Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Erasmus+ 2014-20 per a FP, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments Esportius

Per tal d'obtenir finançament del Programa Erasmus+, els centres educatius han de participar en la Convocatòria de Propostes Erasmus+, que es publica anualment i que abasta tots els Sectors i totes les Accions del programa.

Per a la major part de les Accions, Erasmus+ té un pressupost anual reservat per a cada país i per a cada Sector, però no existeix una reserva de pressupost per a cada Comunitat Autònoma.

Per tal de poder participar en la Convocatòria, que per a la major part de les Accions és en règim de concurrència competitiva, els centres educatius han de presentar una sol·licitud de fons mitjançant un formulari online (que implica, per a la majoria d'Accions, la redacció d'un projecte). S'ha de presentar una sol·licitud per a cada Acció i Sector. Exemples:

  • Sol·licitud KA102 o KA116: Acció Clau 1 (KA1), Formació Professional
  • Sol·licitud KA103 i KA107: Acció Clau 1 (KA1), Educació Superior
  • Sol·licitud KA202: Acció Clau 2 (KA2), Formació Professional
  • Sol·licitud KA203: Acció Clau 2 (KA2), Educació Superior

En el cas de Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments Esportius, el nivell dins de cada ensenyament determina la correspondència amb el Sector del programa Erasmus+, segons s'indica a la taula següent:

 ENSENYAMENT
 SECTOR Erasmus+
 Formació Professional  FP Bàsica  Formació Professional
 CFGM  Formació Professional
 CFGS  Educació Superior
 Ensenyaments Artístics  Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny CFGM  Formació Professional
CFGS  Educació Superior
 Ensenyaments professionals de música i dança  Formació Professional
 Ensenyaments artístics superiors  Educació Superior
 Ensenyaments Esportius  Grau mitjà  Formació Professional
 Grau superior  Educació Superior

Tota la informació de les oportunitats que ofereix el programa Erasmus+ dins d'aquests dos sectors es troba a: www.sepie.es

Acció Clau 1 (KA1): mobilitat per formació

Els estudiants i professors només poden sol·licitar beques de mobilitat al seu centre educatiu.

Els centres educatius només poden oferir beques de mobilitat Erasmus+ si obtenen finançament del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), mitjançant la participació a les Convocatòries de Propostes Eramus+, Acció Clau 1 (KA1), al sector corresponent.

Sector "Formació Professional" del programa Erasmus+ (vegeu la taula anterior)

La Convocatòria de Propostes Erasmus+ per a aquest sector és en règim de concurrència competitiva, excepte en el cas dels centres que han obtingut la Carta de Mobilitat Erasmus+ d'FP (Carta VET).

Els sol·licitants han de presentar al SEPIE un projecte de mobilitat d'una durada d'entre 1 i 2 anys mitjançant el formulari KA102, i el pressupost disponible es reparteix entre els millors projectes, sempre que superin un mínim de qualitat.

Els centres educatius poden participar directament a la Convocatòria i presentar el seu projecte de mobilitat, o participar en els projectes de consorci que prepara i coordina la Conselleria d'Educació i Formació Professional, en els quals poden participar els centres educatius públics i concertats de les Illes que imparteixen FPB i CFGM d'FP, Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i Ensenyaments Esportius.

Sector "Educació Superior" del programa Erasmus+ (vegeu la taula anterior)

Dins d'aquest sector, els centres educatius poden sol·licitar finançament per organitzar mobilitats a països del programa Erasmus+ (mitjançant el formulari KA103) i/o a països associats al programa Erasmus+ (mitjançant el formulari KA107). Per sol·licitar finançament, els centres han d'obtenir prèviament la Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE).

En el cas de KA107, la convocatòria és en règim de concurrència competitiva. Només en el cas de KA103 els fons disponibles es reparteixen entre totes les sol·licituds presentades en temps i forma, seguint criteris objectius.

Exemple: centres educatius que imparteixen FP, CFGM i CFGS

En aquest cas, per poder oferir beques de mobilitat Erasmus+ als 3 nivells, els centres han de presentar:
- Un projecte KA102 a la Convocatòria de Propostes Erasmus+ Sector Formació Professional, per tal de poder optar a finançament per oferir beques a estudiants i/o professors d'FPB i/o CFGM (només els centres amb Carta VET poden presentar una sol·licitud KA116).
- Una sol·licitud KA103 (si tenen la ECHE) a la Convocatòria de Propostes Erasmus+ Sector Educació Superior, per tal d'obtenir finançament per oferir beques a estudiants i/o professors de CFGS.