Torna

Servei de Joventut

 

 

INTERCANVIS JUVENILS

Què és un intercanvi juvenil?


És una trobada internacional de joves durant una setmana aproximadament. Es realitzen activitats que els mateixos joves heu preparat, totes relacionades amb una temàtica sobre la qual voleu aprendre. Els joves dels diferents països (poden ser només 2 països) prepareu aquestes activitats amb antelació per poder-les dur a terme durant l’intercanvi.

Un projecte d’intercanvi juvenil consta de la preparació, la realització de la trobada i de la finalització i justificació de la subvenció.

Aquí hi ha unes breus instruccions per a poder sol·licitar la vostra subvenció al programa Eramus+ però no dubteu en posar-vos en contacte amb el Servei de Joventut per demanar la informació que necessiteu. El nostre correu és: europa-jove@dgjovent.caib.es

Com fer i redactar un projecte

Tenc un projecte?

El primer que heu de fer és pensar què voleu fer i amb qui.

Heu de tenir una idea inicial sobre allò que consistirà el vostre intercanvi, la durada i amb qui voleu realitzar-ho.

Després heu d’anar donant-li forma i concretant. Emplenar el formulari vos ajudarà a saber les preguntes que vos heu de fer per poder realitzar el projecte amb èxit.

El Formulari: Què he de posar a cada camp?

El formulari consta de diverses preguntes que vos ajuden a confeccionar el projecte. Només heu de respondre cada pregunta segons allò que demana.

1- Heu de posar títol a l’intercanvi

2- Perquè el voleu dur a terme, quins són els objectius que cercau. Aquesta pregunta és clau per a començar. Heu de saber la resposta per poder dissenyar un projecte exitós.

3- Quines activitats fareu? Heu d’explicar si seran activitats en grup, debats, exposicions, jocs, dinàmiques de grup...

4- Quin es el nombre i perfil els participants? Quants participants hi haurà de cada país i quins requisits han de tenir per participar. Recordau que és un programa inclusiu a l’hora de posar els requisits.

5- Com dureu a terme totes les qüestions pràctiques com el viatges, allotjament, monitoratge, assegurances... Heu d’haver previst tot això i aquí explicareu on dormireu, com ho fareu pels menjars, si hi haurà adults responsables...

6- Què fareu per gestionar correctament l’intercanvi (si signareu acords amb el soci...) Hi ha models d’acords que es recomana haver signat, per`ò també haureu d’explicar com funcionareu fins la trobada (per exemple si utilitzareu el Drive...)

7- Com vos comunicareu i cooperareu amb el soci, a través de quins mitjans, si ja heu fet un esborrany de calendari de reunions virtuals...

8- ¿Utilitzareu el Youthpass per certificar els vostres aprenentatges? Pensau que realitzar aquest intercanvi és un gran aprenentatge per tots vosaltres. Demanau més informació al Servei de Joventut sobre això.

9- També haureu de presentar un programa dels dies de l’intercanvi amb totes les activitats que es faran cada dia. Hi ha una plantilla a la web que s’ha d’emplenar i adjuntar.


Altres preguntes més que haureu de respondre:

- Quin impacte esperau que tengui aquest intercanvi en vosaltres, en la comunitat local, a nivell de Comunitat Autònoma...

- Hi ha participants amb menys oportunitats?

- Com heu conegut el vostre soci, quines passes heu donat per arribar a aquí, heu signat acords en la temàtica, en la organització...

- Quines activitats fareu per difondre els resultats d’aquest intercanvi.

- Com avaluareu l’intercanvi.


Totes aquestes preguntes vos les heu de fer juntament amb el soci estranger. La redacció del projecte (emplenar el formular) ha de ser conjunta i d’acord amb el soci.

Segur que quan heu fet altres activitats vos heu hagut de respondre a totes aquestes preguntes per tal de fer l’activitat amb èxit. Aquí estan totes plantejades al formulari i son un guió per poder dissenyar el vostre projecte d’intercanvi.


Exemples de projectes

Els intercanvis poden ser de qualsevol temàtica en la que els joves esteu interessats en aprendre alguna cosa més, a part de l’aprenentatge que implica dur a terme «un projecte».

Exemples de temàtiques de projectes que ja s’han realitzat:

- Crear un joc per lluitar contra els estereotips i prejudicis.

- Prendre consciència de la discriminació per raó de gènere.

