Torna

Oferta Educativa de les Illes Balears

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

 

1.  Documents que s’han d’adjuntar a totes les sol·licituds presencials:

a) Una còpia del DNI o NIE de l’alumne, si en té.

b) Una còpia del DNI o NIE del pare, de la mare o dels tutors legals. En cas de no tenir cap dels documents anteriors còpia del passaport en vigor o del document d’identitat d’un dels estats membres.

c) Llibre de família, certificat de naixement o document acreditatiu del registre civil (Llei 20/2011, de 21 de juliol, del registre civil, DT 3a).

d) Una declaració de responsable en el cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i el sol·licitant tengui la pàtria potestat compartida amb el progenitor absent.

Per a tramitar l’escolarització d’un infant és necessari el consentiment dels progenitors que ostenten la pàtria potestat. Per tant, en cas que la pàtria potestat sigui compartida i a la sol·licitud només hi consti una sola signatura, serà necessària la presentació d’algun dels següents documents:

-Un acord conjunt dels dos progenitors sobre el centre educatiu triat.

-Una autorització del progenitor absent.

-Declaració responsable per poder tramitar una sol·licitud de plaça de manera unilateral.

En els casos de sol·licituds on un dels progenitors presenti una disconformitat per escrit en relació amb l’elecció del centre per al seu fill,  la declaració responsable no serà vàlida, atès que això suposaria la vulneració de les facultats inherents a la pàtria potestat i, per tant, aquesta circumstància comportaria la nul·litat de la sol·licitud presentada.

En cas de voler esmenar aquesta sol·licitud, s’haurà de presentar algun dels documents relacionats a continuació, fins cinc dies hàbils abans de la publicació de les llistes definitives:

-Un acord conjunt dels dos progenitors sobre el centre educatiu triat.

-Una autorització del progenitor absent.

-Una resolució judicial que indiqui el centre educatiu triat.

-Una resolució judicial que faculti un dels dos progenitors per triar el centre.

-Un conveni regulador que faculti un dels dos progenitors per triar el centre.

 La declaració responsable té plena validesa legal i, per tant, se’n poden derivar responsabilitats penals o administratives.

 

e) Per a l’admissió al batxillerat d’alumnes que estan pendents d’una homologació, s’ha de presentar el justificant que acrediti que s’ha sol·licitat l’homologació corresponent.

Aquells alumnes que no puguin aportar el justificant que acrediti que s’ha sol·licitat l’homologació , podran participar al procés d’admissió a Batxillerat dels alumnes que estan pendent de setembre, amb la condició que presentin el citat justificant dia 7 de setembre, com a màxim.

 f) Els alumnes provinents d’altres comunitats autònomes o de centres privats, quan hagin de formalitzar la matrícula, han de presentar en qualsevol cas la documentació del centre d’origen que acrediti el seu nivell educatiu.

 

2.  A l’efecte d’aplicar el barem, s’ha de presentar la documentació següent:

a)  Per acreditar que hi ha germans matriculats al centre sol·licitat o al centre adscrit o que hi fan feina el pare, la mare o el tutor legal:

En el cas dels punts que s’obtenen amb el criteri de germans matriculats al centre, l’Administració educativa farà la consulta al GestIB.

Per obtenir punts amb el criteri de pares o tutors que fan feina al centre, s’ha de presentar un certificat expedit pel director del centre adscrit, si és el cas.

En el cas de voler optar a aquests criteris al·legant família reconstituïda, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.m.

En cas d’adopció, preadopció o acolliment, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.g.


b)  Per acreditar el domicili de l’alumne:

S’ha de presentar un certificat d’empadronament de l’alumne expedit per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de la darrera variació padronal.

En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció o adopció, es pot de presentar un certificat d’empadronament del pare, la mare, els tutors legals o els acollidors.

Quan es tracti d’alumnes en situació d’acolliment, adopció o preadopció, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.g.

 

c)   Per acreditar el lloc de feina:

 S’ha de presentar un certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i un informe de vida laboral o equivalent d’altra mutualitat.

Els treballadors autònoms que facin feina per compte propi han de presentar, a més de la vida laboral o equivalent d’altra mutualitat, un certificat de la situació en el cens d’activitats econòmiques.

En el cas de voler optar a aquests criteris al·legant família reconstituïda, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.m.

 

d)  Per acreditar la renda per càpita de la unitat familiar:

En el cas dels punts que s’obtenen amb el criteri de la renda per càpita de la unitat familiar, l’Agència Tributària Estatal subministrarà directament les dades necessàries a l’Administració educativa sobre la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici fiscal de 2016.

Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne, si és menor d’edat, no és compartida han de presentar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos).

 

e)   Per acreditar la situació de família nombrosa:

La situació de família nombrosa s’ha d’acreditar mitjançant el títol oficial en vigor expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, de conformitat amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

 

f)   Per acreditar una discapacitat:

La discapacitat reconeguda, tant pel que fa al sol·licitant com al pare, la mare, els germans o els tutors, s’ha d’acreditar mitjançant algun dels documents següents:

-Certificat emès per l’òrgan competent que indiqui el tipus i el grau de discapacitat, que ha de ser igual al 33 % o superior.

-Resolució o certificat expedits per l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o òrgan competent de la Comunitat Autònoma competent.

-Resolució del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de reconeixement de la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

-Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa de reconeixement de pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

g)   Per acreditar la situació d’acolliment, de preadopció o d’adopció:

S’ha de presentar la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).

 

h)  Per acreditar la condició d’esportista d’alt nivell i/o d’esportista d’alt rendiment:

L’Administració educativa consultarà directament si es dona la condició al·legada.

Quan aquesta consulta no sigui possible, l’interessat haurà d’acreditar documentalment la seva condició.

i)   Per acreditar una malaltia crònica:

Per acreditar que l’alumne té una de les malalties cròniques que figuren en l’annex 3 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 (BOIB núm. 45, de 9 d’abril), s’ha de presentar un certificat mèdic oficial.

 

j)   Per acreditar la mobilitat forçosa (laboral):

Si qualsevol dels dos progenitors o tutors ha hagut de canviar de lloc de feina a causa d’una mobilitat forçosa, aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant algun dels documents següents:

 -Un certificat emès per l’empresa en el qual s’expressi literalment el motiu del canvi de lloc de feina i l’obligatorietat d’aquest canvi.

-Una carta emesa per l’empresa mitjançant la qual es notifiqui al treballador el trasllat forçós.

Només es pot al·legar el trasllat forçós del treballador si aquest es produeix amb posterioritat a la finalització del període de sol·licitud de places del curs anterior (2017-2018).

Es considera mobilitat forçosa del treballador tant la del treballador que ve de fora (territori nacional o l’estranger) a fer feina a les Illes Balears com la que es dona entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i la que es dona entre municipis d’una mateixa illa.

 

k)  Per acreditar els actes de violència de gènere s’ha de presentar algun dels documents següents, que han de justificar suficientment la situació de víctima de violència de gènere:

-Una ordre de protecció a favor de la víctima.

- Una sentència condemnatòria.

-Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.

-Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

-Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.

 

l)   Per acreditar els criteris de centre:

La circumstància o les circumstàncies rellevants valorades justificadament per l’òrgan competent del centre, d’acord amb criteris objectius que han de fer públics els centres abans del procés d’admissió, s’han d’acreditar mitjançant el reconeixement exprés de la direcció del centre.

El criteri de fill de família monoparental s’ha d’acreditar mitjançant un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o amb el llibre de família o certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor.

 

m)  Per acreditar la família reconstituïda:

 S’ha de presentar el llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el Registre de parelles estables.

 S’ha de presentar la sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda i custòdia dels menors als quals fa referència el criteri al·legat.

 

n)  La nota mitjana s’ha d’acreditar, si escau, mitjançant un certificat del centre docent on es varen cursar els estudis, únicament en els casos en què el centre no estigui introduït al GestIB. La nota mitjana és la mitjana aritmètica del títol d’ESO, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d’equidistància, a la superior, de conformitat amb el que es preveu en l’article 18 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016.

 

3.  La data d’emissió de tota la documentació que es presenti a l’efecte d’aplicar-hi el barem ha de ser anterior a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.


 

4.  A l’hora d’aplicar el barem, si no es compleix o no s’acredita documentalment alguna de les dades sol·licitades, es computarà amb 0 punts l’apartat corresponent.

 

 

LLISTAT DE DADES QUE PODRAN SER CONSULTADES PER L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Les dades que s’indiquen a continuació es consultaran telemàticament sempre que s’hagi seleccionat el criteri del barem al qual fan referència i els interessats no hagin fet constar l’oposició expressa que es consultin automàticament.

 1. Consulta de padró: no serà necessari aportar certificat d’empadronament dels municipis adherits a la plataforma d’interoperabilitat.

 Pobles adherits:               

Alaior Ciutadella de Menorca Maó Ses Salines
Alaró Consell Maria de la Salut Sant Lluís
Algaida Ferreries Es Mercadal Selva
Calvià Lloret de Vistalegre Es Migjorn Gran Sineu
Es Castell Lloseta Palma Valldemossa

 

2. Consulta de la situació de família nombrosa: no és necessari aportar el certificat de família nombrosa en el cas que aquestes dades ja constin al Consell de Mallorca.

3. Consulta del grau de discapacitat: només es podran consultar telemàticament els certificats emesos pel Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears.

4. Consulta del certificat de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici fiscal del 2016 .

5. Informació referent a germans matriculats al centre sol·licitat o al centre adscrit: l’Administració educativa consultarà el GestIB.

6. Consulta de la condició d’esportista d’alt rendiment en l’àmbit autonòmic i en el nacional: l’Administració educativa consultarà la publicació en el BOIB corresponent en el cas d’esportistes de les Illes Balears. Si es tracta d’esportistes amb reconeixement nacional, es farà la consulta a la pàgina web del Consell Superior de l’Esport (CSD) o es validarà la publicació del BOE que acrediti aquesta condició.