desc_OBIA_capcalera-01.png

 

En compliment de la normativa sobre protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016  i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantía dels drets digitals, les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant aquest formulari es tractaran per la Conselleria d’Afers Socials i Esports amb la finalitat de gestionar les actuacions que du a terme l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA). Aquestes dades únicament poden ser cedides o comunicades a terceres persones en els casos que estableix la llei i, en compliment de les obligacions i funcions de l’OBIA quan tenguin com a destinatari el defensor del Poble, el Tribunal de Comptes o les institucions autonòmiques amb funcions anàlogues, el ministeri fiscal, els jutges o tribunals, les administracions públiques i en els supòsits previstos en la llei. Per exercir els drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, us podeu adreçar a l’OBIA (C.de Jeroni Pou, 2, 2n C. 07006 – Palma, Mallorca. Illes Balears).

 

 

Nota: dels escrits de queixa o de denúncia que no estiguin signats, que es trametin per fax, correu electrònic o mitjançant el formulari a través d'Internet, l'Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència pot sol·licitar-ne la ratificació a l'entitat o la persona interessada.

                                                                                                                                    Accedir al tràmit