Torna

Àrea de Llengua

 

Cursos per a pares i mares no catalanoparlants 2018

Destinataris

Pares i mares sense coneixements o amb coneixements escassos de llengua catalana que volen ajudar els fills en el seu aprenentatge i ser capaços de comprendre i generar converses de nivell bàsic en situacions senzilles

Durada

40 hores repartides en dues sessions setmanals d’una hora i mitja

Inici

Setmana del 8 de gener

Acabament

Setmana del 9 d'abril

Preu

30 €

Tenen una reducció del 50 % de l’import de la matrícula les persones següents:

Persones beneficiàries Documentació acreditativa que cal presentar (s’ha de mostrar l’original per confirmar que la fotocòpia és fidel a l’original)
Desocupades Un certificat o fotocòpia de la targeta del SOIB (o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears) que acrediti la condició de desocupat. La data d’aquest document no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.
Jubilades o pensionistes Un certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o un document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.
Membres de família nombrosa Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Discapacitades Fotocòpia de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General de Dependència que acrediti un grau de discapacitat del 33 % o superior.
Amb el Carnet Jove Europeu (per exemple, el Carnet Jove<26) Fotocòpia compulsada del carnet. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar-ne l’original.

En cas que algun dels inscrits no tengui prou recursos per pagar la matrícula, els centres s’han de posar en contacte amb l’IEB.

Inscripció

El termini de preinscripció als cursos és del 6 al 17 de novembre de 2017.

Perquè es pugui fer un curs, hi ha d’haver un mínim de 15 alumnes inscrits.

Quan s’hagin confirmat els cursos que s'impartiran, els preinscrits tenen del 20 al 30 de novembre per fer el pagament. La inscripció d’un alumne es farà efectiva quan aboni el preu del curs.

Dia 1 de desembre els centres han de fer arribar a l’IEB els documents de la inscripció: fulls d’inscripció dels alumnes, documentació acreditativa de la reducció del 50 %, si escau, i rebuts bancaris. Aquesta documentació es pot enviar primer escanejada per correu electrònic a l’adreça ensenyament@iebalearics.org i després enviar els originals en paper.

Calendari

Preinscripció dels alumnes Del 6 al 17 de novembre de 2017
Pagament (en cas que s’hagi confirmat el curs) Del 20 al 30 de novembre de 2017
Enviament de la documentació per part dels centres (fulls d’inscripció, documentació acreditativa de la reducció del 50 % de la matrícula, si escau, i rebuts bancaris) 1 de desembre de 2017
Començament del curs Setmana del 8 de gener de 2018
Acabament del curs Setmana del 9 d’abril de 2018