Torna

Servei de Joventut

NOVETAT 01.06.2020

En el BOIB de dia 30 de maig de 2020 s'ha publicat la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta de la directora general d’Infància, Joventut i Famílies, per la qual es modifica el període d'execució dels projectes i el termini de justificació de les subvencions de la convocatòria per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2019.

Els termini per executar els projectes subvencionats acaba el dia 15 de novembre de 2020 i de la justificació dels fons, el dia 1 de desembre de 2020.

NOVETAT 27.05.2020

En data de s'ha publicat en el BOIB la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 19 de maig de 2020 per la qual es modifica el període d'execució dels projectes i el termini de justificació de les subvencions de la convocatòria per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2019.

Arran d'aquesta modificació, les persones i entitats que varen rebre la subvenció mitjançant bestreta tenen fins al dia 15 de novembre de 2020 per execturar el projecte i fins al dia 1 de desembre de 2020 per presentar-ne la justificació.

En aquest enllaç trobareu la resolució publicada.

NOVETAT 05.03.2020

En data de 5 de març de 2020, s'ha publicat al BOIB una Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta de la directora general d’Infància, Joventut i Famílies, per la qual s'amplia el termini d'execució dels projectes subvencionats en la convocatòria per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2019.

D'acord amb la resolució citada, s'amplia el termini d'execució dels projectes subvencionats fins dia 1 de juny de 2020.

Aquesta modificació no altera el termini per presentar la justificació material i econòmica dels projectes que han rebut bestreta, el qual es manté fins dia 30 de juny de 2020.

A l'enllaç que us indicam hi trobareu la resolució publicada al BOIB:

NOVETAT 24.09.2019 

Us indicam l'enllaç on trobareu el logo de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies, perquè l'empreu a l'hora d'establir la col·laboració d'aquest organisme en el projecte subvencionat.

Logotip

NOVETAT 19.09.2019 

S'obre un termini de vuit dies perquè les entitats beneficiàries acceptin o rebutgin la subvenció, d'acord amb el model 8 que figura en aquest mateix lloc web. 

En tot cas, l’acceptació de la proposta de resolució s’entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies naturals des d'aquesta publicació no es fa constar el contrari.

NOVETAT 09.09.2019

En data de 07.09.2019 s'ha publicat en el BOIB núm. 123 la Resolució de concessió i denegació de subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut, corresponent a l'any 2019.

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

 

NOVETAT 08.08.2019

S'ha publicat en el BOIB la correcció d'errades detectades a les taules de valoració de les diferents modalitats.Podeu consultar-ho en aquest enllaç.

NOVETAT 31.07.2019 

Es fa pública la proposta de resolució provisional de denegació i concessió de subvencions corresponents a la convocatòria per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'any 2019.

Proposta resolució provisional concessió i denegació.pdfProposta resolució provisional concessió i denegació.pdf


En l'annex 1 trobareu la relació de sol·licituds a les quals es proposa denegar la subvenció, pels motius que s'indiquen en cada cas; i en l'annex 2, les sol·licituds amb l'import d'ajuda que se'ls proposa concedir. 

Teniu deu dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta proposta -fins al dia 14 d'agost de 2019- per presentar les al·legacions que trobeu oportunes. 

NOVETAT 25.07.2019

Es fa pública la resolució per la qual s'aprova la llista DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut per a 2019.

LLista definitiva admeses i excloses.pdfLLista definitiva admeses i excloses.pdf

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació.

NOVETAT 28.06.2019


Es fa pública la resolució per la qual s'aprova la llista PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut per a 2019.

03 Resolució llistat provisional sol·licituds admeses i excloses.pdf03 Resolució llistat provisional sol·licituds admeses i excloses.pdf

A l'Annex 1 apareix el llistat provisional de les sol·licituds que han estat admeses i a l'Annex 2, el de les que han resultat excloses, amb la causa d'exclusió.

Les entitats que figuren a l'Annex 2 tenen deu dies hàbils, fins al proper DIVENDRES, DIA 12 DE JULIOL DE 2019, per esmenar les deficiències detectades, aportar la documentació requerida o per presentar al·legacions

Per a qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb la Secció de Subvencions del Servei de Joventut, a través dels correu electrònic activitatstll@dgjovent.caib.es o el telèfon 971 17 89 99.