- Prendre consciència dels recursos de la natura.

- Art i cultura dels diferents països

- Prendre consciència sobre hàbits saludables, aliments km0, hort urbà...

- Treballar l’economia circular

...

Tenir en compte que:

- Necessitau al menys un soci d’un altre país.

- Durada de l’intercanvi de 5 a 21 dies.

- Els joves heu de tenir entre 13 i 30 anys.

- Hi ha d’haver entre 16 i 60 participants.

- Mínim 4 participants per grup (sense incloure responsables).

- Hi pot haver un responsable per grup.

- Ho sol·licita un grup informal de joves o una entitat.

- Durada del projecte (des de la primera despesa fins la justificació) entre 3 y 24 mesos.

- Es pot fer una visita prèvia de planificació.

- Es subvenciona el cost del viatge i 34€ per dia d’intercanvi i per participant si es fa a Espanya.

- Hi ha 3 convocatòries cada any. Però el 2021 només n'hi ha dues: 11 de maig i 5 d'octubre.

.

.

PROJECTES SOLIDARIS

Què és un Projecte solidari?


Es posar en marxa una idea que teniu perquè la vostra comunitat local millori, amb temàtica clara i activitats concretes. Tendreu finançament per dur-la a terme com a màxim durant 12 mesos.


Com fer i redactar un projecte


Tenc un projecte?

El primer que heu de fer és pensar què voleu fer.

Heu de tenir una idea inicial sobre allò que consistirà el vostre projecte solidari, la durada i amb qui voleu realitzar-ho. Heu de ser al menys 5 joves.

Després heu d’anar donant-li forma i concretant. Emplenar el formulari vos ajudarà a saber les preguntes que vos heu de fer per poder realitzar el projecte amb èxit.

 


El Formulari: Què hem de posar a cada camp?

El formulari consta de diverses preguntes que vos ajuden a confeccionar el projecte. Només heu de respondre cada pregunta segons allò que demana.

1- Heu de posar títol al projecte

2- Perquè el voleu dur a terme? Heu d’explicar el context i la necessitat que heu detectat.

3- Què voleu aconseguir? Quins canvis voleu aconseguir amb les vostres activitats.

4- Com beneficia el vostre projecte a la comunitat? Heu d’explicar els objectius que perseguiu.

5- Quin és l’impacte que esperau que tengui el vostre projecte? Quines coses hauran canviat després de les activitats que fareu.

6- Quines activitats fareu? Heu d’explicar en què consistirà la vostra acció solidària.

7- Quin es el nombre i perfil els participants? Quants joves participareu, el vostre perfil i les activitats que realitzarà cada un.

8- Què fareu per gestionar correctament el projecte, la coordinació entre els participants, la distribució de tasques i responsabilitats, comunicació, gestió despeses...

9- Quines competències i aprenentatges pensau que adquirireu

10- ¿Utilitzareu el Youthpass per certificar els vostres aprenentatges? Pensau que realitzar aquest tipus de projecte és un gran aprenentatge per tots vosaltres. Demanau més informació al Servei de Joventut sobre això.

11- Segons la temàtica podeu comptar amb un assessor (coach). Heu d’explicar la necessitat


Altres preguntes que haureu de respondre:

- Com avaluareu l’èxit del vostre projecte solidari.

- Quines activitats fareu per difondre els resultats d’aquest projecte.

Segur que quan heu fet altres activitats vos heu hagut de respondre a totes aquestes preguntes per tal de fer l’activitat amb èxit. Aquí estan totes plantejades al formulari i son un guió per poder dissenyar el vostre projecte solidari.

Exemples de projectes

Aquestes activitats solidàries poden ser de qualsevol temàtica en la que els joves esteu interessats en implementar per millorar el vostre barri, ciutat...

Exemples de temàtiques de projectes que ja s’han realitzat:

- Neteja rius /torrents.

- Drogues

- Medi ambient + audiovisuals

- Oportunitats que ofereix la UE per empoderar els joves

- Diàleg inter-religiós

- Aliments km0, contaminació, hort urbà

- Ús i reciclatge de plàstic

- Acompanyament persones grans

- Recuperació apicultura

- Oci per a joves amb discapacitats físiques

- Construcció hort urbà

- Hàbits saludables (menjar...)

- Seguretat vial

- Economia circular

- Joc educatiu sobre patrimoni cultural

...

