitat, inscrits, si s’escau, en el registre oficial corresponent. S'ha de presentar, així mateix:

- Codi d'Identificació Fiscal (CIF)
- Document acreditatiu (original o compulsat) de la personalitat del representant (apoderament) i còpia del seu DN

4. Plànols o croquis del local.

5. Tipus i relació de medicaments veterinaris sense prescripció objecte de venda.


Normativa

pdf.gif  Reial decret 109/1995, de 27 de gener, de medicaments veterinaris