Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Taxes del Servei

L'abonament de les taxes es realitza telemàticament, a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears segons la sol·licitud que s'ha de tramitar i que es relacionen a la taula de descripció..

Descripció

Import

Sol·licitud d’autorització del local designat per a la instal·lació d’una oficina de farmàcia

467,68

Sol·licitud d’obertura i posada en funcionament d’una oficina de farmàcia

93,55

Sol·licitud d’autorització de trasllat o d’obres de modificació d’una oficina de farmàcia

638,15

 Sol·licitud d’autorització de transmissió d’una oficina de farmàcia

  1.146,03
Sol·licitud d’autorització de funcionament de serveis o dipòsits de medicaments en mútues, centres de cirurgia ambulatòria i centres d’interrupció voluntària de l’embaràs

 93,55

Sol·licitud d’autorització d’establiment d’una farmaciola farmacèutica

432,48

Sol·licitud de tancament definitiu d'oficina de farmàcia

315,17

Comunicació d'obres d'oficina de farmàcia que no suposen modificació

246,31

Autorització o renovació d'elaboració de fórmules magistrals a tercers

80,62

Autorització o renovació d'elaboració dels nivells de formulació magistral

80,62

Sol·licitud d'autorització o renovació d'una secció d'oficina de farmàcia (òptica, ortopèdia, anàlisis clíniques, dietètica i nutrició

246,31

Sol·licitud d'autorització d'un servei de farmàcia sociosanitari privat

140,76

Sol·licitud d'autorització d'un dipòsit de medicaments sociosanitari privat

110,69

Certificats, visats i compulses de documents

26,61