Convocades subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2019

Podeu accedir a la convocatòria en aquest enllaç

Primer. Persones beneficiàries:

- Les persones físiques, individualment o en grup, residents a les Illes Balears.

- Les persones jurídiques següents:

a) Associacions, federacions d’associacions, organitzacions, fundacions públiques i privades, col·legis professionals i altres entitats privades sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears.

b) Els ajuntaments, les mancomunitats de municipis i les entitats locals menors, i les seves entitats locals dependents de les Illes Balears.

c) Els consells insulars i les seves entitats dependents.

Quan la beneficiària sigui una persona jurídica, han de tenir la consideració de beneficiàries les persones que en formin part com a membres que es comprometin a dur a terme la totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte de la primera, d’acord amb l’article 2.2 de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, modificat per l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005.

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’han de fer constar d’una manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, com també l’import de la subvenció que hi ha d’aplicar cada un d’ells, que també tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l’agrupació. Així mateix, l’agrupació no s’entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en l’article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon. Finalitat:

La finalitat és impulsar la posada en marxa de projectes creatius, de rellevància i de qualitat, que permetin conèixer millor la situació dels joves, fomentar la seva participació i/o augmentar les seves possibilitats d’emancipació, entre altres objectius d’interès per al col·lectiu.


Tercer. Bases reguladores:

Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre), modificada per l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 19 de febrer de 2004 (BOIB núm. 29, de 28 de febrer) i per l’Ordre de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març),


Quart. Import:


Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima de 150.000,00 €, distribuïda en la quantitat de 37.500,00 € per a cadascuna de les quatre modalitats previstes en aquesta convocatòria, amb càrrec a les següents partides pressupostàries del pressupost general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2019:

— 130.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 48000 00 (famílies i institucions sense ànim de lucre)

— 5.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46001 00 (ajuntaments)

— 5.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46101 00 (consells insulars)

— 5.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46401 00 (empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals)

— 5.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46901 00 (altres ens territorials)

Aquesta distribució inicial de 37.500 € per a cadascuna de les quatre modalitats és orientativa i, a l’efecte de la concessió de subvencions, les quanties estan vinculades, de manera que si no s’exhaureix el crèdit d’una modalitat pot passar a una altra, en l’ordre que s’estableix en el punt 10 d’aquesta convocatòria.

A l’efecte de la concessió de subvencions, les partides pressupostàries esmentades estan també vinculades entre si i se’n pot redistribuir el crèdit en funció de les sol·licituds que es presentin, sense necessitat de modificar la convocatòria.

Cada projecte de qualsevol de les quatre modalitats pot rebre una subvenció màxima de 7.500,00 €.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar sol·licituds és de 15 dies comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquest termini acaba el dia 30 de maig de 2019.


Sisè. Observacions


Tots els models de sol·licitud i altres que han d’acompanyar-la es troben en aquest enllaç

Convocatòria i models

 

Resolució de la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2019

Enllaç al BOIB

01 Model de sol·licitud.doc01 Model de sol·licitud.doc

02 Model A.doc02 Model A.doc

02 Model B.doc02 Model B.doc

02 Model C.doc02 Model C.doc

02 Model D.doc02 Model D.doc

Model 3 Logotip 

04 Model 4 declaració altres ajudes_rev V X.doc04 Model 4 declaració altres ajudes_rev V X.doc

05 Model 5 declaració responsable discriminació X.doc05 Model 5 declaració responsable discriminació X.doc

06 Model 6 representant grups.doc06 Model 6 representant grups.doc

07 Model 7 declaració  Registre Dellinq.doc07 Model 7 declaració Registre Dellinq.doc

08 Model 8 acceptació-renúncia subvenció_rev V X.doc08 Model 8 acceptació-renúncia subvenció_rev V X.doc

09 Model 9 DR DADES BANCÀRIES X.doc09 Model 9 DR DADES BANCÀRIES X.doc

10 Model compte justificatiu (201127).odt10 Model compte justificatiu.odt