Torna

OPOSICIONS DOCENTS 2022

desc_botoblanc2.png

desc_botocel3.png

desc_bototaronja3.png


Novetat 01/06/2022


- Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 31 de març de 2002 per la qual es fa pública la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. PDF

- Resolució de 25 de maig de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 31 de març de 2002 per la qual es fa pública la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. PDF

- (31/03/2022) Llistes definitives d'admesos i exclosos. Arxiu de text


- Criteris generals de valoració de la fase d'oposició PDF


- Instrucció 1/2022 de 16 de maig de 2022, relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu. PDF


- Resolució de 9 de maig de 2022, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF

- Resolució de 9 de maig de 2022, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF


- Llista definitiva dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF

- Llista provisional dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF


- Resolució de 8 d'abril de 2022, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF

- ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals del cos de mestres

- Resolució de 8 d'abril de 2022, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF

- ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional i de professors d’escoles oficials d’idiomes

- Tràmit d'al·legacions (obert de dia 11/04/2022 a dia 13/04/2022)


(31/03/2022)

- Resolució de dia 31 de març de 2022, per la qual es fa pública la llista, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021. PDF

- Llistes definitives d'admesos i exclosos. Arxiu de text

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació

Aspirants exclosos

D’acord amb la base 4.4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 (BOIB núm. 165, de 30 de novembre de 2021) s’obre un termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà que es faci pública aquesta Resolució perquè els aspirants exclosos puguin sol·licitar el reintegrament de les taxes del dret de participació.

Pagaments indeguts

També poden utilitzar aquest tràmit per sol·licitar el retornament de les taxes les persones que degut a una errada telemàtica en la tramitació de la sol·licitud varen fer dos o més pagaments, així com les que no registraren la sol·licitud i per tant no figuren ni a la llista d’admesos ni d’exclosos.

Si no podeu accedir al tràmit enviau un correu electrònic amb les vostres dades (nom i DNI/NIE) a provisio@dgpdocen.caib.es.

A la sol·licitud on es demana la devolució s’ha d’exposar clarament el motiu.

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

- Fotocòpia del DNI/NIE.

- Sol·licitud de participació a les proves selectives.

- Justificant de l’ingrés (De tots els ingressos en cas d’haver-ne realitzat més d’un) (Model 046).

- Declaració de veracitat de dades bancàries. PDF

El termini per sol·licitar el reintegrament de taxes és de dia 1 a 20 d’abril de 2022.


- Nomenament de la comissió avaluadora de competència escrita i oral en llengua castellana. PDF
- Les proves es realitzan a la sala de juntes de la Direcció General de Personal Docent (carrer del Ter núm. 16, primera planta. Palma) dia 8 d'abril de 2022 a les 9:00 hores.


- Resolució de 9 de març de 2022, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 29 de novembre de 2021. PDF- Llistes provisionals d'admesos i exclosos. Arxiu de text- El termini perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents és del 10 al 23 de març, ambdós inclosos.

- Accés al tràmit telemàtic.