Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Webs recomanades


Parlament de les Illes Balears: www.parlamentib.es

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears: www.sindicaturaib.org

Consell Consultiu de les Illes Balears: www.consellconsultiu.es

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears: http://www.caib.es/sites/ces

Centre Balears Europa: www.cbe.es

Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es

Boletín Oficial del Estado: www.boe.es

Tribunal Supremo: www.poderjudicial.es

Consejo de Estado: www.consejo-estado.es

Defensor del Pueblo: www.defensordelpueblo.es

Tribunal de Cuentas: www.tcu.es

Institut de Dret Públic (Universitat de Barcelona): www.idpbarcelona.net

Fundació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears: www.icaib.org

Institut d'Estudis de l'Autogovern: http://presidencia.gencat.cat/iea 

Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya: www.cge.cat

Revista de Llengua i Dret: www.rld.cat

Revista Vasca de Administración Pública: www.ivap.euskadi.eus