Torna

Servei de Joventut

CURS DE MONITOR D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

Requisits d'accés:

Per matricular-se al curs de monitor/a, l’alumnat ha de tenir 17 anys i haver complert 18 anys abans de l'inici de l'etapa de formació en pràctiques, i no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals, regulat pel Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

A més, ha de complir algun dels requisits següents:

a) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes professionals.

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional o d’una formació professional bàsica.

c) Tenir superada la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.

d) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys.

Per realitzar l’etapa de formació en pràctiques del curs de monitor/a, l’alumne o alumna ha de tenir 18 anys complerts.

Contingut:

a) Mòdul 1: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores)

b) Mòdul 2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores)

c) Mòdul 3: Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores)

d) Mòdul de Pràctiques professionals no laborals (160 hores)

Total Hores: 310

Segons el que estableix l’article 27.1 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, es permet la modalitat de formació en línia de fins a un màxim del 33 % de la durada total de l’etapa teòrica dels cursos de monitor/a i de director/a, sense que en cap cas pugui superar el 50 % de cada mòdul.

Sens perjudici de l'anterior, el total d'hores en línia no pot superar el 33%, és a dir: 49,5 hores com a màxim.

Mòdul Nombre d'hores total

Nombre màxim d’hores susceptibles de formació a distància*

Mòdul 1: Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil

60 30

Mòdul 2: Processos grupals en el temps lliure educatiu infantil i juvenil

30 15

Mòdul 3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure

60 30

*La formació a distància del totals dels mòduls mai pot ser superior a les 49,5 hores. Si, per exemple, es volen a fer a distància 30 hores del mòdul 1, del mòdul 2 només es podran fer a través d'aquesta modalitat 10 hores i del tercer, 9,5 hores.

No és susceptible de formació a distància cap hora del mòdul de pràctiques.

Programa complet del curs:

Programa curs monitor.pdfPrograma curs monitor.pdf