desc_OBIA_capcalera-01.png

 

Història de l'OBIA

 

 L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), abans Oficina de Defensa dels Drets del Menor de les Illes Balears (ODDM) fou creada mitjançant el Decret 16/1997, de 30 de gener (BOCAIB núm. 21, de 18 de febrer), per promoure i defensar els drets de les persones menors d'edat a les Illes Balears. 

  L’OBIA començà a funcionar el 19 de febrer de 1997 com un servei administratiu dependent directament del conseller de Funció Pública i Interior. L’Oficina va néixer per intentar desplegar la Convenció dels Drets de l’Infant de 1989, amb la finalitat de reforçar i impulsar els mecanismes de control establerts pels poders públics per defensar correctament els drets dels menors d’edat a les Illes Balears.

 En la sessió de l’11 de setembre de 1998, el Consell de Govern canvià la naturalesa purament administrativa de l’Oficina amb la finalitat que es constituís en un vertader òrgan administratiu amb entitat pròpia i fos una unitat diferenciada dins l’aparell organitzatiu de la Conselleria de Funció Pública i Interior.

 El Consell de Govern, en la sessió de 25 de febrer de 2000, acordà integrar l’Oficina dins la conselleria que tengués atribuïdes les competències en matèria de benestar social. El canvi d’ubicació serví perquè el Govern reflexionàs sobre l’autonomia de l’Oficina. Així, amb l’Ordre del president de les Illes Balears de 16 de març de 2000 es remarcà l’autonomia funcional i de gestió de l’OBIA com a òrgan de naturalesa administrativa destinat a la defensa dels drets dels menors d’edat. La primera passa va ser trobar un local a Palma per ubicar-la fora de qualsevol altra direcció general, per a un millor funcionament com a òrgan independent i per garantir el compliment de les seves competències.

desc_logo_OBIA-01-1.pngEl Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, en les sessions de 4 de juny de 2002 —segons un informe presentat per Espanya—, reconegué amb satisfacció que algunes comunitats autònomes creassin institucions o serveis dedicats específicament a la infància, com ara l’Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència. Així mateix, el febrer de 2003, en una ampliació de competències, s’atribuí a l’Oficina la coordinació i la Secretaria del Consell d’Infància i Família de les Illes Balears.

El juliol de 2003, arran del canvi de govern a les Illes Balears, l’Oficina va fer una nova passa. Mantingué la mateixa estructura interna, si bé com una direcció general més de l’estructura de l’Administració, i passà a formar part de la Conselleria de Presidència i Esports, a la qual s’atribuïren les competències en benestar social. En aquesta fase, a més, l’Oficina va prestar la seva col·laboració formant part dels plens de diversos òrgans de l’Administració autonòmica, com ara l’Observatori de la Convivència Escolar en els Centres Educatius i l’Observatori de la Família de les Illes Balears.

 L’any 2005 l’OBIA s’integrà en el consorci Xarxa Segura, amb la finalitat de contribuir a la tasca divulgativa en matèria d’un ús responsable de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions. I, posteriorment, des de l’any 2008, es remarcà aquesta tasca de l’Oficina com a Observatori d’Internet.

El Parlament de les Illes Balears va aprovar, a finals de l’any 2006, la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears. Aquesta Llei pretén ser una norma de caràcter integral per regular els drets i les obligacions dels menors d’edat i els mecanismes d’actuació dels poders públics envers aquests.

El juliol de 2007 l’Oficina tornà als seus orígens i, d’acord amb el que disposa la norma que la creà, gaudeix de naturalesa autònoma, i es configura com un òrgan administratiu amb entitat pròpia. L’OBIA es va integrar administrativament en la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, tot i que amb la independència suficient i amb unes competències semblants per extenses i intenses als comissionats parlamentaris. L’OBIA disposa, per tot plegat, en aquelles matèries relacionades amb els drets dels menors, d’una visió global, ja que supervisa l’actuació dels diferents departaments de l’executiu autonòmic i de la resta d’administracions públiques.

La seu de l’Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència ha passat per diversos llocs arran dels diversos canvis de govern.

Així, des del març de 2009 s’ubicà a l’edifici de “Ses Minyones”, seu central de la conselleria amb competència sobre benestar social. Des d’agost de 2011 va passar a compartir les dependències de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, atesa la nova estructura orgànica bàsica de l’Administració sorgida el juny de 2011.

 Durant aquest exercici 2012, el president de les Illes Balears va establir les noves competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i mitjançant el Decret 8/2012, de 9 de maig (BOIB núm. 73, de 22 de maig de 2012), es va recolzar la finalitat primordial de l’Oficina: la defensa i promoció dels drets dels menors, així com la gestió de les queixes i denúncies sobre situacions d’amenaça i de vulneració de drets.

Actualment l’Oficina es troba ubicada al Carrer Jeroni Pou, 2, 2n C, de Palma.