Torna

Servei de Joventut

MESURES EXTRAORDINÀRIES EN LES ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL I LES INSTAL·LACIONS JUVENILS A CAUSA DE LA COVID-19


Els consells insulars de cada illa són els òrgans competents en matèria temps lliure infantil i juvenil. Per a qualsevol informació, clickau les seves webs.

A continuació s'indiquen les mesures adoptades per aquest estiu en matèria d'activitats de lleure i d'instal·lacions juvenils, amb motiu de la COVID-19. Per a qualsevol dubte específic, contactau amb el consell insular corresponent.

ILLES BALEARS

Decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit de Illes Balears establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (ARTICLE 47).

Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (APARTAT VIII DE L'ANNEX).

Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d'agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020.

Resolució de la consellera de Salut i Consum d’11 de setembre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la Resolució de 28 d’agost de 2020 i es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 (PUNT 11 DE LA RESOLUCIÓ)-

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 26 de maig de 2020 per la qual s’ordena l’inici del procediment per modificar el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i es dicten mesures provisionals mentre es tramita, per pal·liar els efectes de la COVID-19 (APLICABLE EN TOT ALLÒ QUE NO CONTRADIGUI L'ESTABLERT PELS CONSELLS INSULARS)

Correcció d’errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 26 de maig de 2020 per la qual s’ordena l’inici del procediment per modificar el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i es dicten mesures provisionals mentre es tramita, per pal·liar els efectes de la COVID-19 (BOIB núm. 95, de 28 de maig)

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es confirmen les mesures provisionals
en matèria d’activitats d’educació de temps lliure infantil i juvenil i se sotmet al tràmit d’informació
pública el Projecte de Decret de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (APLICABLE EN TOT ALLÒ QUE NO CONTRADIGUI L'ESTABLERT PELS CONSELLS INSULARS)

MALLORCA

Resolució per la qual s'aprova en l'àmbit de Mallorca les mesures relatives a les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil durant l'estiu 2020 arran de la situació derivada de la COVID-19

Clickau per accedir a la Resolució

Clickau per accedir a la web del Consell Insular de Mallorca  

MENORCA

Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 150/2020, de 29 de juny, relatiu a les mesures específiques per a les activitats de lleure educatiu i les instal·lacions juvenils de Menorca per a prevenir possibles rebrots de la COVID-19, una vegada superada la fase 3 per a la transició cap a una nova normalitat

Clickau per accedir al Decret 

Clickau per accedir a la web del Consell Insular de Menorca 

EIVISSA

Resolució de conseller executiu del Departament d'Esports i Joventut en relació a la aprovació en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa l'estratègia d'adequació de les activitats educatives i de lleure infantil i juvenil i les instal·lacions de caràcter infantil i juvenil per a prevenir possibles rebrots de la COVID 19

Clickau aquí per accedor a la Resolució

Clickau per accedir a la web del Consell Insular d'Eivissa 

FORMENTERA

Acord del ple del Consell Insular de Formentera sobre aplicació supletòria de la normativa autonòmica i dels annexos corresponents que regulen el lleure per part d’infants i joves durant la fase de nova normalitat en haver finalitzat l’estat d’alarma derivat del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Clickau per accedir a l'Acord

Clickau per accedir a la web del Consell Insular de Formentera