Torna

Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears

Servei de Política Financera i Assegurances

Cap del servei

Juan B. Llorens Beltrán de Heredia

 

Carrer Palau Reial ,17

Telèfon: 971 17 71 07

07001 Palma

correu electrònic: politicafinancera@tresorer.caib.es

Veure plànol de la situació

DATA LÍMIT PER AL LLIURAMENT DE LA DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE 2019 (DEC)

 

Nota informativa

 

L’apartat 3 de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, segons la modificació duta a terme per la disposició final vuitena del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, de treball i seguretat social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, estableix que:

 

«L’obligació de formular els comptes anuals, ordinaris o abreujats, individuals o consolidats, en el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social que incumbeix a l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica i, quan fos legalment exigible, l’informe de gestió i demés documents exigibles segons la legislació de societats, queden suspesos  fins l’1 de juny de 2020, i se reprendran de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data. No obstant l’anterior, serà vàlida la formulació dels comptes que dugui a terme l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica durant l’estat d’alarma podent igualment fer la seva verificació comptable dins del termini legalment previst o acollint-se a la pròrroga prevista en l’apartat següent.»

 

És a dir, la data, abans subordinada al cessament de l’estat d’alarma (en la redacció originària de l’article 40.3 del Reial decret-llei 8/2020 esmentat), del termini màxim per a la formulació de comptes de l’exercici econòmic de 2019, ha quedat fixa i deslligada del cessament de l’estat d’alarma i amb termini de l’1 de setembre de 2020: tres mesos després de l’1 de juny.

En conseqüència, la presentació de la documentació estadístico-comptable dels mediadors d’assegurances corresponent a els comptes al tancament de l’exercici de 2019, el termini del qual va quedar suspès per la declaració de l’estat d’alarma, es podrà efectuar, com a màxim, fins el moment en què finalitza el termini per a la seva formulació, és a dir, l’1 de setembre de 2020.
 

Palma, 1 de juliol de 2020