Torna

IQPIB

TAXES DE LA CONVOCATÒRIA D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS


RESOLUCIÓ DE 5 DE DESEMBRE DE 2019

La participació en el procediment implica el pagament de 3 quotes a realitzar en diferents moments corresponent als períodes d'inscripció a les diferents fases del procediment, amb l'excepció de les persones que puguin quedar exemptes del pagament total o parcial segons les causes d'exclusió que es detallen més abaix.

Les taxes es pagaranr en el moment de formalitzar la sol·licitud en línia, a la fase corresponent, en els terminis establerts per a cada fase. El document pel pagament de la taxa es generarà al moment de fer el tràmit telemàtic.


FASE NIVELL Concepte Euros
ADMISSIÓ Inscripció al procés de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral o vies no formals de formació. 5.68
ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT Per a qualificacions de nivell 1. 28.43
2 Per a qualificacions de nivell 2. 39.79
3 Per a qualificacions de nivell 3. 45.48
AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ 1 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 1, sigui quin sigui el nombre d’unitats de competència de les quals se sol·licita avaluació. 11.37
2 Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència. 11.37
Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència. 17,04
Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència. 22,74
3 Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència. 17.04
Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència. 22.74
Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència. 39.79

Queden exemptes del pagament de la taxa:

  1. Les persones en situació legal de desocupació, sempre que presentin l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears que acrediti que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.
  2. Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que presentin una còpia compulsada de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General de Dependència.
  3. Els membres de famílies nombroses, sempre que presentin una còpia compulsada del títol de família nombrosa en vigor.
  4. Les persones individuals i els membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció o la renda social garantida, sempre que presentin el certificat corresponent.
  5. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que presentin un certificat expedit pel centre penitenciari.
  6. Els joves en acolliment familiar i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació, sempre que presentin el certificat corresponent.
  7. Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s'ha de presentar còpia compulsada del llibre de família.
  8. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar còpia compulsada del llibre de família.
  9. Els membres de les famílies monoparentals, sempre que presentin una còpia compulsada del llibre de família.