Torna

Servei de Joventut

activitats

 

desc_Foto activitats temps lliure.jpg

ACTIVITATS QUE REGULA LA NORMATIVA DE JOVENTUT 

Qui pot organitzar una activitat de temps lliure?

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, amb ànim de lucre o sense.

Quines activitats de temps lliure estan subjectes a la normativa de joventut?

Les activitats adreçades a joves i infants en què hi participen un mínim de deu persones d’entre 3 i 18 anys i que es duguin a terme durant tres dies consecutius, o no consecutius dins un període de set dies naturals, independentment de si són complets o no.

Per exemple: si un campament comença la tarda de divendres, es desenvolupa tot el dissabte i acaba al migdia de diumenge, es considera que es desenvolupa durant tres dies, encara que els dies no siguin complerts, amb la qual cosa s’ha de sotmetre a la normativa. També s’hi sotmeten les activitats que, per exemple, es facin dilluns, dimecres i divendres d’una setmana, o dimarts, dijous i dissabte.

També s’aplica a l’activitat continuada que es duu a terme amb persones de 3 a 18 anys als casals, espais per a joves o centres infantils i juvenils, tant de caràcter públic com privat, d’una durada mínima setmanal de tres dies —consecutius o no—, sense pernoctació, durant almenys sis mesos.

Quins tipus d’activitats de temps lliure preveu la normativa?

Acampades, camps de treball, escoles d’estiu, colònies, marxes per etapes i campus esportius.

També s’hi preveuen les activitats que es fan a granges escola o a les aules de natura, així com als casals infantils i juvenils.

Quan es parla de l’activitat continuada en un casal, a què ens referim? I què es considera un casal?

Ens referim a les activitats continuades amb menors d’edat que formin part de la programació periòdica de moviments o casals i centres infantils i juvenils i que no tenen un grup estable de participants, atès que la inscripció està oberta de manera permanent.

Per estar sotmeses al Decret de Joventut, aquestes activitats han de complir, a més, amb els requisits següents:

Han de tenir una durada mínima setmanal de tres dies —consecutius o no—, sense pernoctació

S’han de desenvolupar durant almenys sis mesos.

La definició de casal o centre infantil i juvenil la trobem al Títol IV del Decret que desplega la Llei de Joventut:

Casals, espais per a joves, o centres infantils o juvenils de temps lliure: equipaments cívics de dinamització sociocultural que estan destinats exclusivament a la infància i a la joventut i que tenen per finalitat la promoció de l’activitat cívica, la col·laboració amb el teixit associatiu, i que ofereixen espais dotats d’infraestructures i recursos per a la participació i l’intercanvi entre les persones i entitats usuàries.

Per tant, només aquests centres es consideren casals o centres infantils i juvenils. No s’hi consideren les escoles, poliesportius, etc, encara que estiguin freqüentats per joves.

Què és una activitat extraordinària d’aventura o esports de risc?

És aquella que implica un factor de risc o un grau important de destresa per practicar-les, sigui quin sigui el nivell de les persones participants, com és el cas de la pràctica d’activitats com l’espeleologia, l’escalada, el descens de barrancs o submarinisme, o activitats d’aventura que impliquin la utilització de material específic, com ara cordes d’escalada, embarcacions, arcs, vehicles de motor o material aeri.

I una activitat mixta?

És la que inclou activitats de tipus acadèmic (com ara ensenyament de matèries curriculars i de música, de dansa, d’idiomes, etc.) i altres pròpiament de temps lliure (com ara jocs, treballs manuals, activitats esportives, balls i cançons, teatre, piscina, tallers de temes no curriculars, etc.).

Únicament resten excloses de la normativa de Joventut les activitats concretes de tipus acadèmic. A la resta d’activitats de temps lliure infantils o juvenils, independentment de l’idioma en què es facin, se’ls ha d’aplicar íntegrament el Decret de Joventut.

