Torna

Servei de Joventut

Mesures per afrontar la COVID-19 en l’àmbit de la joventut i el lleure

En el document adjunt podeu consultar un resum de les mesures aplicables al sector del lleure entre el 24 d'abril i el 9 de maig de 2021 a les diferents illes.

MESURES COVID DE 24 ABRIL A 9 DE MAIG 2021.pdfMESURES COVID DE 24 ABRIL A 9 DE MAIG 2021.pdf

Font: nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i les diferents mesures adoptades amb posterioritat.

Mesures relatives a les condicionsen què s’han de dur a terme les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil

 En les instal·lacions juvenils que gestiona l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), l’ocupació queda determinada per la distància de seguretat d’un metre i mig que han de mantenir tots els usuaris i treballadors d’aquestes instal·lacions, on també s’han de seguir tots els protocols que marquen les
autoritats competents, així com els dels consells insulars de cada illa on s’ubica la instal·lació juvenil en qüestió.

 Les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil, inclosa l’obertura d’instal·lacions juvenils, que recull el Decret 23/2018, de 6 de juliol, s’han de dur a terme d’acord amb les condicions establertes per resolució de l’administració competent.

 Les activitats s’han de dur a terme a l’aire lliure o en espais coberts amb ventilació constant, amb un màxim de 100 participants d’entre 3 i 18 anys.

 Les activitats —que han de ser sense contacte físic— s'han de dur a terme en grups estables amb el nombre màxim de participants que determina el nivell d'alerta sanitària en què es trobi la unitat territorial, tal com es defineix a continuació:

Nivell 0: 30 persones màxim en espais interiors i 60 persones màxim en espais exteriors, amb una capacitat màxima del 75 %.

Nivell 1: 15 persones màxim en espais interiors i 30 persones màxim en espais exteriors, amb una capacitat màxima del 75 %.

Nivell 2: 15 persones màxim en espais interiors i 30 persones màxim en espais exteriors, amb una capacitat màxima del 50 %.

Nivell 3: 10 persones màxim en espais interiors i 15 persones màxim en espais exteriors, amb una capacitat màxima del 50 %.

Nivell 4: 6 persones màxim en espais interiors i exteriors, amb una capacitat màxima del 50 %.

 És obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats majors de sis anys.

 En l’ús d’espais comuns s’ha de respectar l’ocupació màxima de l’espai en funció del compliment de les distàncies de seguretat, i s’han d’establir torns si és necessari. S’han d’extremar les mesures d’higiene i prevenció definides en els protocols de prevenció de COVID-19 en l’àmbit del lleure
educatiu.


Mesures relatives als serveis i projectes de lleure infantil i juvenil i en els locals d'oci infantil

MALLORCA

Els locals d'oci infantil han de limitar la capacitat al 50 % de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 10 persones. La dispensació i el consum de menjar i beguda en els locals queda limitada als menors per un temps limitat a 30 minuts, àpats que s'han de dur a terme sota la supervisió de persones adultes.

Els casals de joves, les ludoteques i altres centres anàlegs han de limitar la capacitat al 50 % de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 10 persones, amb l'ús obligatori de la mascareta per part dels participants.

En els serveis de joventut hi ha d’haver sabó en els banys i gel hidroalcohòlic a disposició dels usuaris.

S’ha de prioritzar l’atenció telefònica i/o telemàtica pel que fa a les tasques d’informació i orientació individual i col·lectiva.

Els ajuntaments han de vetlar pel compliment de les mesures sanitàries generals en els serveis municipals de joventut.

MENORCA

Els locals d'oci infantil han de limitar la capacitat al 50 % de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 15 persones. La dispensació i el consum de menjar i beguda en els locals queda limitada als menors per un temps limitat a 30 minuts, àpats que s'han de dur a terme sota la supervisió de persones adultes.

Els casals de joves, les ludoteques i altres centres anàlegs han de limitar la capacitat al 50 % de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 15 persones, amb l'ús obligatori de la mascareta per part dels participants.

EIVISSA

Els locals d'oci infantil han de limitar la capacitat al 50% de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 10 persones.

La dispensació i el consum de menjar i beguda en els locals queda limitada als menors per un temps limitat a 30 minuts, àpats que s'han de dur a terme sota la supervisió de persones adultes.

Els casals de joves, les ludoteques i altres centres anàlegs han de limitar la capacitat al 50 % de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 10 persones, amb l'ús obligatori de la mascareta per part dels participants.

FORMENTERA

Els locals d'oci infantil han de limitar la capacitat al 50 % de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 15 persones. La dispensació i el consum de menjar i beguda en els locals queda limitada als menors per un temps limitat a 30 minuts, àpats que s'han de dur a terme sota la supervisió de persones adultes.

Els casals de joves, les ludoteques i altres centres anàlegs han de limitar la capacitat al 50 % de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 15 persones, amb l'ús obligatori de la mascareta per part dels participants.

Mesures relatives en matèria de formació en el lleure 

Mesures excepcionals relatives als cursos de director/a i de monitor/a d'activitats en cas de situacions extraordinàries derivades d'estats d'alarma o de circumstàncies excepcionals (Disposició addicional setena del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut).

- En cas de situacions extraordinàries derivades d'estats d'alarma o d'altres circumstàncies excepcionals declarades per l'Estat, el Parlament o el Govern, els consells insulars poden autoritzar les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil a impartir íntegrament a distància part o la totalitat dels mòduls teòrics dels cursos de director/a i de monitor/a d'activitats d'educació de temps lliure infantil i juvenil que s'hagin comunicat degudament o que s'hagin iniciat en el moment de declarar-se aquestes situacions, sense els límits prevists en l'apartat 1 de l'article 27.

- En tot cas, la formació a distància ha de respectar el programa, els continguts i la durada recollits en els articles 22 i 23 d'aquest decret i els criteris i les condicions previstes en l'apartat 3 de l'article 27.

- En les mateixes situacions extraordinàries, han de quedar suspesos els terminis que hagin pogut establir les escoles d'educació en el lleure infantil i juvenil perquè l'alumnat que ha superat la part teòrica realitzi els mòduls de les pràctiques professionals no laborals, les quals han de quedar posposades fins al moment que es puguin dur a terme presencialment.

- Les condicions, la durada i els efectes d'aquestes mesures, totalment excepcionals, s'han de fixar mitjançant una resolució de l'òrgan competent de cada consell insular.

- Aquestes previsions són només aplicables a les escoles d'educació en el lleure infantil i juvenil que ja estiguin inscrites en els censos d'escoles corresponents en el moment de decretar-se la situació excepcional. En cap cas no té efectes en la formació impartida per altres entitats o centres.

- El manteniment d'aquestes mesures s'ha de circumscriure al temps mínim imprescindible per pal·liar els efectes de les situacions extraordinàries abans esmentades.

- Queden ratificades les resolucions i mesures en aquest sentit adoptades prèviament pels consells insulars amb ocasió de la situació derivada per la COVID-19, en especial la Resolució del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de dia 6 d'abril de 2020 relativa a la formació en línia dels cursos de monitor/a i director/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil (BOIB núm. 58, de 18 d'abril), les quals continuen vigents i produeixen efectes plens des del moment que es varen dictar, sempre que resultin compatibles amb aquesta disposició.

Normativa per a l'àmbit de les Illes Balears

ILLES BALEARS

Nou Pla de mesures urgents COVID-19.pdfNou Pla de mesures urgents COVID-19.pdf, aprovat pel Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària i s’aprova el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19. (APARTATS VIII i IX).

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 26 de maig de 2020 per la qual s’ordena l’inici del procediment per modificar el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i es dicten mesures provisionals mentre es tramita, per pal·liar els efectes de la COVID-19 (APLICABLE EN TOT ALLÒ QUE NO CONTRADIGUI L'ESTABLERT PELS CONSELLS INSULARS)

Correcció d’errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 26 de maig de 2020 per la qual s’ordena l’inici del procediment per modificar el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i es dicten mesures provisionals mentre es tramita, per pal·liar els efectes de la COVID-19 (BOIB núm. 95, de 28 de maig)

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es confirmen les mesures provisionals
en matèria d’activitats d’educació de temps lliure infantil i juvenil i se sotmet al tràmit d’informació
pública el Projecte de Decret de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (APLICABLE EN TOT ALLÒ QUE NO CONTRADIGUI L'ESTABLERT PELS CONSELLS INSULARS)

MALLORCA

Resolució per la qual s'aprova en l'àmbit de Mallorca les mesures relatives a les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats de lleure educatiu destinades a la població infantil i juvenil

Clickau per accedir a la Resolució

Resolució del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de dia 6 d'abril de 2020 relativa a la formació en línia dels cursos de monitor/a i director/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil (BOIB núm. 58, de 18 d'abril).

Clickau aquí per accedir a la Resolució.

Clickau per accedir a la web del Consell Insular de Mallorca  

MENORCA

Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 230/2020, de 15 d’octubre, relatiu a les mesures específiques per a prevenir rebrots de la Covid-19 a les activitats de lleure educatiu, les instal·lacions juvenils i els cursos que imparteixen les escoles d'educació en el temps lliure de Menorca durant el quart trimestre de l'any 2020.

Clickau per accedir al Decret 

Clickau per accedir a la web del Consell Insular de Menorca 

EIVISSA

Resolució de conseller executiu del Departament d'Esports i Joventut en relació a la aprovació en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa l'estratègia d'adequació de les activitats educatives i de lleure infantil i juvenil i les instal·lacions de caràcter infantil i juvenil per a prevenir possibles rebrots de la COVID 19

Clickau aquí per accedor a la Resolució

Clickau per accedir a la web del Consell Insular d'Eivissa 

FORMENTERA

Acord del ple del Consell Insular de Formentera sobre aplicació supletòria de la normativa autonòmica i dels annexos corresponents que regulen el lleure per part d’infants i joves durant la fase de nova normalitat en haver finalitzat l’estat d’alarma derivat del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Clickau per accedir a l'Acord

Clickau per accedir a la web del Consell Insular de Formentera