Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Darreres publicacions en PDF


Teniu a la vostra disposició per a la seva consulta el text en PDF del següents títols:

  De la «Col·lecció legislativa»:

  Legislació de les Illes Balears. Textos Fonamentals, núm. 2 (3a edició) (PDF)

  Aquesta obra manté majoritàriament les disposicions legals integrants de l'ordenament jurídic autonòmic de l'edició anterior. Com a novetat i per facilitar-ne la consulta, inclou un sumari a l'inici de cada norma.

  Patrimonio de las Administraciones Públicas, núm. 15 (versió en castellà-PDF)

  Aquesta edició, en castellà, revisada i actualitzada a setembre de 2019 escomet el règim jurídic dels béns públics recollint la normativa estatal i autonòmica, tant de rang legal com reglamentari.

  Funció pública, núm. 3 (4a edició) (PDF)*

  Aquesta quarta edició és una obra exhaustiva que recull les normes vigents en matèria de funció pública autonòmica i que, a més, proporciona les pautes i els criteris necessaris per comprendre-la i aplicar-la, gràcies a les nombroses i profuses notes a peu de pàgina que incorpora.

  *Atesos els canvis normatius que s'han produït des de la publicació d'aquesta obra, estam treballant per fer-ne una nova edició.

  —Patrimoni de les administracions públiques, núm. 15 (2a edició) (PDF)

  Aquesta segona edició revisada i actualitzada a setembre de 2019 escomet el règim jurídic dels béns públics recollint la normativa estatal i autonòmica, tant de rang legal com reglamentari.

  Legislación electoral de las Illes Balears (2a edició), núm. 20 (PDF)

  Aquesta segona edició recopila i sistematitza la normativa electoral bàsica i autonòmica, així com un extens recull d'instruccions de la Junta Electoral Central per tal de constituir una eina útil en els processos electorals. Així mateix s'enriqueix amb la normativa sobre referèndum per la seva connexió amb la matèria electoral.

  De la col·lecció «Eines»:

  Legislació de transparència i accés a la informació pública, núm. 12 (PDF)

  La primera edició d’aquesta obra presenta un compendi actualitzat de les disposicions estatals i balears en matèria de transparència i accés a la informació pública.

  Protecció de dades de caràcter personal, núm. 9 (3a edició) (PDF)

  Aquesta tercera edició de l'obra presenta un compendi actualitzat de les disposicions fonamentals en matèria de protecció de dades.

  Règim jurídic del Govern i de l'Administració, núm. 1 (3a edició) (PDF)*

  D'aquesta tercera edició de l'obra, cal destacar, a més del seu format en PDF, les modificacions que, des de la segona edició al gener de 2011, han sofert les disposicions incloses en les edicions anteriors, a més d'incorporar en aquest nou volum la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears i el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

  *Atesos els canvis normatius que s'han produït des de la publicació d'aquesta obra, estam treballant per fer-ne una nova edició.

   De Col·laboracions editorials:

  El parlamentarisme en perspectiva històrica (vol. I i vol. II)

  En aquesta obra es recullen les 74 ponències que es presentaren al 68è Congrés de la Comissió Internacional d’Història Parlamentària, estructurades en tres blocs de matèries.