Per exemple, si una activitat programa de 9 a 12.00 classes d’anglès, i de 12.00 a 14.00 jocs i altres activitats considerades de temps lliure, independentment de l’idioma en què es desenvolupin aquestes últimes, s’ha d’aplicar a les activitats de temps lliure la normativa de joventut pel que fa a presència del director, ràtios de personal monitor, assegurances, notificació, etc.

Les activitats de caràcter esportiu, se subjecten a la normativa de Joventut?

Sí. El Decret defineix com a estada, casal, campus i altres activitats de caràcter esportiu aquelles activitats que es desenvolupen en un poliesportiu, un gimnàs, instal·lacions esportives d’un centre docent o altres instal·lacions o a l’aire lliure, que tenen com a objecte bàsic la formació integral i la pràctica en una o diverses activitats esportives.

Es tracta d’activitats que se solen fer en èpoques de vacances escolars i que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d'educació en el lleure.

ACTIVITATS NO SUBJECTES A LA NORMATIVA DE JOVENTUT

Activitats amb menors de 3 anys

Aquestes s’han de regular per la seva normativa especifica

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars, complementàries a les escolars i les sortides escolars són competència de la Conselleria d’Educació i Universitats i es regulen a través de les instruccions específiques que trobareu en aquest enllaç.

Es consideren activitats extraescolars les que compleixen simultàniament les condicions següents:

Estan establertes en la programació general anual del centre, aprovada pel consell escolar.

Tenen com a objectiu contribuir a la formació integral de l'alumnat.

Es desenvolupen durant el curs escolar, però fora de l’horari lectiu.

S’adrecen a l’alumnat del centre, que s’hi pot acollir voluntàriament.

Les pràctiques esportives habituals

Ens referim a competicions, entrenaments, jornades de tecnificació enquadrades en allò que preveu el Decret 38/2015, de 22 de maig, pel qual es regula l’activitat esportiva en edat escolar, ensenyaments esportius, formació de personal tècnic d’esport i qualsevol altra manifestació o esdeveniment esportiu que tengui com a principal objectiu la tecnificació i/o rendiment de la modalitat esportiva en qüestió.

Les activitats de centres residencials d’acolliment de les administracions

Sempre que les organitzin aquests centres i que vagin adreçades a menors que estiguin sota la seva tutela o curatela i de les quals siguin responsables els educadors i educadores d’aquests centres.

Les activitats organitzades per entitats que treballen amb menors discapacitats

Les activitats que es facin amb persones menors d’edat amb discapacitat física, psíquica o sensorial que promoguin o organitzin entitats la raó de les quals sigui treballar amb aquests col·lectius i que hi treballin de manera continuada, sempre que el personal educatiu d’aquestes entitats les dirigeixin i siguin els responsables del desenvolupament.

Les activitats no dirigides que es duen a terme a casals, espais joves o centres infantils o juvenils

Com ara l’activitat pròpia de sales amb ordinadors i d’accés gratuït a Internet, sales de biblioteca i d’autoconsulta, sales de reunions per a joves i sales d’estudi; així com les que es duen a terme a punts mòbils d’instituts de secundària i les autogestionades per joves als espais dels casals.

Els cursets, tallers o altres activitats monogràfiques

Dedicats exclusivament a una única matèria específica que, per les seves característiques, que han de quedar suficientment acreditades, no poden ser duits a terme per monitors i monitores o el personal a què fan referència la normativa de joventut.

Per exemple, si una entitat organitza un taller de ceràmica, sense incloure cap altra activitat, queda exclosa de la normativa de joventut. No obstant això, si aquesta és només una activitat més dins d’un programa més ampli, s’ha d’aplicar totalment la normativa de Joventut.

RÈGIM DE COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

Quines activitats s’han de notificar?

Totes aquelles activitats en què hi participen un mínim de deu persones d’entre 3 i 18 anys i es duguin a terme durant tres dies consecutius, o no consecutius dins un període de set dies naturals, independentment de si són complets o no.

També s’ha de comunicar l’activitat continuada que es duu a terme amb persones de 3 a 18 anys als casals, espais per a joves o centres infantils i juvenils, tant de caràcter públic com privat, d’una durada mínima setmanal de tres dies —consecutius o no—, sense pernoctació, durant almenys sis mesos.

Quin és el termini per a notificar una activitat?

L’activitat puntual (escoles d’estiu, colònies, campaments, campus, etc) s’ha de notificar com a mínim 15 dies abans d’iniciar-se al consell insular corresponent.

Webs dels consells insulars

L’activitat continuada als casals s’ha de comunicar el primer trimestre de l’any; al principi de cada curs si se segueix el calendari acadèmic; o en qualsevol cas, sempre almenys 15 dies naturals abans d’iniciar-se la primera activitat. En aquest cas, s’ha de comunicar la relació de les activitats que es duran a terme durant l’exercici o durant el curs.

La modificació de les dades d’una activitat o la cancel·lació, s’han de comunicar abans de l’inici.

Què he de presentar per comunicar una activitat?

Només s’han de presentar els documents següents:

La declaració responsable.

El quadre de l’equip dirigent que tendrà l’activitat. En aquest s’ha d’incloure el personal en pràctiques i el socorrista, si s’escau.

En el cas de marxes per etapes o rutes, s’ha de presentar un croquis de l’itinerari, amb la indicació dels dies i dels noms dels llocs per on es passarà i on es pernoctarà, per ordre cronològic. Si l’activitat es fa en un lloc de localització difícil (finques, platges, etc.) se n’ha de presentar un croquis o la descripció exacta del camí per accedir-hi des del poble més pròxim.

La resta de documents s’han de tenir en el desenvolupament de l’activitat.

On s'ha de presentar?

Als consells insulars respectius. 

Webs dels consells insulars

S'han de notificar els canvis que es puguin produir durant l’activitat?

Sí, és obligatori comunicar qualsevol canvi referent a la informació inclosa en la declaració responsable o en el quadre de l’equip dirigent.

Si la modificació és molt important, perquè afecta al lloc i al tipus d’activitat, s’ha de tornar a presentar la declaració responsable.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Quins documents he de tenir durant el desenvolupament de l’activitat?

Han d’estar en el lloc de l’activitat TOTS els documents següents:

Documentació relativa a l’activitat:

- Còpia de la declaració responsable presentada davant l’Administració.

Les trobareu en aquests enllaços

- El projecte educatiu, que ha de contenir una relació de les activitats de contingut educatiu, ecològic, esportiu o recreatiu, els objectius i mitjans de què es disposa. En el cas de l’activitat continuada dels casals, aquest projecte educatiu pot ser únic i ha de ser signat per un director/a de temps lliure titulat/da.

- L’autorització de la persona propietària del terreny o de l’edifici que s’ocupi.

Documentació relativa a l’equip dirigent:

- La relació amb el nom i llinatges, el document nacional d’identitat o equivalent i la indicació de la titulació de l’equip dirigent de l’activitat de temps lliure, inclòs el personal amb el carnet de socorrista, si s’escau.

- Les fotocòpies de l’acreditació de la formació o de les titulacions de l’equip dirigent.

- El certificat negatiu de cada un dels membres de l’equip dirigent, emès pel Registre central de delinqüents sexuals, que contengui una referència expressa a no figurar-hi inscrit. Aquest certificat ha de ser tan actualitzat com sigui possible o s’ha d’haver expedit, com a màxim, dotze mesos abans. Passats aquests dotze mesos, s’ha de demanar un nou certificat.

Documentació relativa a les persones participants:

- La llista dels participants amb la indicació del nom, l’edat, l’adreça i el telèfon. Aquesta llista ha d’incloure el número de document d’identificació i el nom i llinatges de les persones participants en l’activitat i de les persones que tenen la seva custòdia, tutela o curatela. En cas que aquesta custòdia sigui compartida, les dades s’han de referir a ambdós pares.

- L’autorització de participació en l’activitat, que ha de lliurar la persona que té la custòdia, la tutela o la curatela de cada una de les persones participants menors d’edat. En cas que la custòdia sigui compartida, l’autorització l’han de signar ambdós pares.

Documentació relativa a la seguretat:

- Les actuacions o normes bàsiques que s’han de seguir en cas d’emergència en les quals s’inclogui, si escau, les necessàries per evacuar la instal·lació o el lloc on es dugui a terme l’activitat.

- L’avaluació dels riscs de les activitats i la descripció de les mesures preventives dels riscs que es puguin originar.

Documentació relativa a les assegurances obligatòries:

- La pòlissa d’assegurança d’accidents per a les persones participants, per a totes les persones participants (inclosos el director, els monitors, els voluntaris i altre personal participant, en pràctiques o no) amb les cobertures següents: per despeses d’assistència sanitària, amb un mínim de 6.000,00 euros; per defunció, un mínim de 5.000,00 euros, i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500,00 euros, excepte que una altra normativa que desplegui les activitats que es puguin qualificar de risc estableixi quanties superiors.

- La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que ha de preveure uns límits mínims de 300.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre.

Altra documentació, si s’escau:

- El permís de l’administració competent en el supòsit que es vulgui fer foc a la zona en què es duu a terme l’activitat.

- Una memòria ambiental, que ha de presentar la persona interessada quan l’activitat consisteixi en acampades superiors a un mes en un mateix lloc.

- En el cas de marxes per etapes o rutes, el croquis de l’itinerari, amb la indicació dels dies i dels noms dels llocs per on es passarà i on es pernoctarà, per ordre cronològic. Si l’activitat es fa en un lloc de localització difícil (finques, platges, etc.) s’ha de disposar d’un croquis o la descripció exacta del camí per accedir-hi des del poble més pròxim.

Com es controla des de l’Administració el compliment de la normativa?

El personal inspector i de seguiment es desplaça a les activitats i comprova que aquestes compleixin els requisits i tenguin la documentació reglamentària. Si es detecten deficiències, es pot iniciar un procediment sancionador.

EQUIP DIRIGENT

Què és l’equip dirigent d’una activitat?

És l’equip de persones que actuen com a director/a i monitors i monitores en una activitat.

Quants monitors i monitores hi ha d’haver en cada activitat?

En totes les activitats hi ha d’haver SEMPRE un director/a i, a més, un monitor/a per cada deu persones participants.

Per exemple, a una activitat amb 90 menors d’edat hi ha d’haver un director/a i a més, 9 monitors o monitores.

Per cada fracció de cinc participants més, s’ha d’afegir un altre monitor/a.

Per exemple, a una activitat amb 34 participants, hi ha d’haver un director/a i, a més, 3 monitors.

Si fossin 35 participants, caldria un director/a i, a més, 4 monitors o monitores.

Quina és la ràtio a l’activitat continuada de casals o centres infantils i juvenils?

Un monitor/a per cada 15 participants, i un altre més per cada fracció de vuit o més.

No obstant això, en cap cas no pot quedar a càrrec del grup una única persona de l’equip dirigent.

Ha d’estar present tot l’equip dirigent durant l’activitat?

Sí. En cas que algun membre de l’equip dirigent hagi d’abandonar l’activitat, s’ha de nomenar un substitut i comunicar-ho a la Direcció General d’Esports i Joventut.

En qualsevol cas, SEMPRE s’ha de respectar la ràtio de personal dirigent/participants que estableix la normativa.

Qui pot fer de director/a d’una activitat?

Per a activitats en general, les persones que tenguin alguna de les titulacions següents:

- El diploma de director/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, de conformitat amb el que estableix el Decret de joventut.

- El certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

- El títol de tècnic/a superior en animació sociocultural i turística, o titulacions declarades com a equivalents.

- Les titulacions de formació professional o els certificats de professionalitat que incloguin íntegrament la qualificació professional SSC565_3, direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

- El títol de tècnic/a superior en educació infantil o titulacions declarades com a equivalents, sempre que les persones que participin en l’activitat no tenguin més de sis anys.

Per a activitats de caràcter esportiu, també ho poden ser les persones amb la titulació següent:

- La llicenciatura o grau en educació física o en ciències de l’activitat física i de l’esport, de conformitat amb la normativa vigent de l’administració educativa que la regula i la normativa vigent sobre instituts nacionals d’educació física.

- El títol de tècnic/a superior en animació d’activitats físiques o esportives o titulacions declarades com a equivalents.

Consulteu aquí el detall de titulaciones que permeten actuar com a monitor/a o director/a.  

 Qui pot fer de monitor/a d’una activitat de temps lliure?

Com a mínim la meitat de monitors i monitores han de tenir les titulacions que es mencionen en el punt següent.

L’altra meitat poden ser graus universitaris o titulats de formació professional en matèries d’educació, esports o lleure, o relacionades directament amb l’activitat.

Quines titulacions són vàlides per fer de monitor/a en activitats de temps lliure?

En general, els monitors i monitores que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de les Illes Balears han de tenir alguna de les titulacions següents:

a) El diploma de monitor/a, d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, de conformitat amb el que s’estableix en el Decret de joventut.

b) El certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

c) Les titulacions de formació professional o els certificats de professionalitat que incloguin íntegrament la qualificació professional SSC564_2, dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

d) El títol de tècnic/a superior en educació infantil, sempre que les persones que participin en l’activitat no tenguin més de sis anys.

Consulteu aquí el detall de titulaciones que permeten actuar com a monitor/a o director/a.

Qui pot fer de monitor/a en una activitat de caràcter esportiu?

Com a mínim el 40 % del personal que actuï com a monitor ha de tenir algunes de les titulacions que s’indiquen a continuació. En cas que l’aplicació del percentatge del 40 % doni com a resultat un nombre imparell, s’ha d’arrodonir a favor de les titulacions específiques d’aquest apartat.

a) Per a activitats esportives en general i per a aquelles previstes en els subapartats següents d’aquest apartat, tret de les previstes en el subapartat c), la llicenciatura o grau en educació física o en ciències de l’activitat física i de l’esport i el títol de tècnic/a superior en animació d’activitats físiques i esportives.

b) Per a les diferents modalitats o disciplines esportives, els títols de tècnic/a esportiu i de tècnic/a esportiu superior de cada disciplina o modalitat, corresponents als ensenyaments de règim especial, de conformitat amb la normativa de l’administració educativa o equivalent; les titulacions esportives de nivell I, II i III corresponents al règim transitori, de conformitat amb la normativa de l’administració esportiva i, en el cas d’aquelles modalitats o disciplines esportives que encara no estiguin integrades ni en el règim especial ni el règim transitori, les titulacions esportives federatives de nivell I, II i III o equivalents, sempre i quan s’acrediti una càrrega lectiva d’un mínim del 80% de les titulacions de règim transitori.

c) Per a activitats d’escalada, exclusivament el títol de tècnic esportiu o tècnic esportiu superior en escalada i per a activitats de barranquisme, exclusivament el tècnic esportiu en barranquisme.

d) Per a activitats de cicloturisme, excursionisme, curses d’orientació, bicicleta de muntanya i marxa a cavall, títol de tècnic/a en conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural, per a qualsevol d’aquestes modalitats, de conformitat amb la normativa de l’administració educativa vigent que el regula; o, específicament, per a cada modalitat, el títol de tècnic/a esportiu o tècnic/a esportiu superior en alta o mitja muntanya (RD 318/2000), tècnic/a esportiu o tècnic/a esportiu superior d’hípica (RD 933/2010 i 934/2010), tècnic/a de nivell I, II o III de ciclisme (Resolució de 22 de març de 2012 del CSD) i tècnic/a de nivell I o II d’orientació (Resolució d’11 de novembre de 2013 del CSD).

e) Els certificats de professionalitat de la família professional d’activitats físiques i esportives, corresponent a l’activitat en qüestió.

Consulteu aquí el detall de titulaciones que permeten actuar com a monitor/a o director/a.

Puc tenir persones en pràctiques en una activitat?

Sí, poden fer pràctiques a activitats de temps lliure les persones que tenguin superada la part teòrica del curs de monitor/a i de director/a de temps lliure.

La proporció de personal en pràctiques és un d’un màxim d’una persona practicant per director o monitor titulat.

Per exemple, a una activitat amb 50 participants, hi ha d’haver un director/a i cinc monitors o monitores titulats i hi pot haver un màxim de sis practicants, un de director/a i cinc de monitor/a.

S’ha de comunicar el personal que fa pràctiques en el quadre de l’equip dirigent?

Sí. És molt important que les persones practicants s’incloguin a la taula de l’equip dirigent que s’ha de notificar al consell insular i en els correus electrònics posteriors d’informació de modificacions perquè els alumnes puguin acreditar que efectivament han fet les pràctiques a activitats de temps lliure sotmeses a la normativa.

Compta el personal en pràctiques en la ràtio de personal monitor/participants que estableix la normativa?

No. El personal en pràctiques no compta en aquesta ràtio.

No obstant això, hi ha una excepció: quan es tracti d’activitats de voluntariat, organitzades per entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, en les quals l’equip dirigent estigui format exclusivament per personal voluntari, i estiguin emmarcades en un programa de voluntariat, com a màxim un 50 % de personal monitor en pràctiques pot comptar a l’efecte de la ràtio requerida.

Què passa si hi ha menors amb discapacitat a l’activitat? S’ha de reforçar el personal monitor?

Sí. Quan a les activitats hi hagi participants amb un grau de dependència reconegut, a l'equip dirigent se li ha d'afegir, a més, personal monitor addicional amb la proporció i la formació que s'indica, sens perjudici que s'hagi d'ampliar per necessitats concretes de l'activitat o de les persones participants, sota la responsabilitat de l'entitat o persona promotora:

a) Participants en situació reconeguda de dependència moderada (Grau I) o dependència severa (Grau II): un mínim d'un monitor o monitora addicional amb alguna de les titulacions de l'article 52 d'aquest Decret per cada tres participants d'aquestes característiques.

b) Participants en situació reconeguda de gran dependència (Grau III): un mínim d'un monitor o monitora amb alguna de les titulacions que s'indiquen al paràgraf següent, per a cada participant d'aquestes característiques.

Aquest monitor o monitora addicional ha de tenir qualsevol titulació de caràcter oficial que inclogui les qualificacions professionals SSC089_2 (Atenció sociosanitària a persones en el domicili), SSC320_2 (Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials), SSC090_3 (Educació d'habilitats d'autonomia personal i social), SSC323_3 (Inserció laboral de persones amb discapacitat), SSC444_3 (Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius), SSC447_3 (Mediació entre la persona sordcega i la comunitat), SSC449_3 (Promoció, desenvolupament i participació de la comunitat sorda), SSC450_3 (Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat) i altres equivalents; així com les titulacions de grau en infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional o educació social, mestre en educació especial, llicenciatura en pedagogia i pedagogia terapèutica i psicologia, psicopedagogia i similars.

Consulteu aquí les titulacions que permetren treballar com a monitor qualificat per atendre persones amb un Grau III de gran dependència.

La meva activitat té prevists jocs a piscina o a la platja. He de contractar un/a socorrista?

En les activitats que es realitzin en una piscina o a la mar hi ha d’haver present SEMPRE una persona amb el carnet de socorrista, expedit per un organisme autoritzat oficialment per expedir aquests títols.

En el cas de la platja o piscines que ja tenguin socorrista, és suficient mencionar aquesta circumstància en el quadre de l’equip dirigent que s’ha de notificar a l’Administració.

No obstant això, si no existeix aquest socorrista en la platja o piscina en qüestió, l’entitat organitzadora s’ha de fer responsable que una de les persones que facin de monitor/a o el director/a de temps lliure tengui aquest carnet i estigui present durant tota l’activitat, i si no és possible, ha de contractar una persona per a aquesta finalitat.

Veure normativa i documents d'interès

 

Per a més informació, contacteu amb els consells insulars respectius