desc_OBIA_capcalera-01.png

 

Europea

* Per a poder visualitzar els documents en format PDF ha de tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

 Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. Niza, 7 de desembre de 2000.
Llibre blanc de la Comissió Europea: Un nou impuls per a la joventut europea, de 21 de noviembre de 2001.
 Directiu 94/33/CE del Consell, de 22 de juny de 1994, relativa a la protecció dels joves en el treball.
Decisió del Consell 2000/375/JAI, de 29 de maig de 2000, relativa a la lluita contra la pornografia infantil a Internet.
 Decisió 1031/2000/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’abril de 2000, pel qual s’estableix el programa d’acció comunitari «Joventut».
Decisió 293/2000/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de gener de 2000, per la qual s’aprova un programa d’acció comunitari (programa Daphne) (2000-2003) sobre mesures preventives destinades a combatre la violència exercida sobre els nins, els adolescents i les dones.
 Recomanació 98/560/CE del Consell, de 24 de setembre de 1998, relativa al desenvolupament de la competitivitat de la indústria europea de serveis audiovisuals i d’informació mitjançant la promoció de marcs nacionals destinats a aconseguir un nivell de protecció comparable i efectiu dels menors i de la dignitat humana.
Resolució del Parlament Europeu de 8 de juliol de 1992 sobre la Carta europea dels drets de l'infant (A3-0172/92)