Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

A data de 3 de març del 2020 s’ha publicat al BOIB la Resolució per la qual es convoquen ajuts per a participar a un dels 6 cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de la llengua alemanya organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu/tardor de 2020.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

1.   Methodik und Didaktik für den Unterricht mit Jugendlichen                       (19/7 – 1/8/2020)

 2 setmanes / 80 hores a (Bremen)

2.   Schule in Deutschland                                                                               (16/8 – 29/8/2020)

2 setmanes / 80 hores (Berlín)

3.   Migration und Integration                                                                          (19/07 – 01/08/2020)

2 setmanes / 80 hores a (Mannheim)

4.   Die Stadt der Zukunft                                                                                 (18/10 – 24/10/2020)

1 setmana / 40 hores (Berlín)

5.   Unterrichten mit digitalen Medien für Einsteiger/innen                               (12/7 – 25/7/2020)

2 setmanes / 80 hores (Berlín)

6.   Sprache, Landeskunde und kulturelles Lernen                                              (19/7 – 1/8/2020)

2 setmanes / 80 hores a (Munic)

Aquesta convocatòria està adreçada al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris en centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears durant el curs escolar 2019-2020 i inclou la matrícula del curs, l’allotjament i la manutenció, a més d’un ajut de 150€ per a les despeses del viatge.

a)   Els requisits per a participar són els següents: Impartir l’assignatura d’alemany en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears.

b)   Estar en possessió d’alguna de les titulacions acadèmiques que capaciten al professorat per ocupar una plaça corresponent a l’especialitat d’alemany o acreditar com a mínim el nivell C1 d’alemany d’acord amb el que s’estableix en la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 publicada al BOIB núm. 91 de 5 de juliol de 2014.

c)    No haver rebut cap beca de formació de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o del Goethe Institut per participar en un curs de les mateixes característiques durant els darrers 3 anys: 2016, 2017 o 2018.

Quant a la documentació que es requereix, us informem que s’haurà de presentar l’Annex 1 (la sol·licitud), 2 (l’autovaloració dels els criteris de valoració) i 3 (declaració responsable), així com la documentació acreditativa per poder valorar la sol·licitud:

a)      Experiència: es comptarà l’experiència com a docent a un centre educatiu de titularitat pública o amb centres educatius sostinguts amb fons públics amb l’especialitat d’alemany o una altra.

b)     Formació permanent: es comptaran les activitats de formació permanent relacionades amb l’ensenyament de llengües estrangeres o activitats de formació permanent relacionades amb l’ensenyament.

c)      Publicacions: Es comptaran les publicacions relacionades amb l’ensenyament de llengües estrangeres.

La sol·licitud, juntament amb la documentació, s’ha de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, als registres de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'ha d’adreçar a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

C. del Ter, 16, 2n pis

Palma 07009 

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, és a dir, a partir del 4 de març del 2020. Penseu que en cas d’empat, tindrem en compte l’ordre d’entrada al registre oficial.

Documents

Resolució del conseller d'Educació, Univers¡tat i Recerca de 24 de febrer del 2O20 per la qual es convoquen ajuts per part¡cipar a sis cursos de llengua i metodologia de I'ensenyament de l'alemany organ¡tzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu/tardor del 2020 adreçats al professorat que imparteix l'assignatura d'alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de l'addenda al conveni de col'laboració entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona