Torna

Servei de Joventut

NOVETATS EN MATÈRIA D'ALBERGS A LES ILLES BALEARS

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 79 de dia 18 de juny de 2022 s'ha publicat la Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, la qual modifica la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i incorpora novetats importants en matèria d'albergs.

La nova llei suspèn, des del 18 de juny de 2022, l'obertura d'albergs juvenils a totes les illes, tret dels que siguin de titularitat o de gestió públiques. Aquesta suspensió romandrà vigent fins al 31 de desembre de 2023 o fins que es publiqui la nova llei de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears que substituirà la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Així mateix, la Llei estableix una regulació molt bàsica dels albergs com a empreses turístiques d'allotjament, diferents dels albergs juvenils, que ja estan en funcionament en data de 18 de juny de 2022, la qual s'haurà de completar amb l'aprovació d'un reglament específic que ha de veure la llum abans del febrer de 2024. Fins ara, només operaven a les Illes Balears els albergs juvenils, creats a l'empara de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut i del seu reglament de desplegament, el Decret 23/2018. Malgrat estar també prevista la figura de l'alberg com a empresa turística d'allotjament a la Llei 8/2012, fins avui no se n'ha aprovat una regulació específica, si bé només per als establiments ja existents.

En tot cas, a l'illa de Menorca també se suspèn l'obertura de nous albergs com a empreses turístiques d'allotjament, en els termes i les excepcions recollides en la Disposició addicional segona de la Llei 8/2012, de 19 de juliol.

Teniu a la vostra disposició la Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears en aquest enllaç, així com la normativa aplicable als albergs juvenils, en aquest altre.

Per a dubtes concrets en matèria d'albergs com a empreses turístiques d'allotjament, us podeu dirigir a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Pel que fa als albergs juvenils, us recomanam que us poseu en contacte amb els departaments de joventut dels consells insulars respectius.

A continuació es publica el document amb el quadre resum (a partir de la pàgina 3) amb les novetats principals que incorpora la Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears en matèria d'albergs.

Novetats_albergs.docxNovetats_albergs.docx