desc_OBIA_capcalera-01.png

 

Autonòmica

Versió consolidada de l'articulat del Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual es crea l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

 Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears 
 Llei 1/1993, de 10 de març, del Síndic de Greuges de les Illes Balears
Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.