Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

La gestió del programa d'auxiliars de conversa es fa a través de Moodle (clicau aquí per accedir-hi) i l'objectiu d'aquesta pàgina és explicar-vos els tràmits que heu de fer com a centres i facilitar-vos les instruccions. 

El Moodle és l'eina que emprem per fer totes les gestions econòmiques del programa d'auxiliars de conversa i hi ha quatre tràmits principals que heu d'entendre per fer totes les gestions correctament:

1. Tràmits previs

Els tràmits previs s'han de fer abans que s'incorpori l'auxiliar de conversa. El tràmit comença a principis de setembre i acaba l'1 d'octubre. Els tràmits varien en funció del tipus de centre que sigau:

Centres públics

Els centres públics han d'emplenar els següents documents:

 • L'enquesta amb les dades del tutor (si en teniu més d'un auxiliar, n'heu de fer una per cada auxiliar). 
 • La carta de conformitat

Tots els documents i tasques els trobeu a Moodle. 

* La carta de conformitat està en format pdf i l'heu d'imprimir, emplenar, escanejar i apujar a la tasca habilitada ad hoc en la plataforma Moodle.

Centres concertats

Els centres concertats han d'emplenar els següents documents: 

 • L'enquesta de dades del tutor (si en teniu més d'un auxiliar, n'heu de fer una per cada auxiliar). 
 • El conveni de col·laboració*

Tots els documents i tasques els trobeu a Moodle.

*Només els centres concertats que siguin pagadors han de lliurar la documentació següent: dues còpies del conveni de col·laboració entre el centre i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca (signades i segellades a cada pàgina), un certificat original del centre d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i un certificat original d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Seguretat Social.

 

El centre ha d’enviar la documentació per correu postal a l’adreça següent:

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Carrer del Ter, 16 2n pis

07009 Palma

Instruccions dels tràmits previs

Clica aquí per accedir-hi. 

2. Els tràmits inicials 

Tots els centres que tinguin un o més auxiliars assignats tenen fins al 15 d'octubre per fer els següents tràmits: 

 • Full d'incorporació i horari dels auxiliars de conversa. 

Aquest document conté la presa de possessió de la plaça i l'horari que tindrà l'auxiliar de conversa al centre. Recordeu que els auxiliars tenen un contracte de 12 hores setmanals, de les quals 11 són lectives i 1 es destina a la coordinació amb el professorat.

 • L'enquesta d'incorporació de l'auxiliar de conversa. 

 

Instruccions dels tràmits previs

Tota la informació detallada sobre els tràmits previs, la trobau al següent document pdf

3. Certificats de pagament

Tots els centre que tingau un o més auxiliars de conversa, haureu de fer els següents tràmits fins al 10 de cada mes: 

 • Certificat de pagament
 • Enquesta del certificat de pagament

Instruccions dels certificats de pagament

Tota la informació sobre com fer els tràmits del certificat de pagament, la trobau al següent document pdf

4. Recuperació de contrassenya

L'accés a Moodle us sol causar problemes, per la qual cosa hem decidit fer un llistat amb les errades més comunes que se solen cometre:

 • Molts intenteu accedir-hi amb el vostre usuari del portal de personal. Solament podeu accedir amb el compte del centre (l’usuari és el nom del centre i la contrasenya és el codi de centre).
 • Si l'heu canviada i no vos recordeu, és molt fàcil recuperar la contrasenya seguint les passes de l’annex 4 (llegiu les instruccions per recuperació de contrassenya). El correu de recuperació el rebreu al correu institucional del centre.
 • Molts intenteu accedir al Moodle de Formació del Professorat. Per accedir al Moodle dels auxiliars de conversa heu de clicar aquí.
 • Quan accediu al Moodle, teniu en compte que heu d'accedir al curs escolar pertinent. 

Instruccions certificat de pagament 

Tota la informació sobre com recuperar la contrassenya si l'heu oblidada, la trobau al següent document pdf

5. Instruccions de recuperacció d'hores 

Tota la informació sobre la recuperació d'hores amb els auxiliars de conversa la trobau al següent document pdf