Torna

Matrícula PBAU

Atesa la situació provocada per la COVID-19, amb motiu de les dificultats per acabar de desenvolupar el currículum de les diferents matèries objecte d'avaluació de la PBAU, i per garantir que l'accés a la Universitat es produeixi en termes d'equitat i justícia per a tots i totes, s’ha acordat adaptar els exàmens de la PBAU de forma similar a com es va fer el curs passat.

Aquest procés es fa seguint les instruccions de l'
Ordre ministerial que regula les característiques i disseny de les PBAU i de les dates màximes de realització del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Ministeri d'Universitats, i les directrius marcades per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.
Es poden consultar les adaptacions corresponents al següent enllaç: