Torna

Servei de Joventut

CURS DE DIRECTOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

Requisits d'accés:

Per matricular-se al curs de director/a, l’alumnat ha d’estar en possessió del diploma de monitor/a o del certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats infantils i juvenils de temps lliure o equivalent, i no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals, regulat pel Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre). A més, ha de complir algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent a efectes professionals.

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional o d’una titulació de formació professional de grau mitjà o de grau superior.

c) Tenir superada la prova d’accés per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

d) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys.

Contingut:

a) Mòdul 1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil (120 hores)

         Unitat formativa 1: Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l'entorn social (50 hores)

         Unitat formativa 2: Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure (70 hores)

b) Mòdul 2: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de temps lliure (80 hores)

c) Mòdul de Pràctiques professionals no laborals (120 hores)

 Total hores del curs: 320h.

Formació a distància:


Segons el que estableix l’article 27.1 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, es permet la modalitat de formació en línia de fins a un màxim del 33 % de la durada total de l’etapa teòrica dels cursos de monitor/a i de director/a, sense que en cap cas pugui superar el 50 % de cada mòdul.


Sens perjudici de l'anterior, el total d'hores en línia no pot superar el 33%, és a dir: 66 hores com a màxim DE TOTA LA PART TEÒRICA.

Mòdul Hores totals Hores màximes susceptibles d'impartir-se en línia*

Mòdul 1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil

    Unitat formativa 1: Contextualització del           temps lliure infantil i juvenil en l'entorn                social (50 hores)

   Unitat formativa 2: Programació, execució i      difusió de projectes educatius en el temps lliure (70 hores)

120 60
Mòdul 2: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de temps lliure 80 40


*La formació a distància del totals dels dos mòduls mai pot ser superior a les 66 hores. Si, per exemple, es volen a fer a distància 60 hores del mòdul 1, del mòdul 2 només es podran fer a través d'aquesta modalitat 6 hores.

No és susceptible de formació a distància cap hora del mòdul de pràctiques.

PROGRAMA COMPLET DEL CURS

MÒDUL 1: PLANIFICACIÓ, ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I AVALUACIÓ DELS PROJECTES EDUCATIUS DE TEMPS LLIURE INFANTILS I JUVENILS (120 h.)

 UNITAT FORMATIVA 1: CONTEXTUALITZACIÓ DEL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL EN L'ENTORN SOCIAL (50 hores)

Continguts:

1. Aplicació del concepte de temps lliure en diferents entorns infantils i
juvenils.

- Evolució de les polítiques de joventut i la seva relació amb el temps lliure en els
àmbits europeu, nacional i autonòmic. Etapes i característiques de l'evolució
històrica del temps lliure.

-Aplicació dels conceptes bàsics de referència:

-Identificació de models actuals d'educació en el temps lliure.
-Contextualització de pedagogia de l'oci i del temps lliure.
-Conceptes d'educació en el temps lliure, socialització, participació i
educació en valors en el temps lliure.
-Conceptes afins a l'educació en el temps lliure.
-Caracterització i funcions del lleure educatiu.
- Procés d'anàlisi del marc psicosociològic del temps lliure:

-Anàlisi dels contextos socials d'intervenció.
- Identificació i evolució dels agents de socialització: família, escola,
context social, grup, mitjans de comunicació i la seva influència en el desenvolupament d'activitats de temps lliure.
- Anàlisi de les variables socials, culturals, polítiques, econòmiques, i
necessitats educatives del grup amb el qual s'actua.
- Elaboració del diagnòstic de la realitat, detectant les necessitats
educatives dels destinataris.
- Identificació dels trets psicoevolutius de l'equip de monitors.
- Caracterització del temps lliure en la societat actual.
- Utilització del temps lliure en la infància i joventut.
- Procés de caracterització dels agents que intervenen en el lleure infantil i juvenil.
- Anàlisi de l'associacionisme juvenil, voluntariat i temps lliure: La rellevància de l'educació en valors a través dels diferents models associatius i la participació associativa organitzada.
- Anàlisi de les empreses que treballen en l'àmbit del temps lliure: Tipologies, sectors d'intervenció i règim jurídic.
- Anàlisi dels centres de temps lliure infantil i juvenil: Funcions,
característiques i règim jurídic.
- Anàlisi de la intervenció pública en l'àmbit del temps lliure infantil i juvenil.


2. Aplicació d'estratègies educatives en el temps lliure.


- Procés de definició d'estratègies educatives en el temps lliure
- Identificació, definició d'estratègies i mètodes educatius que fomenten la
participació i la vivència en les activitats de temps lliure infantil i juvenil.
- Caracterització bàsica d'un ideari i els seus corresponents estratègies.
- Aplicació de l'educació en valors en el projecte de temps lliure:
- Anàlisi de idearis d'opcions educatives: la coherència de les activitats,
ideari i valors de la institució o organització.
- Anàlisi dels valors que transmeten els educadors en el desenvolupament de la activitat.
- Procés de definició d'estratègies i tècniques en la transmissió de valors.
- Conceptes i característiques relacionades amb l'educació en valors en les
activitats de temps lliure.
- Sistematització de les línies bàsiques que integrin un plantejament de
educació en valors, considerant, especialment, les àrees de diversitat,
gènere, salut, consum i medi ambient
- Aplicació de la participació com a objectiu i mètode d'educació en el
temps lliure.
- Processos d'intervenció grupal:
- Tipologies i caracterització dels grups.
- Mètodes d'adaptació del grup a l'entorn.
- Formulació de funcions dins d'un grup.


3. Disseny de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil


- Sistematització de l'estructura bàsica d'un projecte educatiu i la seva aplicació en les activitats diàries d'un grup.
- Aplicació de les característiques i elements d'un ideari educatiu d'una institució en una intervenció en el temps lliure.
- Desenvolupament del marc de referència del projecte.
- Identificació de les funcions bàsiques del personal monitor i del responsable de l'activitat.

UNITAT FORMATIVA 2: PROGRAMACIÓ, EXECUCIÓ I DIFUSIÓ DE PROJECTES EDUCATIUS DE TEMPS LLIURE (70 hores)

Continguts

1. Disseny de plans i programes en les intervencions en el temps lliure

- Fase de preparació

- Definició dels objectius vinculats al marc de referència, estructura i mètode del projecte.

- Identificació de continguts en l'educació en el temps lliure.

- Planificació i seqüència de les activitats.

- Aplicació d'activitats educatives en el temps lliure.

- Identificació dels elements a considerar en l'elecció de la ubicació per al desenvolupament d'una activitat d'educació en el temps lliure.

- Selecció i utilització de mitjans i recursos del projecte.

- Contextualitzar els elements i procediments fonamentals en el desenvolupament d'un projecte de temps lliure que facilitin la correlació de les accions previstes

- Elaboració de fitxes d'activitats

- Anàlisi de decisions administratives a considerar en el desenvolupament d'un projecte de lleure educatiu.

- Fase d'execució

- Dinàmiques i procediments de recepció de suggeriments, tant de les persones destinatàries, com de l'equip de monitors.

- Identificació de procediments utilitzats en la supervisió de l'execució.

- Procediments d'actuació per a la definició d'activitats alternatives en una programació en cas de no poder-se desenvolupar una activitat planificada.

- Dinàmiques orientades a promoure la figura del monitor o monitora com a model transmissor de valors.

- Fase d'avaluació

- Aplicació de procediments d'avaluació participativa i contínua per a projectes educatius de lleure educatiu infantil i juvenil.

- Dinàmiques d'avaluació d'activitats i processos.

- Mètodes per verificar el desenvolupament d'una avaluació grupal.

- Elaboració de model de fitxa d'avaluació que reculli els elements bàsics i propostes de millora de projectes de lleure educatiu.

- Sistematització de continguts que han de figurar en la memòria amb les estratègies de millora relacionades.

