Torna

IQPIB

CONVOCATÒRIA 5 DESEMBRE 2019

boib Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú «PC00009» del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2019)
         
boib Resolució de correcció d’errades de l’edicte 12274 publicat en el Bulletí Oficial de les Illes Balears núm. 166, de 10 de desembre de 2019, de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú «PC00009» del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2019)
           
Boib anul·lació ssc451_3 Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de febrer de 2020 per la qual s’anul·la la qualificació professional SSC451_3, Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, de la convocatòria del procediment d’acreditació de les competències professionals de 5 de desembre de 2019

Nomenament

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
     
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de maig de 2020 per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
   
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de juny de 2020 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
         
Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de juny de 2020 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
       
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de juliol de 2020 per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
     
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 26 d’agost de 2020 per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
   
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 18 de setembre de 2020 per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
   
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 12 de novembre de 2020 per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019