Torna

Servei de Joventut

NOVETAT 04.06.2018

En el BOIB núm. 67 de 31 de maig de 2018 s'ha publicat la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports relativa a la concessió i denegació de subvencions per dur a terme projectes habituals i/o puntuals en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats que treballen en l'àmbit juvenil. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10825/609706/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio

En el punt 3 d'aquesta Resolució es recorda a les entitats beneficiàries: 

1) Que han de justificar la subvenció mitjançant un compte justificatiu que ha d’abastar la realització completa de l’activitat i del seu cost total (pressupost acceptat), que s’ha de presentar abans del 15 d’octubre de 2018. Aquest compte justificatiu ha d’incloure els documents que s’esmenten en el punt 12 de la convocatòria.

2) Que el pagament de la subvenció es farà efectiu una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, de conformitat amb el punt 11.1 de la convocatòria.

3) Que són obligacions de les entitats beneficiàries, a més de les que estableix amb caràcter general l’article 10 de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, en concordança amb el que estableix l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, les establertes amb caràcter específic a la convocatòria de referència.

4) Que pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la Resolució de concessió, l’entitat beneficiària incompleix total o parcialment les obligacions o els compromisos contrets, als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió.

Així mateix, es recorda que contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació.

NOVETAT 14.05.2018

Es fa pública l'acta de la comissió avaluadora i la proposta de resolució definitiva de concessió i denegació de subvencions corresponents a la convocatòria d'ajuts per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals en matèria de joventut i per al manteniment d'entitats que treballen en l'àmbit juvenil per a l'any 2018.

Acta comissió avaluadora .Concessió definitiva habituals 2018.pdfActa comissió avaluadora .Concessió definitiva habituals 2018.pdf

Proposta de resolució definitiva de concessió projectes habituals 2018.pdfProposta de resolució definitiva de concessió projectes habituals 2018.pdf

En l'Annex 1 trobareu les sol·licituds a les que es proposa atorgar ajuda, amb l'import de la mateixa; i en l'Annex 2, les sol·licituds a les quals la subvenció ha estat denegada.

Us informam que disposau de vuit dies naturals des de la publicació per comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació de la proposta de resolució, d'acord amb el article 10.1 a) de l'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, modificada per l'Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (model 6).

En tot cas, l'acceptació de la proposta de resolució s'entén produïda si en el termini de vuit dies naturals des que es publiqui no s'expressa el contrari.

NOVETAT 18.04.2018 

Es fa pública la proposta de resolució provisional de concessió i denegació de subvencions corresponents a la convocatòria d'ajuts per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals en matèria de joventut i per al manteniment d'entitats que treballen en l'àmbit juvenil per a l'any 2018.

Proposta de resolució provisional de concessió subv. proj. habituals.pdfProposta de resolució provisional de concessió subv. proj. habituals.pdf

En cas que vulgueu presentar al·legacions o reformular la sol·licitud, ho podeu fer en el termini de deu dies hàbils des de la publicació d'aquesta proposta de resolució, és a dir, fins al dia 3 de maig de 2018.

Per agilitzar el procés, us pregam que informeu al correu electrònic activitatstll@dgjovent.caib.es de la voluntat, o no, de presentar al·legacions i/o reformular les sol·licituds, i les avanceu a través del mateix correu electrònic.

NOVETAT 11.04.2018

Es corregeixen els annexos 1 i 2 de la Resolució per la qual s'aprova la llista DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria subvencions per a projectes habituals i/o puntuals en matèria de joventut i per al manteniment d'entitats que treballen en l'àmbit juvenil per a l'any 2018, atès que s'ha comprovat que l'entitat Societat Cooperativa d'Iniciativa Social Jovent havia estat erròniament exclosa. 

Resolució Llistat definitiu sol·licituds, projectes habituals A i B.pdfResolució Llistat definitiu sol·licituds, projectes habituals A i B.pdf

Diligència correcció.pdfDiligència correcció.pdf

NOVETAT 11.04.2018 

Es fa pública la resolució per la qual s'aprova la llista DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria subvencions per a projectes habituals i/o puntuals en matèria de joventut i per al manteniment d'entitats que treballen en l'àmbit juvenil per a l'any 2018.

A l'Annex 1 apareix el llistat de les sol·licituds que han estat admeses i a l'Annex 2, el de les que han resultat excloses, amb la causa d'exclusió.

Resolució Llistat definitiu sol·licituds, projectes habituals A i B.pdfResolució Llistat definitiu sol·licituds, projectes habituals A i B.pdf

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació.

NOVETAT 14.03.2018

Es fa pública la resolució per la qual s'aprova la llista PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria subvencions per a projectes habituals i/o puntuals en matèria de joventut i per al manteniment d'entitats que treballen en l'àmbit juvenil per a l'any 2018. A l'Annex 1 apareix el llistat provisional de les sol·licituds que han estat admeses i a l'Annex 2, el de les que han resultat excloses, amb la causa d'exclusió.