Tenir en compte que:

- És una activitat local, sense socis d’altres països

- Ha d’estar relacionada amb prioritats i valors europeus.

- Els joves heu de tenir entre 18 i 30 anys

- Heu de ser mínim 5 participants.

- Ho sol·licita un grup informal de joves

- Durada del projecte (des de la primera despesa fins la justificació) entre 2 y 12 mesos.

- Subvenció de 500€/mes.

- Si necessitau un «coach» també rep subvenció.

- Hi ha 3 convocatòries cada any. Però durant el 2021 només n'hi ha dues: 28 de maig i 5 d'octubre.


ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL


Què és un projecte de Participació Juvenil?

És un tipus de projectes que permeten als joves implementar una iniciativa, una idea que tenen, a nivell local o fins i tot internacional.

També pot ser que tengueu la necessitat de transmetre les vostres idees als responsables de polítiques de joventut, podeu dur a terme un projecte de Participació Juvenil, que pot consistir en una reunió, conferència, consulta o debat en la qual hi participin els polítics.


Com fer i redactar un projecte


Tenc un projecte?

El primer que heu de fer és pensar què voleu fer.

Heu de tenir una idea inicial sobre allò que consistirà el vostre projecte de participació, la durada, a qui va adreçat i amb quins responsables polítics voleu comptar, si s'escau.

Després heu d’anar donant-li forma i concretant. Emplenar el formulari vos ajudarà a saber les preguntes que vos heu de fer per poder realitzar el projecte amb èxit.


El Formulari: Què hem de posar a cada camp?

El formulari consta de diverses preguntes que vos ajuden a confeccionar el projecte. Només heu de respondre cada pregunta segons allò que demana.

1- Heu de posar títol al projecte

2- Perquè el voleu dur a terme? Heu d’explicar el context i la necessitat que heu detectat.

3- Què voleu aconseguir? Quins objectius voleu aconseguir amb aquesta activitat.

4- Quin és l’impacte que esperau que tengui el vostre projecte? Quines coses pensau que canviaran a nivell local, de comunitat autònoma... un cop realitzat el projecte.

5- Quines activitats fareu? heu d’explicar en què consistiran.

6- Quin es el nombre i perfil els participants? Quants joves participareu, el vostre perfil i les activitats que realitzarà cada un. Amb quins polítics comptareu, si s'escau.

7- Què fareu per gestionar correctament el projecte, la coordinació entre els participants, la distribució de tasques i responsabilitats, comunicació, gestió despeses...

8- Quines competències i aprenentatges pensau que adquirireu

9- ¿Utilitzareu el Youthpass per certificar els vostres aprenentatges? Pensau que realitzar aquest tipus de projecte és un gran aprenentatge per tots vosaltres. Demanau més informació al Servei de Joventut sobre això.


Altres preguntes que haureu de respondre:

- Com avaluareu l’èxit del vostre projecte.

- Quines activitats fareu per difondre els resultats d’aquest projecte

Segur que quan heu fet altres activitats us heu hagut de respondre a totes aquestes preguntes per tal de fer l’activitat amb èxit. Aquí estan totes plantejades al formulari i son un guió per poder dissenyar el vostre projecte de diàleg de la joventut.


Exemples de projectes

Aquests projectes poden ser de qualsevol temàtica en la que els joves estiguin interessats, participació cívica, econòmica, social, cultural, drets fonamentals, sostenibilitat mediambiental, o també els podeu debatre amb els responsables polítics per traslladar-los les vostres inquietuds sobre com tractaran el tema a nivell polític.

Exemples de temàtiques de projectes que ja s’han realitzat:

- Coneixement de les institucions europees

- Ocupació juvenlil

- Inclusió i diversitat

- igualtat de gènere

- economia social solidària

Tenir en compte que:

- Pot ser una activitat nacional o internacional

- Els joves heu de tenir entre 13 i 30 anys

- Heu de ser mínim 4 participants.

- Ho sol·licita una associació o un grup informal de 4 joves.

- Durada del projecte (des de la primera despesa fins la justificació) entre 3 y 24 mesos.

- Subvenció mensual, d'orientador, per a esdeveniments, de viatge... fins a un màxim de 60.000€

- Hi ha 3 convocatòries cada any, però durant el 2021 només n'hi ha dues: 11 de maig i 5 d'octubre.