Torna

OPOSICIONS DOCENTS 2022

desc_CVM_RECLAMACIONS.jpg

desc_boto_opos_autobarem.jpg

desc_botocel3.png

desc_bototaronja3.png

Novetat 09/08/2023

- Resolució del director general de Personal Docent de dia 2 d’agost de 2023 per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques els aspirants seleccionats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears convocades per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 PDF

- Resolució del director general de Personal Docent de dia 1 d’agost de 2023 per la qual es declara apte en la fase de pràctiques un aspirant seleccionat en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears convocades per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 PDF


19/09/2022

- Resolució de 6 de setembre de 2022 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de 29 de novembre de 2021, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents PDF


- Resolució de dia 5 de setembre de 2022 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF


- Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2022 per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de 29 de novembre de 2021, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF


- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ AL REGISTRE:

Per a l'entrega de la documentació al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional es necessita cita prèvia.

Aquesta es pot sol·licitar a través de l'enllaç

CITA PRÈVIA: https://citaprevia.gestorn.com/ceu

En el cas que en la Conselleria d’Educació i Formació Professional no hi hagi cita disponible, en el següent enllaç s'indiquen totes les oficines pròpies de la CAIB i de les d'entitats locals on també podeu registrar la documentació amb cita prèvia.

https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/


- Model sol·licitud PDF

Annexos 8 i 9 en format pdf editable que formen part de la documentació a presentar pels aspirants que han superat els procediments selectius:

- Annex 8: model declaració jurada PDF

- Annex 9: declaració jurada d'incompatibilitat PDF


01/08/2022

- Resolució de dia 1 d'agost llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF


29/07/2022

- Llista provisional d'adjudicacions d'opositors. PDF

- Llista de places anul·lades pel tràmit d'adjudicació d'opositors. PDF

- El termini per presentar reclamacions és des del 29/07/2022 a les 11:40 hores fins el 01/08/2022 a les 11:40 hores.

>>>>> Accés al tràmit


27/07/2022

Termini per presentar les sol·licituds:

Per als funcionaris docents en pràctiques, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 27 de juliol a les 12:01 hores fins al 29 de juliol a les 08:59 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


- Llista de funcionaris docents en pràctiques. PDF


Actualització de la llista de places vacants:

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF30/06/2022


Aclariments de la Comissió de Valoració de mèrits. PDF


- Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 31 de març de 2002 per la qual es fa pública la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. PDF

- Resolució de 25 de maig de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 31 de març de 2002 per la qual es fa pública la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. PDF

- (31/03/2022) Llistes definitives d'admesos i exclosos. Arxiu de text


- Criteris generals de valoració de la fase d'oposició PDF


- Instrucció 1/2022 de 16 de maig de 2022, relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu. PDF


- Resolució de 9 de maig de 2022, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF

- Resolució de 9 de maig de 2022, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF


- Llista definitiva dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF

- Llista provisional dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF


- Resolució de 8 d'abril de 2022, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF

- ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals del cos de mestres

- Resolució de 8 d'abril de 2022, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF

- ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional i de professors d’escoles oficials d’idiomes

- Tràmit d'al·legacions (obert de dia 11/04/2022 a dia 13/04/2022)


(31/03/2022)

- Resolució de dia 31 de març de 2022, per la qual es fa pública la llista, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021. PDF

- Llistes definitives d'admesos i exclosos. Arxiu de text

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació

Aspirants exclosos

D’acord amb la base 4.4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 (BOIB núm. 165, de 30 de novembre de 2021) s’obre un termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà que es faci pública aquesta Resolució perquè els aspirants exclosos puguin sol·licitar el reintegrament de les taxes del dret de participació.

Pagaments indeguts

També poden utilitzar aquest tràmit per sol·licitar el retornament de les taxes les persones que degut a una errada telemàtica en la tramitació de la sol·licitud varen fer dos o més pagaments, així com les que no registraren la sol·licitud i per tant no figuren ni a la llista d’admesos ni d’exclosos.

Si no podeu accedir al tràmit enviau un correu electrònic amb les vostres dades (nom i DNI/NIE) a provisio@dgpdocen.caib.es.

A la sol·licitud on es demana la devolució s’ha d’exposar clarament el motiu.

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

- Fotocòpia del DNI/NIE.

- Sol·licitud de participació a les proves selectives.

- Justificant de l’ingrés (De tots els ingressos en cas d’haver-ne realitzat més d’un) (Model 046).

- Declaració de veracitat de dades bancàries. PDF

El termini per sol·licitar el reintegrament de taxes és de dia 1 a 20 d’abril de 2022.


- Nomenament de la comissió avaluadora de competència escrita i oral en llengua castellana. PDF
- Les proves es realitzan a la sala de juntes de la Direcció General de Personal Docent (carrer del Ter núm. 16, primera planta. Palma) dia 8 d'abril de 2022 a les 9:00 hores.


- Resolució de 9 de març de 2022, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF- Llistes provisionals d'admesos i exclosos. Arxiu de text- El termini perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents és del 10 al 23 de març, ambdós inclosos.

- Accés al tràmit telemàtic.