- Disseny i realització de memòria / informe final d'un projecte d'activitats en el lleure infantil i juvenil


2. Aplicació de la normativa aplicable a projectes de temps lliure

- Identificació dels aspectes a considerar en la preparació i desenvolupament d'una activitat en relació amb les normatives aplicables.

- Aplicació del marc normatiu autonòmic aplicable a les activitats de temps lliure en l'àmbit de la infància i la joventut així com d'altres marcs normatius que incideixen en les activitats de temps lliure.

- Anàlisi de l'impacte ambiental produït per les activitats de temps lliure.

- Aplicació de la normativa sanitària en les activitats de temps lliure.

- Adequació de les activitats de temps lliure a la seguretat ia la prevenció d'accidents.

- Procés de gestió i tramitació de les autoritzacions o comunicacions administratives.

- Protocols de relació amb l'Administració abans, durant i després de la realització del projecte de temps lliure.

3. Gestió de recursos en projectes de temps lliure

- Gestió de recursos humans

- Desenvolupament d'organigrames de funcionament.

- Organització de l'equip humà que participa en els projectes de temps lliure.

- Gestió de recursos econòmics

- Gestió econòmica aplicada al desenvolupament d'activitats de temps lliure.

- Adaptació de la gestió econòmica perquè sigui equilibrada i sostenible.

- Mètodes i procediments d'administració.

- Gestió de recursos materials

- Anàlisi i selecció de l'equipament necessari per al desenvolupament d'activitats de temps lliure.

4. Coordinació amb altres agents


- Anàlisi d'aspectes subjectes a coordinació amb altres agents.

- Estructuració de les funcions de representació a desenvolupar per part de la persona responsable d'un projecte d'educació en el lleure infantil i juvenil.

- Relació amb els pares o tutors dels menors que participen en les activitats de temps lliure.

- Identificació d'aspectes que necessitin el treball en xarxa dels agents educatius que incideixen en un entorn concret.

- Relació amb altres educadors vinculats als menors amb necessitats educatives especials.


5. Aplicació d'accions de difusió del projecte de temps lliure

- Identificació d'aspectes a considerar del grup destinatari i de l'entorn, que permetin desenvolupar una comunicació de l'acció comprensible i motivadora.

- Protocols, procediments i mitjans de comunicació que s'utilitzen per a la projecció social del projecte, considerant mitjans, persones destinatàries i llenguatges per a assegurar una correcta difusió del projecte

- Tècniques de comunicació aplicades a la difusió de projectes de temps lliure.

MÒDUL 2: COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE L'EQUIP DE MONITORS DE TEMPS LLIURE (80 h.)

1. Aplicació de tècniques de dinamització a l'equip de monitors


- Caracterització de l'equip de monitors de temps lliure com a grup.
- Anàlisi de les característiques d'un equip monitors atenent al marc teòric de la dinàmica de grups i el seu nivell de desenvolupament.
- Anàlisi d'aptituds, capacitats, destreses i actituds dels integrants de un equip de monitors.
- Dinàmiques de cohesió grupal entre les persones d'un equip de monitors, adequades a la realitat i al nivell d'evolució del grup.
- Aplicació de la millora contínua en la gestió i organització d'equips.


2. Desenvolupament de tècniques per gestionar la informació i comunicació en el equip de monitors i agents involucrat:


- Tècniques de comunicació:
- Sistematització de tècniques bàsiques de comunicació institucional i
personal.
- Identificació de tècniques de comunicació vertical dins de les organitzacions de temps lliure.
- Identificació de tècniques de comunicació horitzontal entre els agents
educatius.
- Tècniques de gestió de la informació
- Caracterització d'espais i temps per a l'intercanvi d'informació i
desenvolupament de la comunicació entre l'equip de monitors.
- Procediment per al desenvolupament de reunions en els equips de treball: elements i característiques segons la seva finalitat.
- Anàlisi i optimització dels processos de transmissió d'informació.


