Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Sorteig per determinar l'inici de les lletres del primer cognom per la convocatòria de 6è de primària


En data de 3 de juny de 2019 s’ha realitzat el sorteig públic per determinar els cognoms  per atorgar els ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2019.

El sorteig ha establert que la primera extracció es correspon amb la lletra U, mentre que la segona és la V. Així doncs es determina que l’assignació d’ajuts començarà per l’alumne/a amb un cognom amb les lletres UV o el consecutiu més proper.

 
Si no existeix cap sol·licitant el primer cognom del qual s’iniciï per aquestes dues lletres, el primer sol·licitant seleccionat serà aquell el primer cognom del qual sigui l’immediat posterior d’acord amb l’ordre alfabètic. En cas d’empat es donarà preferència al de menor edat. Aquest criteri s’aplicarà per prioritzar per separat els llistats de cada illa.

La publicació de les llistes provisionals es farà el 10 de juny de 2019