desc_OBIA_capcalera-01.png

 

Queixes i denúncies a l'OBIA

 

Presenta la teva queixa: Accedir al formulari

 

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència pot iniciar investigacions d'ofici o a petició de particulars i, per tal dur a terme aquesta tasca, pot rebre les denúncies i queixes que se li presentin.

Destinataris

Es pot adreçar a l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència qualsevol persona natural o jurídica, amb independència de la seva nacionalitat, residència o edat. Els membres del Parlament de les Illes Balears poden sol·licitar, motivadament, la intervenció de l'Oficina per investigar o aclarir actes, resolucions o conductes concretes que afectin els menors.

Tramitació

a) La persona interessada s'ha d'identificar en la queixa o denúncia i hi ha de fer contar suficientment els fets objecte de reclamació, i també l'ha de signar.

b) Les queixes queden degudament registrades i, una vegada analitzades, són admeses o rebutjades motivadament.

Les queixes que estiguin pendents de resolució judicial no s'examinen individualment.

c) Admesa la queixa, el director promou, amb celeritat, l'oportuna investigació per esclarir-ne l'objecte. En tot cas, en reclama al cap de la dependència administrativa responsable del tema un informe que s'ha d'emetre en el termini de 15 dies. Es procedeix de la mateixa manera quan la queixa es refereix al funcionament de centres o serveis privats, cas en què s'adreça al director o responsable.

Notificacions i comunicacions

L'OBIA informa la persona interessada, o qui hagi presentat la queixa, del resultat de les seves investigacions i gestions i de la resposta que hagi donat l'administració o l'entitat implicada.