Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

.

Pla Pilot de reforç i suport educatiu als alumnes de Formació Professional per a la millora de l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera

.

El coneixement i l'ús de les llengües estrangeres s'ha fet vital dins el món de l'empresa, i és l'anglès l’idioma que s'ha convertit en la llengua vehicular en la majoria de relacions comercials i empresarials. Aquesta és una característica a moltes comunitats autònomes i a les Illes Balears encara s'accentua més pel model socioeconòmic.

Concretament en l’àmbit de la Formació Professional, constitueix una demanda reiterada del sector empresarial balear que l’alumnat pugui adquirir coneixements en llengua anglesa directament relacionats amb l'especialitat de les diferents famílies professionals, per tal de millorar el seu desenvolupament personal, la seva empleabilitat i participació en el mercat laboral, tant nacional com europeu.

Així doncs, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, competent en matèria de formació professional i relació del sistema educatiu amb l’empresa, d’una banda; i competent en matèria de foment de llengües estrangeres, d’altra banda; conscient d’aquesta necessitat i demanda del mercat laboral, ha considerat oportú posar en marxa aquest Pla Pilot de reforç i suport educatiu als alumnes de Formació Professional per a la Millora de l’Aprenentatge de l’Anglès com a llengua estrangera.

Mitjançant la participació en aquest Pla Pilot, els centres educatius de titularitat pública de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de Formació Professional podran organitzar cursos d’anglès específic. L’anglès amb finalitats específiques (ESP) és un pilar important dins l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (EFL). L’objectiu de l’anglès amb finalitats específiques és cobrir les necessitats concretes del aprenents dins l’àmbit professional. La metodologia i activitats que s’han d’aplicar han d’estar en concordança amb la disciplina per la qual es dirigeix cada curs. D’aquesta manera, l’anglès específic s’ha de centrar en el llenguatge apropiat per a cada àmbit quant a lèxic, gramàtica, registre, discurs i gènere.