3. Aplicació de tècniques de coordinació a l'equip de monitors


- Procés de desenvolupament de l'equip de treball:
- Dinàmica i funcionament de l'equip de monitors: mitjans, espais i temps per a la comunicació.
- Seguiment i supervisió del funcionament de l'equip de monitors.
- Procediment per al repartiment de tasques i funcions en un equip de
monitors.
- Aplicació de tècniques d'informació, formació i orientació per al
desenvolupament de projectes.
- Models, tècniques i protocols de mediació en la gestió de conflictes.
- Organització del treball en l'equip de monitors:
- Procediment per a la selecció, acollida i coordinació de les activitats
d'integració de les noves incorporacions a l'equip de monitors,
- Desenvolupament de normes grupals.
- Elaboració d'una fitxa de seguiment del funcionament del grup.
-Procediment per a la gestió i avaluació del grau de participació del
equip monitor (detecció d'incidències, proposta de millores, etc).
- Procés de valoració dels espais i temps programats per al desenvolupament d'activitats.


4. Desenvolupament d'habilitats tècniques:


- Aplicació de tècniques de direcció d'equips humans en el desenvolupament de
projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
- Aplicació de tècniques de motivació i suport en el desenvolupament de les funcions de l'equip de responsables.
- Aplicació de tècniques d'acompanyament i assessorament.
- Habilitats socials i personals.

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (120 h.)


1.Planificació d'activitats de temps lliure

- Elements de l'ideari educatiu d'una institució
- Estratègies per a l'elaboració de la planificació
- Selecció de línies bàsiques que integren un plantejament d'educació en valors
- Procés de recopilació i anàlisi de dades per detectar les necessitats educatives d'un grup destinatari proposant les intervencions educatives.
- Actuacions per a la planificació d'objectius, estructura i mètode de treball,
juntament amb la descripció de les activitats, la seva temporalització i ritme, així com els aspectes logístics
- Activitats de difusió d'una activitat i la seqüència d'accions a desenvolupar
- Avaluació de la programació i elaboració de fitxes de seguiment de la activitat.


2. Gestió d'activitats de temps lliure


- Procediments de recepció, tant de les persones destinatàries, com del equip monitors
- Programació d'una actuació alternativa i d'acord amb els objectius plantejats
en una programació en què una activitat planificada no es pot desenvolupar
- Procés de control de la gestió econòmica d'un projecte concret.
- Procediment per a la supervisió de l'execució d'un projecte.
- Procés d'avaluació grupal, i elaboració de memòria.


3. Coordinació d'equips


- Tècniques de treball en equip i cooperació.
- Funcions que han de desenvolupar les persones d'un equip de monitors i la
persona responsable d'una activitat.
- Protocols d'intercanvi d'informació amb la resta d'un equip
- Protocols de selecció de monitors per al desenvolupament d'un projecte, enumerant aptituds, capacitats, destreses i actituds
- Procediments d'acollida de nous monitors
- Protocols de supervisió d'equips de monitors


4. Habilitats personals necessàries per al exercici del perfil professional


- Iniciativa en el desenvolupament de les tasques que té un director o coordinador de temps lliure
- Capacitat d'autocontrol i de confiança en si mateix
- Autonomia en la resolució de contingències relacionades amb la seva activitat
- Tractament amb cortesia, respecte i discreció
- Comunicació eficaç amb les persones adequades en cada moment, respectant
els canals establerts en l'organització.
- Transmissió de la informació amb claredat, de manera ordenada, estructurada i
precisa.
- Aplicació d'una seqüència ordenada d'intervenció en la mediació d'un conflicte.
- Realització de tècniques de resolució de conflictes per a la mediació davant un
problema de relacions personals.


5. Integració i comunicació en el centre de treball


- Comportament responsable en el centre de treball.
- Respecte als procediments i normes del centre de treball.
- Interpretació i execució amb diligència les instruccions rebudes.
- Reconeixement del procés productiu de l'organització.
- Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball.
- Adequació al ritme de treball de l'empresa.
- Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient.