Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Presentació


20 anys intranet.jpg

Benvinguts al web de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

En aquest espai trobareu informació sobre l'organització de l'IEA i les tasques que desenvolupa. També podreu accedir als diferents serveis que presta: a la base de dades Normativa Autonòmica, a les publicacions de l'IEA (en especial, a les de la nova línea editorial en PDF, que permet una actualització permanent dels textos), a dades relatives a jornades, seminaris i conferències, com també a altra documentació i enllaços d'interès, tant per als professionals del dret i de l'Administració pública, com per als ciutadans en general.

Així mateix, l'IEA ha estat designat autoritat per als processos relatius als mecanismes de protecció prevists en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat  (LGUM). En aquesta condició, coordina en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el Pla de racionalització normativa de la unitat de mercat.


desc_Llibre d´estil_peq.bmp