PROPOSTA I RESOLUCIÓ Provisional habituals  admesos i exclosos.pdfPROPOSTA I RESOLUCIÓ Provisional habituals admesos i exclosos.pdf

Les entitats que figuren a l'Annex 2 tenen deu dies hàbils, fins al proper DIMECRES 28 DE MARÇ DE 2018, per esmenar les deficiències detectades, aportar la documentació requerida o per presentar al·legacions

Per a qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb la Secció de Subvencions del Servei de Joventut, a través dels correu electrònic activitatstll@dgjovent.caib.es o el telèfon 971 17 89 99.

NOVETAT 30.01.2018

En el BOIB de dia 30.01.2018  s'ha publicat una modificació de la convocatòria de subvencions per a projectes habituals i/o puntuals en matèria de joventut i per al manteniment d'entitats per fer possible que les entitats prestadores de serveis a la joventut puguin accedir també a les ajudes establertes a la Modalitat B.

Així mateix, i atès aquest canvi, s'ha ampliat al proper dia 15 de febrer de 2018 el termini per presentar sol·licitud a aquestes ajudes.

Trobareu la resolució en aquest enllaç:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10771/605010/resolucio-del-conseller-de-medi-ambient-agricultur


Si teniu algun dubte o consulta, us podeu posar en contacte amb el Servei de Joventut en el telèfon 9871 17 89 99 o en el correu activitatstll@dgjovent.caib.es

NOVETAT 29.12.2017

Convocatòria de subvencions per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals d’activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils, corresponent a 2018

 

BDNS: 375963

Bases de la convocatòria

Resolució conv activitats habituals CAT.pdfResolució conv activitats habituals CAT.pdf

Beneficiaris

Les persones jurídiques sense ànim de lucre que promouen actuacions en benefici de la infància i la joventut i les entitats juvenils legalment constituïdes, sempre que compleixin els requisits següents:

a)   Estar inscrites, abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds en el Cens d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que regula l’Ordre de la consellera de Presidència de 24 de gener de 1997 (BOIB núm. 16, de 6 de febrer) i haver presentat la memòria d’activitats de l’any 2017 que estableix l’article 8 d’aquesta Ordre.

b)   Si s’escau, estar adaptades a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

c)    Estar radicades a l’illa de Mallorca o tenir seu oberta a més d’una illa.

 

Finalitat

 

L’objecte d’aquesta convocatòria són les subvencions per a dur a terme projectes d’activitats habituals i/o puntuals destinats a la infància i/o a la joventu (Modalitat A)  i donar suport al manteniment de les entitats juvenils (Modalitat B).

 

Import

 

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima de 200.000,00 €, que es distribuirà entre les dues modalitats esmentades de la manera següent: 150.000,00 € per a la modalitat A i 50.000,00 € per a la modalitat B, amb càrrec a la partida pressupostària 26501 323A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

Cada sol·licitud d’ajut econòmic no pot superar la quantitat de 5.000,00 € per a la modalitat A i de 3.000,00 €, per a la modalitat B, encara que el pressupost del projecte sigui superior.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

El termini de presentació de sol·licituds és des de dia 29 de desembre de 2017 a 31 de gener de 2018.

 

Models que cal presentar per participar en la convocatòria de subvencions 

Compte justificatiu subvencions 2018.xlsModel 7 Compte justificatiu subvencions 2018.xls

07 Model 7 MOD-A_rev V.doc07 Model 7 MOD-A_rev V.doc

07 Model 7 MOD-B.doc07 Model 7 MOD-B.doc

Revisat 01 Model 1a (MODALITAT A)_rev.docModel 1a (MODALITAT A)_rev.doc

Revisat 01 Model 1b (MODALITAT B)_rev.docModel 1b (MODALITAT B)_rev.doc

Revisat 02 Model 2a (MODALITAT A)_rev.docModel 2a (MODALITAT A)_rev.doc

Revisat 02 Model 2b (MODALITAT B)_rev.docRevisat 02 Model 2b (MODALITAT B)_rev (Modificat).doc

Revisat 03 Model 3 logotip_rev.docModel 3 logotip_rev.doc

Revisat 04 Model 4 declaració responsable altres subvencions_rev.doc Model 4 declaració responsable altres subvencions_rev.doc

Revisat 05 Model 5 declaració  Registre Dellinq_rev.docModel 5 declaració Registre Dellinq_rev.doc

Revisat 06 Model 6 acceptació-renúncia subvenció_rev.docModel 6 acceptació-renúncia subvenció_rev.doc

Revisat 08 Model 8 declaració tributs i SS_rev.docModel 8 declaració tributs i SS_rev.doc

Revisat 09 DR DADES BANCÀRIES_rev.docModel 9 BANCÀRIES_rev.doc

Revisat 010 Model 10 declaració responsable discriminació_rev.docModel 10 declaració responsable discriminació_rev.doc