Torna

Servei de Joventut

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ I DENEGACIÓ (BOIB NÚM. 157, DE 10.09.20)

12 Resolució concessió i denegació BOIB.pdf Resolució concessió i denegació BOIB.pdf

NOVETAT 27.08.2020

Es fa pública la proposta de resolució definitiva de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, de concessió i denegació de subvencions per dur a terme projectes d’interès autonòmic en matèria de joventut per al període 2020-2021.

Les entitats beneficiàries han de comunicar a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies, a través del Servei de Joventut, l'acceptació o renúncia a la subvenció proposada, fent ús del Model 5 que consta en l'apartat "Documentació i models de documents" d'aquesta pàgina.

En tot cas, l'acceptació de la proposta de resolució s'entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies naturals a comptar des de la seva publicació no s'ha fet constar el contrari.

10 IMP_proposta_resol_V2.pdfProposta resolució definitiva concessió i denegació.pdf

NOVETAT 05.08.2020

Es fa pública la proposta de resolució provisional de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, de concessió i denegació de subvencions per dur a terme projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut per al període 2020-2021.

Aquesta publicació obre el tràmit d'audiència, per la qual cosa les entitats interessades disposen d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà del dia de la publicació de la proposta de resolució provisional per examinar l'expedient a les dependències del Servei de Joventut (carrer de l'Uruguai, s/n, de Palma (edifici Velòdrom Illes Balears)) i presentar-hi al·legacions, si s'escau.

07 Proposta resolució provisional_signed.pdf Proposta resolució provisional concessió i denegació.pdf

NOVETAT 31.07.2020

Es fa pública la resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova la llista definitiva de participants admesos i exclosos en relació amb la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut per al període 2020-2021.

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació.

05 Resolució admesos i exclosos.pdf Resolució admesos i exclosos.pdf

NOVETAT 16.07.2020

Es fa pública la resolució provisional d'exclusió de l'associació Lleure Actiu en relació amb la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut per al període 2020-2021.

L'entitat interessada disposa d'un termini de deu dies hàbils, comptados de l'endemà de la publicació de la resolució per esmenar les deficiències detectades, per aportar els documents preceptius, o per formular les al·legacions que estimi oportunes.

03 Llistat provisional admesos i exclosos Lleure Actiu.pdf Resolució provisional exclusió Lleure Actiu.pdf

NOVETAT 10.07.2020

Es fa pública la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació amb la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut per al període 2020-2021.

Les persones i entitats interessades disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució per esmenar les deficiències detectades, per aportar els documents preceptius, o per formular les al·legacions que estimin oportunes.

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Annex).pdf Llistat provisional admesos i exclosos (Annex).pdf

NOVETAT 08.06.2020

En el BOIB núm. 103 de dia 06.06.2020 s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut per al període 2020-2021.

El termini per presentar sol·licituds, d'acord amb els annexos publicats en aquesta web, és des del dia 8 fins al 26 de juny de 2020.

Primer. Persones beneficiaries:

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, individualment o en grup, residents a les Illes Balears; i les persones jurídiques següents: associacions, federacions d’associacions, organitzacions, fundacions i altres entitats privades sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears.

Segon. Finalitat:

Fomentar la realització de projectes d'interès autonòmic i de rellevància social en matèria de joventut que, ja sigui pel seu caràcter innovador o experimental, o per les seves característiques especials, transcendeixin l'interès d'una única illa.

Els projectes han d’afectar joves d’entre 16 i 30 anys, ambdues edats incloses -sens perjudici que també es puguin referir a persones d'entre 14 i 35 anys, si l’interès de l’acció ho justifica, i aquest està motivat a la sol·licitud

Tercer. Bases reguladores:

Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre), modificada per l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 19 de febrer de 2004 (BOIB núm. 29, de 28 de febrer) i per l’Ordre de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març),

Quart. Import:

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima de 133.800,00 €, amb càrrec de la partida i les anualitats següents:

- 117.000,00 € amb càrrec de la partida pressupostària 17201 323A01 48000 00 (famílies i institucions sense ànim de lucre) del pressupost general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2020.

- 16.800, 00 €, amb càrrec de la partida pressupostària 17201 323A01 48000 00 (famílies i institucions sense ànim de lucre) del pressupost general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2021.

Es preveu una quantitat de 33.450,00 € per a cadascuna de les quatre modalitats previstes en aquesta línia. No obstant això, aquesta distribució és orientativa i, a l’efecte de la concessió de subvencions, les quanties estan vinculades, de manera que si no s’exhaureix el crèdit d’una modalitat pot passar a una altra, en l’ordre que s’estableix en el punt 10 d’aquesta convocatòria.

Cada projecte de qualsevol de les línies esmentades pot rebre una subvenció màxima de 7. 500,00 €.

Aquestes subvencions són compatibles amb altres, sens perjudici del que estableixen els punts 1.7. i 4.4 de la convocatòria.


Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar sol·licituds és des de l’endemà que es publiqui aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 26 de juny de 2020.

DOCUMENTACIÓ I MODELS DE DOCUMENTS

Model 1 Sol·licitud 200622.pdfModel 1 Sol·licitud 200622.pdf

Model 2 A 200618.odtModel 2 A 200618.odt

Model 2 B 200603.odtModel 2 B 200603.odt

Model 2 C 200603 (1).odtModel 2 C 200603 (1).odt

Model 2 D 200618.odtModel 2 D 200618.odt

Model 3 Agrupació persones físiques 200603.pdfModel 3 Agrupació persones físiques 200603.pdf

Model 4 Logotip 200603.pdfModel 4 Logotip 200603.pdf

Model 5 Acceptació o renúncia 200603.pdfModel 5 Acceptació o renúncia 200603.pdf

Model 6 Compte justificatiu.odtModel 6 Compte justificatiu.odt

Declaracio de veracitat de dades bancàries.pdfDeclaracio de veracitat de dades bancàries.pdf